Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 7/162/2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αριθμός Πρακτικού 7
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 05-06-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 21353/31-05-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Δημ. Μπάκουλης και Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 162η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερησίας διάταξης «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 75.500,00€» λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 6/104/2012 απόφασή μας εγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης (22/2012) και καθορίσαμε όρους για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, προϋπολογισμού 75.500,00€ και με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18294/16-05-2012 αναλυτική διακήρυξη ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού η 31-05-2012. Την συγκεκριμένη ημερομηνία διεξήχθη ο ανοιχτός διαγωνισμός, στον οποίο προσήλθαν τρεις υποψήφιοι, μειοδότης δε ανακηρύχτηκε ο Μαρίνης Αναστάσιος, που εκπροσωπεί τις ασφάλειες «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ», συνταγέντος προς τούτο το από 31-05-2012 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά του ως άνω διαγωνισμού.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 31-05-2012 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάθεση της εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας στον κ. Μαρίνη Αναστάσιο, που εκπροσωπεί τις ασφάλειες «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ».
 
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 31-05-2012 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 2539/1997
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
    Α.- Επικυρώνει το από 31-05-2012 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεση της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».
 
 Β.- Αναθέτει την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» στην εδρεύουσα στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 254 – 258) Ανώνυμη Ασφαλιστική και Αντασφαλιστική Εταιρεία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ» νόμιμα εκπροσωπούμενη αντί ποσού τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ (37.401,00€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Κ.Α. και του χαρτοσήμου), σύμφωνα και με την προσφορά της. Αναλυτικά τα οχήματα που θα ασφαλίσει ο Δήμος Κορινθίων φαίνονται στην ακόλουθη κατάσταση ως εξής:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
A/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ            ΙΠΠΟΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ    ΙΠΠΟΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
BONUS – MALUS
Έναρξη ασφαλιστικής περιόδου
1
ΚΗΥ 2102
MERCEDES
68
AΠΟΡΡΙΜ.
2
15/07/2012
2
ΚΗΥ 2184
MERCEDES
68
AΠΟΡΡΙΜ.
2
15/07/2012
3
ΚΗΥ 2219
MAN
41
AΠΟΡΡΙΜ.
2
15/07/2012
4
ΚΗΥ 2244
MAN
41
AΠΟΡΡΙΜ.
2
15/07/2012
5
ΚΗΥ 2152
ΜΕRCEDES
57
AΠΟΡΡΙΜ.
2
15/07/2012
6
ΚΗΗ 2940
ΜΕRCEDES
38
AΠΟΡΡΙΜ.
2
15/07/2012
7
ΚΗΙ 5490
MERCEDES
38
ΑΠΟΡΡΙΜ.
2
15/07/2012
8
KHI 5499
MERCEDES
25
ΑΠΟΡΡΙΜ.
2
15/07/2012
9
ΚΗΥ 2192
MITSUBISHI
17
ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
2
15/07/2012
10
ΚΗΥ 2120
MERCEDES
35
ΓΕΡΑΝΟΣ
2
15/07/2012
11
ΚΗΥ 2194
MERCEDES
90
ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ
2
15/07/2012
12
ΚΗΥ 2178
MERCEDES
36
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
2
15/07/2012
13
Α.Α.Κ.
PIAGGIO
9
(Aρ.Πλ. 568955)
2
15/07/2012
14
Α.Α.Κ.
PIAGGIO
9
(Aρ.Πλ. 568740)
2
15/07/2012
15
ΚΗΙ 5514
RENAULT
29
ΑΠΟΡΡΙΜ.
2
15/07/2012
16
ΚΗΙ 5515
RENAULT
29
ΑΠΟΡΡΙΜ.
2
15/07/2012
17
ΚΗΙ 5516
ΜΕRCEDES
38
AΠΟΡΡΙΜ.
2
15/07/2012
18
ΚΗΗ 2947
MΑΝ
41
ΑΠΟΡΡΙΜ
2
15/07/2012
19
ΚΗΥ 2202
MERCEDES
38
ΑΠΟΡΡΙΜ
2
15/07/2012
20
ΚΗΥ 5112
MERCEDES
38
ΑΠΟΡΡΙΜ
2
15/07/2012
21
ΚΗΗ 5452
VOLVO
43
ΑΠΟΡΡΙΜ
2
15/07/2012
22
ΚΗΙ 5501
RENAULT
37
ΑΠΟΡΡΙΜ
2
15/07/2012
23
ΚΗΥ 2209
MERCEDES
38
ΑΠΟΡΡΙΜ
2
15/07/2012
24
ΚΗΗ 2903
MERCEDES
90
ΑΠΟΡΡΙΜ
2
15/07/2012
25
ΚΗΙ 5513
MERCEDES
25
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
26
ΚΗΙ 4152
MERCEDES
34
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
27
ΚΗΙ 5511
MΙΤSUBISHI
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
28
ΚΗΙ 5483
ΜΑΝ
41
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
29
ΚΗΗ 2902
MITSUBISHI
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
30
ΚΗΥ 2240
RENAULT
8
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
31
ΚΗΥ 5136
RENAULT
18
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
2
15/07/2012
32
ΚΗΙ 5494
HYUNDAI
16
ΜΙΝΙ BUS
2
15/07/2012
33
ΚΗΗ 2931
MERCEDES
38
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
34
ΚΗΥ 2243
MITSUBISHI
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
35
ΜΕ 31862
LIEBHERR
120
EΡΠΥΣΤΡΙΑ
2
15/07/2012
36
ΜΕ 92419
RAM
113
ΤΣΑΠΑ
2
15/07/2012
37
ΜΕ 107063
JCB
165
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
2
15/07/2012
38
ΜΕ 92449
DULEVO
80
ΣΑΡΩΘΡΟ
2
15/07/2012
39
ΜΕ 37392
IVECO
177
ΣΚΟΥΠΑ
2
15/07/2012
40
ΜΕ 37331
DAF
128
ΣΑΡΩΘΡΟ
2
15/07/2012
41
ΜΕ 70089
MAN
220
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
2
15/07/2012
42
ΜΕ 92404
ΙVECO
210
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
2
15/07/2012
43
ΜΕ 117488
VOLVO
240
ΣΑΡΩΘΡΟ
2
15/07/2012
44
ΜΕ 117487
BUCHER
26
ΣΑΡΩΘΡΟ
2
15/07/2012
45
ΜΕ 68280
RAM
113
ΤΣΑΠΑ
2
15/07/2012
46
A.A.K.
CATERPILLAR
150
EΡΠΥΣΤΡΙΑ
2
15/07/2012
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
47
KHH 2950
IVECO
190
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
48
ΚΗΥ 2143
FORD
11
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
49
ΚΗΥ 2226
VW
13
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
50
ΚΗΥ 2153
MERCEDES
34
ΓΕΡΑΝΟΣ
2
15/07/2012
51
ΚΗΥ 2193
MERCEDES
36
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
52
ΚΗΥ 5479
MAZDA
17
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
2
15/07/2012
53
KHI 5498
HYUNDAI
16
MINI BUS
2
15/07/2012
54
ΚΗΗ 2928
ΤΟΥΟΤA
17
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
2
15/07/2012
55
A.A.K.
PIAGGIO
9
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
56
ΚΗΗ 2946
ΜΕRCEDES
7,7
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
57
ΚΗΗ 2945
CITROEN
11
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
58
ΚΗΗ 2914
OPEL
9
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
59
ΚΗΗ 2935
OPEL
9
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
60
ΚΗΥ 5115
ΜΕRCEDES
57
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
61
A.A.K.
PATRIOT
18
JEEP
2
15/07/2012
62
ΚΗΥ 2235
ΜΑΖDΑ
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
63
ΜΕ 26846
JCB
89
TΣΑΠΑ
2
15/07/2012
64
ME 117492
BOBCAT
75
BOBCAT
2
15/07/2012
65
ME 80518
NISSAN
34
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
2
15/07/2012
66
ME 88755
JCB
93
TΣΑΠΑ
2
15/07/2012
67
ME 54933
CATERPILLAR
150
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
2
15/07/2012
68
ΜΕ 45017
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
94
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
2
15/07/2012
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
69
KHY 5108
DAIHATSU
9
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2
15/07/2012
70
KHI 5477
RENAULT
18
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2
15/07/2012
71
KHI 2241
RENAULT
11
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
2
15/07/2012
72
ΚΗΙ 4154
HUNDAI
11
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2
15/07/2012
73
ΚΗΥ 5148
HUNDAI
11
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2
15/07/2012
74
ΚΗΥ 5137
HUNDAI
11
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2
15/07/2012
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
75
ΚΗΥ 2229
VW-CADDY
13
TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
2
15/07/2012
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
76
ΚΗΗ 2916
CITROEN
10
ΦΟΡΤΗΓΟ
 
15/07/2012
77
ΚΗΥ 2191
ΜΙΤSUBISHI
17
TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
2
15/07/2012
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
78
ΜΕ 113702
ΝΙSSAN
125
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
2
15/07/2012
79
ΜΕ 112856
ΝΙSSAN
130
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
2
15/07/2012
80
ΜΕ 117491
PIAGGIO
66
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
2
15/07/2012
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΗΠΩΝ
81
ΚΗΥ 2160
MITSUBISHI
14
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
82
ΚΗH 2919
MERCEDES
38
ΥΔΡΟΦΟΡΟ
2
15/07/2012
83
KHI 5506
TOYOTA
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
84
KHH 2949
MITSUBISHI
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
85
KHH 2942
VOLVO
43
ΥΔΡΟΦΟΡΟ
2
15/07/2012
86
KHH 2911
VOLVO
43
ΥΔΡΟΦΟΡΟ
2
15/07/2012
87
KHI 5517
SCANIA
77
ΥΔΡΟΦΟΡΟ
2
15/07/2012
88
KHI 4148
MAZDA
17
ΦΟΡΤΗΓΟ
2
15/07/2012
89
KHI 5487
ΝΙSSAN
10
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2
15/07/2012
90
KHI 5484
FORD
17
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
2
15/07/2012
91
ΚΗΥ 2124
MΑΝ
64
ΥΔΡΟΦΟΡΟ
2
15/07/2012
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΗΠΩΝ
92
ΜΕ 113688
MAZDA
143
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
2
15/07/2012
93
ME 104409
MAZDA
143
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
2
15/07/2012
94
ME 107054
LOADSTAR
210
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
2
15/07/2012
95
ME 109636
MULTICAR
101
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
2
15/07/2012
96
Α.Α.Κ.
MULTICAR
101
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
2
15/07/2012
97
ME 109644
NISSAN
133
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
2
15/07/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
98
ΚΗΥ 2230
MERCEDES
14
EΠΙΒΑΤΙΚΟ
2
15/07/2012
99
KHH 2948
ΗUNDAI
11
EΠΙΒΑΤΙΚΟ
2
15/07/2012
ΔΙΚΥΚΛΑ
1
Α.Α.Κ
TAIZHOU ZHONGNEG MOT
150cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
2
ΕΗΜ 1231
PIAGGIO
50cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
3
ΕΗΜ 1232
PIAGGIO
50cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
4
ΕΗΜ 1233
PIAGGIO
50cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
5
ΕΗΜ 1492
HONDA
50cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
6
ΕΗΜ 1493
HONDA
50cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
7
ΕΗΜ 1494
HONDA
50cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
8
ΕΗΜ 1495
HONDA
50cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
9
ΚΡΤ 101
MOTIVE
125cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
10
Α.Α.Κ
TAIZHOU ZHONGNEG MOT
150cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
11
Α.Α.Κ
TAIZHOU ZHONGNEG MOT
150cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
12
Α.Α.Κ
TAIZHOU ZHONGNEG MOT
150cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
13
Α.Α.Κ
TAIZHOU ZHONGNEG MOT
150cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
14
ΕΗΜ 1841
DAVANG
50cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
15
ΕΗΜ 1842
DAVANG
50cc
ΔΙΚΥΚΛΟ
2
15/07/2012
 
Γ.-        Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω εργασία θα προέλθει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012:
 
-ΚΑ 10/6253 ποσού 5.000,00€με τίτλο«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 20/6252 ποσού 10.000,00€με τίτλο«Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων»,
-ΚΑ 20/6253 ποσού 25.000,00€ με τίτλο«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 25/6252 ποσού 1.000,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων»,
-ΚΑ 25/6253 ποσού 2.000,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 30/6252 ποσού 3.500,00€με τίτλο«Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων»,
-ΚΑ 30/6253 ποσού 15.000,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 30/6255 ποσού 3.000,00€ με τίτλο «Λοιπά ασφάλιστρα»,
-ΚΑ 35/6255 ποσού 1.000,00€ με τίτλο «Λοιπά ασφάλιστρα»,
-ΚΑ 35/6253 ποσού 5.500,00€ με τίτλο«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 35/6252 ποσού 2.500,00€ με τίτλο«Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων»,
-ΚΑ 45/6253 ποσού 1.500,00€ με τίτλο«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 50/6253 ποσού 500,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», (Α.Ο.Ε. αριθμ. 4/48/2012).
 
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 7/162/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                 Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 06-06-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ