Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 6/107/2012

Αριθμός Πρακτικού 6
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09-05-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Μαΐου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 16709/04-05-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Γρ. Καρπούζης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Σταματάκης Μ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 107η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 7ο θέμα προ ημερησίας διάταξης «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 23/2012 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Λ.Π., προϋπολογισμού 69.021,45€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 23/2012 μελέτη, που έχει συνταχθεί από τον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου κ. Ε. Πέππα κι έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ.   
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 23/2012 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/1993 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     Α.-Εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως εξής: ΚΑ 30/7135.0020 με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κ.λπ.» ποσού 70.000,00€.
    Β.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 23/2012 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.ΛΠ.» προϋπολογισμού 69.021,45€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ} με όρους διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Όνομα – Διεύθυνση της Υπηρεσίας που συνάπτει τη Σύμβαση
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Η Υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας είναι ο Δήμος Κορινθίων που έχει την έδρα στην Κόρινθο , οδός Κολιάτσου 32, τηλ. 2741361000.
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει στην πόλη της Κορίνθου, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, την 17η Αυγούστου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών στην αρμόδια επιτροπή).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σύστημα Διαγωνισμού – Προϋπολογισμός – Εγγύηση συμμετοχής
Η προμήθεια θα διεξαχθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι69.021,45 € στον προϋπολογισμό αυτό περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α., δηλ.3.455ευρώ σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και θα απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων.
Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ πόρους και θα βαρύνει τις υπάρχουσες πιστώσεις του οικονομικού έτους 2012 :
1.Κ.Α. 30/7135.0020 :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Λ.Π.»70.000,00 €
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Για την ανάληψη προμηθειών των Ο.Τ.Α. μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον κάθε προμηθευτής, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής συνεταιρισμών και ενώσεων προμηθευτών.
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Παρέχεται όμως η δυνατότητα υποβολής των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων, πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, πλαστικών στηθαίων τύπου newjersey και σηματοδοτών με αναλάμπων φανό που θα τοποθετηθούν για την εύρυθμη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών σε οδούς των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
– Αριθμ. 11389/8-3-1993 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών των ΟΤΑ»
– Αριθμ. 27874/27/8-6-1993 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
«Κοινοποίηση απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. περί του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»
– Αριθμ. 40662/39/10-9-1993 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
«Οδηγίες για την εφαρμογή των αριθμ. 11389/93 και 26625/93 αποφάσεων του ΥΠ.ΕΣ. περί του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»
– Αριθμ. 55278/53/22-11-1993 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
«Οδηγίες για την εφαρμογή των αριθμ. 11389/93 και 26625/93 αποφάσεων του ΥΠ.ΕΣ. περί του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»
– Ν. 2286/1995
«Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
– Αριθμ. 22589/10/18-5-1995 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
«Αποστολή του Ν. 2286/1995 και των αριθμών και των αριθμ. Π1/622/13-3-1995 και Π1/617/14-3-1995 αποφάσεων του Υφυπουργού Εμπορίου»
– Αριθμ. Π1/5788/19-10-1999 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης «υποχρεωτική δημοσίευση περιλήψεων διακηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
– Ανακοίνωση του Εθνικού Τυπογραφείου σχετικά με τις διακηρύξεις
– Αριθμ. Δ17α/02/80/Φ.1.3./22-10-1999 εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
«Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων και δημοσίευση διακηρύξεων σχετικών με τα δημόσια έργα»
ΑΡΘΡΟ 6ο
Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών
καθορίζεται ως εξής:
1. Διακήρυξη δημοπρασίας
2. Προϋπολογισμός προσφοράς
3. Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 7ο
Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού
Στους ενδιαφερόμενους ή σε εκπροσώπους των θα διατεθούν από το Δήμο Κορινθίων που έχει την έδρα στην Κόρινθο, οδός Κολιάτσου 32, τηλ. 2741361000 τα ακόλουθα τεύχη του διαγωνισμού:
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8ο
Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα του ενός(1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι την11:00 ώρα πρωινή της 17ης Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Δήμο Κορινθίων με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη. Προσφορές που αποστέλλονται με ταχυδρομείο ή με εταιρείες ταχυμεταφορών πρέπει να καταφθάνουν στην Υπηρεσία μέχρι και μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης δεν λαμβάνονται υπόψη.
5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
6. Ο φάκελος της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφει με ευκρίνεια:
α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
β) το όνομα του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια (Δήμος Κορινθίων)
γ) τον αριθμό της διακήρυξης
δ) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) τα στοιχεία του αποστολέα προμηθευτή
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο Προσφορές που είναι ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα υπόλοιπα στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες, τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο με την ένδειξη «τεχνική προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο
φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά», ο οποίος πρέπει να είναι μέσα στον κύριο φάκελο.
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα αναγράφουν όσα και ο κύριος φάκελος.
Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές για να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. μαζί με την προσφορά τους πρέπει να προσκομίσουν:
α) Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού ίσου με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α. (3.455,00 ευρώ)
γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
δ) Πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, το οποίο να βεβαιώνει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλο παρόμοιο γεγονός και επίσης ότι δεν βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία
ε) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
στ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες και καμία οφειλή προς το δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α.
Όταν συμμετέχει συνεταιρισμός πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Όταν συμμετέχουν ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τότε κάθε συμμετέχων προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση προσκομίζει όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά και επιπλέον πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των προμηθευτών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των εδαφίων (δ), (ε) και (στ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδονται και τα σχετικά πιστοποιητικά.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη ημέρα του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Απορρίπτεται ως απαράδεκτη όποια προσφορά ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται από τη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ως εξής:
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο, και μονογραφεί και τα δικαιολογητικά σε κάθε φύλλο. Στη συνέχεια μονογραφεί και ανοίγει το φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Αξιολόγηση προσφορών
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή
ΑΡΘΡΟ 13ο
Ενστάσεις
Πριν την υπογραφή της σύμβασης μπορούν να υποβληθούν οι παρακάτω ενστάσεις:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού
Υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μέσα στο μεσοδιάστημα από την τελευταία δημοσίευση και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή
Υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισμού.
3. Κατά αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α.
Μπορεί να υποβληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στους ενδιαφερομένους.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Έγκριση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη του διαγωνισμού
1. Το πρακτικό του διαγωνισμού (ανακήρυξη του Αναδόχου), το σύνολο των προσφορών, οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν και οι αποφάσεις της επιτροπής πάνω στις ενστάσεις, καθώς και η αιτιολογημένη έκθεση της επιτροπής με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υποβάλλονται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, το οποίο αποφαίνεται για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
2. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων δικαιούται να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει τον διαγωνισμό με τους ίδιους όρους ή νέους, χωρίς να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αυτών που πήραν μέρος στον διαγωνισμό.
3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ματαιωθεί, είτε γιατί δεν υπάρχει καμία συμμετοχή ή γιατί δεν θα μετέχει ικανός αριθμός μειοδοτών ή γιατί οι προσφορές απορριφθούν, επειδή είναι απαράδεκτες ή ασύμφορες, ο Δήμος Κορινθίων δικαιούται ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό ή να προχωρήσει σε άλλους τρόπους υλοποίησης της προμήθειας όπως ορίζει ο νόμος.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Υπογραφή της σύμβασης
Ο Δήμος Κορινθίων θα ενημερώσει σχετικά τον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η ίδια σύμβαση που θα υπογραφεί στη συνέχεια έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σεδέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που του κοινοποιείται η ανακοίνωση να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. Έχει όμως τη δυνατότητα να προσέλθει για να προσυπογράψει τη σχετική σύμβαση το αργότερο μέσα σεδεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Όμως αυτό δεν μεταθέτει την ημερομηνία παράδοσης των υλικών, η οποία αρχίζει μετά απόδέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Αν η σύμβαση υπογράφεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο του δεκαημέρου, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου
Ο ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης όταν:
α) δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο χρονικό διάστημα που του ορίσθηκε
β) δεν παραδίδει τα υλικά ή δεν αντικαθιστά εντός του συμβατικού χρόνου αυτά που κρίθηκαν ελαττωματικά ή μη αποδεκτά με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές. Δεν μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος ο προμηθευτής όταν μετά την κατακύρωση ή την υπογραφή της σύμβασης καθυστερεί την παράδοση των ειδών είτε για λόγους ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα είτε με ευθύνη του Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ζητείται από τον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση της προμήθειας. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης και παραλαβής των υλικών αποδεσμεύεται μέρος του ποσού που αναλογεί στην ποσότητα που παραλήφθηκε μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης της προμήθειας θα καθορισθεί στις προσφορές των διαγωνιζομένων, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από 1 έτος. Ο χρόνος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ανεπάρκεια, φθορά ή βλάβη όλων των προσφερόμενων ειδών ή εξαρτημάτων κατά την διάρκεια λειτουργίας αυτών τουλάχιστο για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής και κατά συνέπεια πρέπει να προβαίνει στην επισκευή ή αντικατάσταση με δικές του δαπάνες οποιουδήποτε εξαρτήματος υποστεί βλάβη.
Για το σκοπό αυτό θα κρατηθεί η κατατεθησόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μέχρι την λήξη του χρόνου εγγύησης.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδες το νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
 
Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.
 Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2012 με ΚΑ 30/7135.0020 με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κ.λπ.» ποσού 70.000,00€ (η διάθεσή της ψηφίστηκε με την παρούσα απόφαση).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 6/107/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Σταματάκης Μάριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
                                                                                   
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 18-05-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ