Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 6/112/2012

Αριθμός Πρακτικού 6
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09-05-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Μαΐου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 16709/04-05-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Γρ. Καρπούζης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Σταματάκης Μ., 7)Κορδώσης Χρ..
ΑΠΟΦΑΣΗ 112η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα προ ημερησίας διάταξης «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ προϋπολογισμού 73.800,00€» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 5/64/2012 απόφασή μας εγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης (14/2012) και καθορίσαμε όρους για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίσαμε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 11-04-2012. Κατά της σχετικής υπ΄ αριθμ. 12320/04-04-2012 διακήρυξης κατατέθηκε στο Δήμο ένσταση της εδρεύουσας στο Πόρτο Λάγος Ξάνθης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΩΚΑΤ Α.Ε.», η οποία δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό, η οποία εξετάσθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και απορρίφθηκε.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: α)το από 10-04-2012 έγγραφο της εταιρείας ΠΛΩΚΑΤ Α.Ε. με θέμα «Ερωτήματα και επισημάνσεις επί του διαγωνισμού προμήθειας πλωτών εξεδρών», β)το από 10-04-2012 πρακτικό εξέτασης εγγράφου της εταιρείας «ΠΛΩΚΑΤ Α.Ε.», γ)την από 11-04-2012 ένσταση της εταιρείας ΠΛΩΚΑΤ Α.Ε., δ)το από 11-04-2012 πρακτικό εξέτασης της ως άνω ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ε)το από 11-04-2012 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, στ) το από 19-04-2012 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, ζ)το από 23-04-2012 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή την προμήθεια των αναφερομένων στην υπ’ αριθμ. 14/2012 μελέτη ειδών, προϋπολογισμού 73.800,00€, στην εδρεύουσα στην Γλυφάδα Αττικής (Γρηγ. Λαμπράκη 36) εταιρεία με την επωνυμία «EcoSynergy Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες – Εμπορία Μηχ. Εξοπλισμού Καθαριότητα & Διαχείρισης Απορριμμάτων, Εξοπλισμοί Μαρινών», νόμιμα εκπροσωπούμενη, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 14/2012 μελέτη, τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης πρακτικά της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ καθώς και τα σχετικά έγγραφα της εταιρείας ΠΛΩΚΑΤ Α.Ε., τις σχετικές διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, τον “Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων” του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-        Εγκρίνει τα από 10-04-2012, 11-04-2012, 19-04-2012 και 23-04-2012 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τον εν θέματι διαγωνισμό.
Β.-       Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ» προϋπολογισμού 73.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (αριθμ. μελέτης 14/2012) στην εδρεύουσα στην Γλυφάδα Αττικής (Γρηγ. Λαμπράκη 36) εταιρεία με την επωνυμία «EcoSynergy Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες – Εμπορία Μηχ. Εξοπλισμού Καθαριότητα & Διαχείρισης Απορριμμάτων, Εξοπλισμοί Μαρινών», νόμιμα εκπροσωπούμενη, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Γ.-        Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 με ΚΑ 30/7135.0091 ποσού 73.800,01€ και τίτλο «Προμήθεια πλωτών εξεδρών» (Α.Ο.Ε. 5/64/2012).
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/112/2012.-
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                   Σταματάκης Μάριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 11-05-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ