Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 8/175/2012

Αριθμός Πρακτικού 8
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 08-06-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 10:30 σε έκτακτη συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22345/07-06-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Δημ. Μπάκουλης και Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Κορδώσης Χρ..
 Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση ως κατεπείγοντος του θέματος «Επικύρωση του από 07-06-2012 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση νέων υπηρεσιών (Δ/νση Πολεοδομίας κ.λπ.) του Δήμου Κορινθίων», διότι, όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση, υπάρχει άμεση ανάγκη στέγασης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου, καθώς για το θέμα αυτό έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που αρχικά υπήρξε και αποφασίσθηκε η αναγκαιότητα της μίσθωσης ακινήτου, λόγω ακύρωσης διαγωνισμού, μη εξεύρεσης κτιρίου κ.λπ..
 Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγοντος.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 175η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση του από 07-06-2012 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση νέων υπηρεσιών (Δ/νση Πολεοδομίας κ.λπ.) του Δήμου Κορινθίων» και λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 6/100/2012 απόφαση της Επιτροπής επανακαθορίστηκαν οι όροι για την εν θέματι δημοπρασία και ορίστηκε από το Δήμαρχο καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών – εκδηλώσεων ενδιαφέροντος η 07-06-2012. Η ημερομηνία αυτή παρήλθε, χωρίς να κατατεθεί στο Δήμο μας κάποια προσφορά – εκδήλωση ενδιαφέροντος για το εν λόγω θέμα συνταγέντος προς τούτο του από 07-06-2012 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 07-06-2012 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, που κηρύσσει άγονη την ως άνω διαδικασία, λόγω μη κατάθεσης προσφορών – εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τον εν θέματι σκοπό από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 07-06-2012 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και αυτές του Π.Δ. 270/1981
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-        Επικυρώνει το από 07-06-2012 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέων υπηρεσιών (Δ/νση Πολεοδομίας κ.λπ.) του Δήμου Κορινθίων και κηρύσσει άγονη την διαδικασία που έγινε βάσει της αριθμ. 18792/17-05-2012 αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου Κορινθίων.
 Β.- Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τον ανωτέρω σκοπό από αυτό, λόγω του ότι υπήρξαν δύο άγονες διαδικασίες.
 
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 8/175/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                Δράκος Παναγιώτης
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                          Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                   Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                   Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 11-06-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ