Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 7/165/2012

Αριθμός Πρακτικού 7
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 05-06-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 21353/31-05-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Δημ. Μπάκουλης και Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 165η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
Θέμα : «ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ»
Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.
Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς τη ΔΕΗ Κατάστημα Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Η. σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα:
·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για Eπέκταση Δημοτικού Φωτισμού στο Δ.Δ. Κουταλά της Τοπικής Ενότητας Τενέας (αίτηση Καλλιμάνης Αντώνιος) με αρ.πρωτ. 2378/21.05.2012 συνολικού ποσού : 5.500,56 € (μαζί με Φ.Π.Α.)
·         Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για Eπέκταση Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου (οδός Φειδιππίδου) με αρ.πρωτ. 2462/28.05.2012 συνολικού ποσού : 6.484,02 € (μαζί με Φ.Π.Α.)
Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Βασίλειος Σταματόπουλος Π.Ε. Οικονομικού Λογιστικού με Δ΄ Βαθμό, να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των : 11.984,58 €  προκειμένου να πληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς τη Δ.Ε.Η. Κατάστημα Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959.
Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε τρεις μήνες από την λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
         Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού 2012 από τις οποίες θα ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες είναι εγγεγραμμένες με Κ.Α. 20/7325.0002 και τίτλο “Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2012” ποσού 75.000,00 € για τα ανωτέρω κοστολόγια Δ.Ε.Η.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-        Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς τη Δ.Ε.Η. Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Η. από τον Δήμο Κορινθίων, συνολικού ποσού 11.984,58€.
Β.-       Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σταματόπουλο Βασίλειο Κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Δ΄, στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 20/7325.0002 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2012» ποσού 75.000,00€.
Γ.-        Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε έντεκα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (11.984,58€).
Δ.-       Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 05-09-2012.
 
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 7/165/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                Δράκος Παναγιώτης
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                          Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 06-06-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ