Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 7/161/2012

Αριθμός Πρακτικού 7
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 05-06-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 21353/31-05-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Δημ. Μπάκουλης και Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 161η:Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 20121) προϋπολογισμού 809.200,00€» λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την αριθμ. 4/50/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίσαμε τους όρους διακήρυξης της ως άνω δημοπρασίας και ορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής της η 04-05-2012. Η εν λόγω δημοπρασία, μετά τις νόμιμες δημοσιεύσεις της σχετικής περίληψης, διενεργήθηκε την 04-05-2012, όπου δεν υπήρξε προσέλευση ενδιαφερομένων ούτε για τα είδη της Ομάδας 1 – Καύσιμα, ούτε για τα είδη της Ομάδας 2 – Λιπαντικά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο από 04-05-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής και ως εκ τούτου ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος. Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 04-05-2012 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και συγκεκριμένα την παραπομπή του θέματος της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012 στο Δημοτικό Συμβούλιο για απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας.
 
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, το από 04-05-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-        Επικυρώνει το από 04-05-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, που αφορά το διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012, που έγινε την 04-05-2012, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων τόσο για τα είδη της Ομάδας 1 – Καύσιμα, όσο και για τα είδη της Ομάδας 2- Λιπαντικά.
Β.-       Παραπέμπει το θέμα της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012 στο Δημοτικό Συμβούλιο για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης, λόγω του ότι ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 7/161/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                Δράκος Παναγιώτης
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                          Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 07-06-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ