Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 6/111/2012

Αριθμός Πρακτικού 6
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09-05-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Μαΐου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 16709/04-05-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Γρ. Καρπούζης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Σταματάκης Μ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 111η:Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες του Δήμου στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την αριθμ. 6/102/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου εμβαδού 60 τ.μ. περίπου στη Δ.Κ. Γαλατακίου, για να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη για τη φύλαξη τεχνικού και ηλεκτρολογικού υλικού.  Ως εκ τούτου η Οικονομική Επιτροπή καλείται να καθορίσει τους όρους διακήρυξης για την εν θέματι μίσθωση.
 
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ΄ αριθμ. 6/102/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρ. 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 Α.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για χρήση αποθήκης για τη φύλαξη τεχνικού και ηλεκτρολογικού υλικού ως εξής:
 
Α ρ θ ρ ο   1ο
                        Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον Δήμαρχο Κορινθίων με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιώτες, των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας, η οποία έχει ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
 
Α ρ θ ρ ο   2ο
            Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να πληροί τους εξής όρους:
i)                    να βρίσκεται εντός του οικισμού Γαλατακίου της Δ.Κ. Γαλατακίου,
ii)                   ως προς την επιφάνεια, θα πρέπει να έχει εμβαδό περίπου 60 τ.μ.,
iii)                 ως προς την προσβασιμότητα, θα πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση αυτοκινήτων.
iv)                 το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση
Α ρ θ ρ ο   3ο
            Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τεσσάρων (4) ετών. Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο. Η πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ιδιοκτήτη.
 
Άρθρο 4ο
 Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα δίνονται σε τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. Το μέγιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 220,00€ μηνιαίως.
 
Ά ρ θ ρ ο  5ο
 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στον ακόλουθο και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
 
Ά ρ θ ρ ο 6ο
 Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης επικύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 
Α ρ θ ρ ο 7ο
            Στο επιτευχθησόμενο μίσθωμα δεν θα χωρεί αναπροσαρμογή.
 
Α ρ θ ρ ο   8ο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες, νομείς ή συννομείς και κάτοχοι ή συγκάτοχοι του υπό μίσθωση ακινήτου και να υποβάλλουν: α) Συμβόλαιο του ακινήτου, β)υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 ότι μισθώνουν το ακίνητό τους στον Δήμο Κορινθίων και γ)κάτοψη του ακινήτου.
 
Α ρ θ ρ ο 9ο
            Όλες οι προσφορές θα διαβιβασθούν στην επιτροπή αξιολόγησης που θα κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των ακινήτων, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους ενδιαφέρονται να μισθώσουν στον Δήμο Κορινθίων.
Ά ρ θ ρ ο 10ο
    Οι δαπάνες για τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων θα γίνουν με έξοδα του εκμισθωτή.
 
Γ.-        Μετά την έγκριση των όρων της παρούσας εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη του Δημάρχου περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.
 
Δ.-       Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση με ΚΑ 25/6232 ποσού 10.440,00€ και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων» (Α.Ο.Ε. 4/48/2012).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 6/111/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Σταματάκης Μάριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
                                                                                   
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 05-07-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ