Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 6/113/2012

Αριθμός Πρακτικού 6
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09-05-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Μαΐου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 16709/04-05-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Γρ. Καρπούζης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Σταματάκης Μ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 113η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 187.835,52€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ} και λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ’ αριθμ.4/51/2012 απόφασή μας καθορίσαμε όρους για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίσαμε δε ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 17-04-2012.
 
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: α)το από 17-04-2012 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας του φακέλου δικαιολογητικών των προσφορών των ενδιαφερομένων, β)το από 19-04-2012 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών στοιχείων των προσφορών και γ)το από 23-04-2012 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή την προμήθεια των αναφερομένων στην υπ’ αριθμ. 4/2012 μελέτη ειδών στην εδρεύουσα στην Κόρινθο (Κερκύρας 6) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ “ νόμιμα εκπροσωπούμενη, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 184.853,23€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 4/2012 μελέτη, τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης πρακτικά της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, τις σχετικές διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-        Εγκρίνει τα από 17-04-2012, 19-04-2012 και 23-04-2012 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την εν θέματι δημοπρασία.
 
Β.-       Αναθέτει την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 187.835,52€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ} (αριθμ. μελέτης 4/2012) στην εδρεύουσα στην Κόρινθο (Κερκύρας 6) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ “ νόμιμα εκπροσωπούμενη, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (184.853,23€)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 
Γ.-        Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012:
 
-ΚΑ 10/6612.0001 ποσού 35.000,00με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
 
-ΚΑ 10/6613.0001 ποσού 20.000,00με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»
 
-ΚΑ 10/6614.0001 ποσού 20.000,00€ με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου»
 
-ΚΑ 10/6654.0001 ποσού 22.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού»
 
-ΚΑ 30/6612.0001 ποσού 35.000,00 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
 
-ΚΑ 30/6613.0001 ποσού 20.000,00με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»
 
-ΚΑ 30/6614.0001 ποσού 20.000,00€ με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου»
 
-ΚΑ 30/6654.0001 ποσού 22.000,00 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού»(Α.Ο.Ε. αριθμ. 4/48/2012).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/113/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Σταματάκης Μάριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
                                                                                   
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 11-05-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ