Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 7/150/2012

 

Αριθμός Πρακτικού 7
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 05-06-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 21353/31-05-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Δημ. Μπάκουλης και Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 150η:Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2012» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2012 .
Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.
Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 3/31/2012 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 480+328/24-02-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, β) αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικές με τροποποίηση του προϋπολογισμού & του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012,     παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.
Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
10
6063
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) Οικ. Δ/κών υπηρεσιών
14.726,43€
15
6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
63.322,05€
20
6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)(ΚΥΑ 53361/2.10.2006)
90.693,95€
25
6063
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
4.865,54€
30
6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας
105.385,48€
35
6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
36.928,93€
40
6063
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
25.000,00€
45
6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
33.780,43€
50
6063
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
5.000,00€
30
7134.0001
Προμήθεια μηχανημάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας
20.000,00€
10
6142.0030
Αμοιβή για αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων
20.000,00€
20
7325.0002
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2012
75.000,00€
30
7323.0080
Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας
500.000,00€
30
7333.0083
Διαμόρφωση παραλιακής Ζώνης στη θέση Ποσειδωνία Κορίνθου
45.000,00€
30
6261.0028
Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Τενέας
10.000,00€
30
6261.0029
Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Σαρωνικού
10.000,00€
30
7111.0013
Αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Παύλου Ιορδ.Αλεξίου στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρας Κορίνθου
77.000,00€
30
7112.0002
Αγορά οικοπέδου στο Στεφάνι για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου Δ.Ε.Τενέας
25.000,00€
25
7326.0006
Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης 200 κ.μ. στο Σοφικό Κορινθίας για τις ανάγκες του Δ.Δ. Σολυγείας
58.500,00€
00
6117.0015
Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων -εγκαταστάσεων.
1.500,00€
00
6221.0001
Ταχυδρομικά τέλη
14.000,00€
30
6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
73.800,00€
30
7311.0051
Πνευματικό Κέντρο Εξαμιλίων
9.494,99€
25
7312.0021
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ.Περιγιαλίου Β΄ΦΑΣΗ ( Δ.Άσσου-Λεχαίου ΚΑ 25/7312.09) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ (κ.α. εσόδου 1311.0016 ποσό 15070,74 και ποσό 5146,15 Ι.Π.)
15.093,38€
35
7322.0016
Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου στην παιδική χαρά στον προαύλειο χώρο του παλαιού Ιερού Ναού Αγ.Βασιλείου στον Αγιο Βασίλειο Τενέας. (30.000 ευρώ Δωρεά και 120.000 ευρώ ΣΑΤΑ 2011)
120.000,00€
30
7322.0051
Δημιουργία Πλατείας ΟΤ 256 Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου
15.911,06€
30
7323.0001
Κατασκευή οδοποιιας Σοφικού ( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7323.001)
3.299,65€
30
7323.0005
Αναπλάσεις οδών Αγίου Βασιλείου -Κλένιας -Χιλιομοδίου (2ος ειδικός προυπολογισμός 211/2009 Δ.Τενέας Κ.Α.30/7323.04)
1.765,73€
30
7326.0002
Κατασκευή -Διαμόρφωση εισόδου στο Αγγελοκάστρου ανεξάρτητου δρόμου από την Δημοτική οδοποιία ( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7326.002)
2.205,13€
30
7326.0003
Κατασκευή -Διαμόρφωση εισόδου στο Σοφικού ανεξάρτητου δρόμου από τη Δημοτική οδοποιία( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7326.003)
2.204,75€
45
7112.0003
Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Ε.Άσσου Λεχαίου
55.000,00€
30
7112.0003
Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου
55.000,00€
25
6262.0010
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Άσσου-Λεχαίου
15.000,00€
25
6262.0011
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Τενέας
15.000,00€
25
6262.0012
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Σαρωνικού
15.000,00€
25
6262.0013
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Σολυγείας
15.000,00€
25
6262.0009
Συντήρηση και επισκευή αντλιών και ηλεκτροκινητήρων ύδρευσης Δ.Ε.Σολυγείας
2.690,00€
30
7324.0014
Κατασκευή πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών οδών
4.369,02€
20
6041.0005
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο(2) μηνών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:υπόλοιπο από ΣΑΤΑ/ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011)
2.888,58€
35
6041.0005
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο(2) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:υπόλοιπο από ΣΑΤΑ/ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011)
14.042,56€
 
8122.0005
Έργα Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8122 )
9.531,97€
00
6111
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
40.000,00€
20
6054.0001
ΙΚΑ ΤΕΑΜ   ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
823,24€
20
6662.0002
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.
21.400,00€
35
6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου (ΙΚΑ ΤΕΑΜ Εργοδότη)
4.002,12€
 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αριθμ. 3/31/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την νομιμοποιητική αυτής υπ΄ αριθμ. 480+328/24-02-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/ση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και τις διατάξεις του σημ. (δ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2012 ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
10
6063
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) Οικ. Δ/κών υπηρεσιών
14.726,43€
15
6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
63.322,05€
20
6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)(ΚΥΑ 53361/2.10.2006)
90.693,95€
25
6063
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
4.865,54€
30
6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας
105.385,48€
35
6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
36.928,93€
40
6063
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
25.000,00€
45
6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
33.780,43€
50
6063
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)
5.000,00€
30
7134.0001
Προμήθεια μηχανημάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας
20.000,00€
10
6142.0030
Αμοιβή για αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων
20.000,00€
20
7325.0002
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2012
75.000,00€
30
7323.0080
Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας
500.000,00€
30
7333.0083
Διαμόρφωση παραλιακής Ζώνης στη θέση Ποσειδωνία Κορίνθου
45.000,00€
30
6261.0028
Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Τενέας
10.000,00€
30
6261.0029
Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Σαρωνικού
10.000,00€
30
7111.0013
Αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Παύλου Ιορδ.Αλεξίου στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρας Κορίνθου
77.000,00€
30
7112.0002
Αγορά οικοπέδου στο Στεφάνι για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου Δ.Ε.Τενέας
25.000,00€
25
7326.0006
Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης 200 κ.μ. στο Σοφικό Κορινθίας για τις ανάγκες του Δ.Δ. Σολυγείας
58.500,00€
00
6117.0015
Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων -εγκαταστάσεων.
1.500,00€
00
6221.0001
Ταχυδρομικά τέλη
14.000,00€
30
6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
73.800,00€
30
7311.0051
Πνευματικό Κέντρο Εξαμιλίων
9.494,99€
25
7312.0021
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ.Περιγιαλίου Β΄ΦΑΣΗ ( Δ.Άσσου-Λεχαίου ΚΑ 25/7312.09) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ (κ.α. εσόδου 1311.0016 ποσό 15070,74 και ποσό 5146,15 Ι.Π.)
15.093,38€
35
7322.0016
Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου στην παιδική χαρά στον προαύλειο χώρο του παλαιού Ιερού Ναού Αγ.Βασιλείου στον Αγιο Βασίλειο Τενέας. (30.000 ευρώ Δωρεά και 120.000 ευρώ ΣΑΤΑ 2011)
120.000,00€
30
7322.0051
Δημιουργία Πλατείας ΟΤ 256 Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου
15.911,06€
30
7323.0001
Κατασκευή οδοποιιας Σοφικού ( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7323.001)
3.299,65€
30
7323.0005
Αναπλάσεις οδών Αγίου Βασιλείου -Κλένιας -Χιλιομοδίου (2ος ειδικός προυπολογισμός 211/2009 Δ.Τενέας Κ.Α.30/7323.04)
1.765,73€
30
7326.0002
Κατασκευή -Διαμόρφωση εισόδου στο Αγγελοκάστρου ανεξάρτητου δρόμου από την Δημοτική οδοποιία ( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7326.002)
2.205,13€
30
7326.0003
Κατασκευή -Διαμόρφωση εισόδου στο Σοφικού ανεξάρτητου δρόμου από τη Δημοτική οδοποιία( Δ.Σολυγείας ΚΑ 30/7326.003)
2.204,75€
45
7112.0003
Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Ε.Άσσου Λεχαίου
55.000,00€
30
7112.0003
Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου
55.000,00€
25
6262.0010
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Άσσου-Λεχαίου
15.000,00€
25
6262.0011
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Τενέας
15.000,00€
25
6262.0012
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Σαρωνικού
15.000,00€
25
6262.0013
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Σολυγείας
15.000,00€
25
6262.0009
Συντήρηση και επισκευή αντλιών και ηλεκτροκινητήρων ύδρευσης Δ.Ε.Σολυγείας
2.690,00€
30
7324.0014
Κατασκευή πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών οδών
4.369,02€
20
6041.0005
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο(2) μηνών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:υπόλοιπο από ΣΑΤΑ/ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011)
2.888,58€
35
6041.0005
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο(2) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:υπόλοιπο από ΣΑΤΑ/ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011)
14.042,56€
 
8122.0005
Έργα Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8122 )
9.531,97€
00
6111
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
40.000,00€
20
6054.0001
ΙΚΑ ΤΕΑΜ   ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
823,24€
20
6662.0002
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.
21.400,00€
35
6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου (ΙΚΑ ΤΕΑΜ Εργοδότη)
4.002,12€
    Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 7/150/2012.-
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                Δράκος Παναγιώτης
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                          Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 14-06-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ