Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 7/149/2012

 

Αριθμός Πρακτικού 7
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 05-06-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 21353/31-05-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Δημ. Μπάκουλης και Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 149η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων α΄ τριμήνου 2012» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εδόδων του Δήμου.αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και τους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου α΄ τριμήνου 2012, τα οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012”
Λαμβάνοντας υπ’όψη :
-την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
-την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
– η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
– την αριθ. 31/12 (ορθή επανάληψη ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και νομιμοποιήθηκε με το αριθ. Πρωτ. 480+328/24-02-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου
Σας υποβάλλουμε 
α. Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α Τριμήνου 2012
β. Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α Τριμήνου 2012
γ. Στοιχεία ισολογισμού Α’ τριμήνου 2012.
Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες δεν συντρέχει λόγος μείωσης των εσόδων και των εξόδων .Όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού έτους 2012 έχουν αποφασιστεί, ύστερα από εισηγήσεις της υπηρεσίας μας, από το δημοτικό συμβούλιο.
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 01-01-2012 ΕΩΣ 31-03-2012
ΚΩΔ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΫΠ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩ/ΝΤΑ
%
ΕΙΣΠΡΑΧ/ΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
3/2
1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
34.960.693,31
7.230116,37
20,68
7.172.071,35
20,51
99,20
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
293.143,00
71.739,58
24,47
13.694,56
4,67
19,09
02
ΕΣΟΔΑΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
455.900,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
8.591.153,75
1.184.713,02
13,79
1.184.713,02
13,79
100,00
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.406.767,76
173.870,54
12,36
173.870,54
12,36
100,00
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
2.605.800,83
447.536,62
17,17
447.536,62
17,17
100,00
06
ΕΣΟΔΑΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΙΤΟΥΡΠΚΕΣΔΑΠΑΝΕΣ
10.683.837,10
5.331.511,61
49,90
5.331.511,61
49,90
100,00
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
10.924.089,90
20.745,00
0,19
20.745,00
0,19
100,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
15.505.999,77
1.383.386,25
8,92
1.383.386,25
8,92
100,00
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
15.000,00
2,80
0,02
2,80
0,02
100,00
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΠΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
329.613,96
28.254,00
8,57
28.254,00
8,57
100,00
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
7.932.112,05
1.224.345,45
15,44
1.224.345,45
15,44
100,00
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
108.773,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
7.002.500,00
105.289,02
1,50
105.289,02
1,50
100,00
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
118.000,00
25.494,98
21,61
25.494,98
21,61
100,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
3.555.493,00
 
265.333,98
7,46
42.598,26
1,20
16,05
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
2.645.493,00
265.333,98
10,03
42.598,26
1,61
16,05
22
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
910.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.
1.609.492,98
10.719.721,90
666,03
77.932,47
4,84
0,73
31
ΕΙΣΠΡ7ΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
1.609.492,98
10.719.721,90
 
666,03
 
77.932,47
 
4,84
 
0,73
 
4
ΕΙΣΠΡ7ΞΕΙΣ ΥΠΕΡ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
6.524.750,00
 
733.530,92
 
11,24
 
710.201,71
 
10,88
 
96,82
 
41
ΕΙΣΠΡ7ΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
6.293.750,00
679.581,17
10,80
656.251,96
10,43
96,57
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
231.000,00
53.949,75
23,35
53.949,75
23,35
100,00
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
6.288.254,15
6.249.991,97
99,39
6.249.991,97
99,39
100,00
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
6.288.254,15
6.249.991,97
99,39
6.249.991,97
99,39
100,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
68.444.683,21
26.582.081,39
15.636.182,01
 
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 01-01-2012 ΕΩΣ 31-03-2012
ΚΩΔ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΫΠ/ΝΤΑ
ΔΕΣΜΕΥ/ΝΤΑ
%
ΤΙΜΟΛΟΓ/ΝΤΑ
%
ΕΝΤΑΛ/ΝΤΑ
ΠΛΗΡ/ΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
3/2
5
5/1
5/3
6
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
37.635.298,74
33.694.018,31
89,53
5.352.457,59
14,22
5.154.069,12
3.649.139,74
9,70
68,18
60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10.091.561,49
9.628.791,28
95,41
1.693.721,64
16,78
1.678.684,56
1.587.316,05
15,73
93,72
61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
4.339.973,68
2.988.373,68
68,86
136.347,30
3,14
76.338,15
50.175,43
1,16
36,80
62
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4.153.090,31
3.269.590,31
78,73
96.960,69
2,33
74.871,38
31.778,26
0,77
32,77
63
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
116.000,00
116.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
1.281.699,67
705.789,85
55,07
173.163,60
13,51
123.497,34
33.873,50
2,64
19,56
65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ
357.565,32
357.565,32
100,00
61.601,30
17,23
61.601,30
61.526,30
17,21
99,88
66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
2.728.900,59
2.468.900,39
90,47
61.253,35
2,24
8.660,16
0,00
0,00
0,00
67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟ ΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ
14.411.507,68
14.004.007,48
97,17
3.099.393,40
21,51
 3.099.393,40
1.862.162,18
12,92
60,08
68
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
155.000,00
155.000,00
100,00
31.022,83
20,01
31.022,83
22.308,02
14,39
71,91
7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
20.911.188,70
12.333.188,70
58,98
78.192,29
0,37
2.115,37
0,00
0,00
0,00
71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
4.402.797,18
1.949.797,18
44,29
55.463,69
1,26
0,00
0,00
0,00
0,00ΙΜΟ
73
ΕΡΓΑ
15.534.987,00
9.469.987,00
60,96
3.642,19
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
973.404,52
913.404,52
93,84
19.086,41
1,96
2.115,37
0,00
0,00
0,00
75
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
9.265.074,01
9.044.074,01
97,61
4.138.776,12
44,67
1.569.802,98
1.569.802,98
12,69
28,40
81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
2.740.324,01
2.740.324,01
100,00
3.259.182,16
118,93
690.604,32
320.633,43
11,70
9,84
82
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
6.524.750,00
6.303.750,00
96,61
879.593,96
13,48
879.198,66
854.940,86
13,10
97,20
85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
633.121,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
68.444.683,21
55.071.281,02
 
9.220.393,21
 
6.725.987,47
4.824.714,03
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Α
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
10.783.084,30
10.783.084,30
10.945.871,82
1,49
101.51
1
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΕΛΗ Κ.ΛΠ.
10.783.084,30
10.783.084,30
10.945.871,82
1,49
101,51
2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
0.00
 
 
0,00
0
3
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
0,00
 
 
0,00
0
Β
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
6.249.991,96
6.249.992,96
10.811.467,98
42,19
172,98
1
ΤΑΜΕΙΟ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
6.249.991,96
6.249.992,96
10.811.467,98
42,19
172,98
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ
1.660.186,33
1.660.186,33
0,00
0,00
0,00
1
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
1.660.186,33
1.660.186,33
0,00
0,00
0,00
3
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Α
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1.979.403,66
1.979.403,66
1.895.403,66
-4,45
95,74
1
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1.810.762,38
1.810.762,38
1.768.602,06
-2,38
97,67
2
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
168.641,28
168.641,28
126.480,96
-33,33
75
Β
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3.300.966,31
3.300.966,31
3.569.177,62
7,51
108,13
1
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2.605.658,15
2.605.658,15
2.994.272,61
12,98
114,91
3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ
96.570,19
96.570,19
116.922,16
17,41
121,07
4
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
290.302,57
290.302,57
179.724,62
-61,53
61,91
5
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
308.435,40
308.435,40
278.258,23
-10,85
90,22
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
411.111,03
411.111,03
0,00
0,00
0
1
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0,00
0
2
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
411.111,03
411.111,03
0
0,00
0
3
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0,00
0,00
0,00
0,00
0
 
 Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος σημείωσε ότι τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην παρούσα έκθεση ως προς τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων δεν είναι ενδεικτικά της κατάστασης, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός νομιμοποιήθηκε και ξεκίνησε να εκτελείται στις 24-02-2012.
 Στη συνέχεια ο κ. Κορδώσης παίρνοντας το λόγο, ανέφερε ότι παρότι ο χρόνος που εξετάζεται είναι μικρός, θεωρεί ότι υπάρχει χρονοτριβή στην υλοποίηση του προϋπολογισμού.
 Ο κ. Καρπούζης συμφώνησε με τον κ. Κορδώση.
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα αντίστοιχα στοιχεία, την αριθμ. 3/31/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την νομιμοποιητική αυτής υπ΄ αριθμ. 480+328/24-02-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/ση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, της παρ. 9 του άρθρ. 266 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
          Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου, που αφορά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2012, όπως ακριβώς αναφέρονται τα στοιχεία αυτής στο ιστορικό της παρούσης. 
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 7/149/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                 Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 07-06-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ