Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 9/177/2012

Αριθμός Πρακτικού 9
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 26-06-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27168/22-06-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 177η:Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σύσταση Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2012» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή
“ Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2012”
Σύμφωvα με
1.την Αριθμ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Υπουργική απόφαση για την “Σύσταση πάγιας προκαταβολής” στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες,
2.Την παρ.1 και 4 του άρθρου 173 του Ν.3463/06 Η Οικονομική επιτροπή με απόφασή της συστήνει την Πάγια Προκαταβολή .
3.“Στις δημοτικές κοινότητες συνιστάται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.
Το ύψος της πάγιας προκαταβολής
            Για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, το ύψος της πάγιας προκαταβολής ανέρχεται στο ποσό των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.
γ) Τριών (3.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 10.001 και περισσότερους κατοίκους.
Τα ισχύοντα όρια της πάγιας προκαταβολής προσδιορίζουν το ανώτατο ύψος του ποσού που μπορεί να έχει στα χέρια του ο υπόλογος διαχειριστής και όχι το ανώτατο ετήσιο ποσό που διατίθεται από την πάγια προκαταβολή (Εγκ.Υπ.Εσ. 41432/28-09-1984)
Υπόλογοι
 Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.”
Η πάγια προκαταβολή μπορεί να συσταθεί στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (αρ.47 παρ.1 Ν.2362/95)
Α)“Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας (άνω των 10.001 κατοίκων )”
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων έτους 2012 έχει προβλεφθεί το ποσό των 3000 ευρώ στον Κ.Α. 8251.0001 με τίτλο “Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας (άνω των 10.001 κατοίκων )”
Προτείνουμε τον καθορισμό του ποσού τη Πάγιας προκαταβολής για το έτος 2012 σε 3000 ευρώ και την ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος της γραμμένης στον προϋπολογισμό χρήσης 2012 με Κ.Α. 8251.0001 και τίτλο “Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας (άνω των 10.001 κατοίκων )” ,επ’ονόματι Ιωάννη Ανδρέου Προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
Β) “Πάγια προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων”
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων έτους 2012 έχει προβλεφθεί το ποσό των 14.000 ευρώ στον Κ.Α. 8251.0002 με τίτλο “Πάγια προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων”
 Προτείνουμε τον καθορισμό του ποσού τη Παγίας προκαταβολής για το έτος 2012 σε 14.000 ευρώ και την ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος της γραμμένης στον προϋπολογισμό χρήσης 2012 με Κ.Α. 8251.0002 και τίτλο “Πάγια προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων”,επ’ονόματι :
·         Καψασκη Παναγιώτη προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου 1.000 ευρώ.
·         Καρσιώτη Παναγιώτη προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοκάστρου 1.000 ευρώ.
·         Καλλιμάνη Βασιλείου προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγιονορίου 1.000 ευρώ.
·         Παρασκευά Παναγιώτη προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου 1.000 ευρώ.
·         Στέφη Αναστασίου προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη 1.000 ευρώ.
·         Φίλη Αναστασίου προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κατακαλίου 1.000 ευρώ.
·         Ανδριανόπουλου Βασιλείου προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου 1.000 ευρώ.
·         Κορδώση Ευγενίας προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κλένιας 1.000 ευρώ.
·         Γκούμα Γεωργίου προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου 1.000 ευρώ.
·         Γιαννούλη Νικολάου προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κουταλά 1.000 ευρώ.
·         Ρούκη Βασιλείου προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας 1.000 ευρώ.
·         Καραβοκύρη Αναστασίου προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σολομού 1.000 ευρώ.
·         Μπαλάφα Δημητρίου προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στεφανίου 1.000 ευρώ.
·         Δράκου Χρήστου προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου 1.000 ευρώ.
Γ) “Πάγια προκαταβολή Δημοτικών Κοινοτήτων (έως των 10.000 κατοίκων )
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων έτους 2012 έχει προβλεφθεί το ποσό των 14.000 ευρώ στον Κ.Α. 8251.0003 με τίτλο “Πάγια προκαταβολή Δημοτικών Κοινοτήτων (έως των 10.000 κατοίκων )
Προτείνουμε τον καθορισμό του ποσού τη Παγίας προκαταβολής για το έτος 2012 σε 14.000 ευρώ και την ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος της γραμμένης στον προϋπολογισμό χρήσης 2012 με Κ.Α. 8251.0003 και τίτλο “Πάγια προκαταβολή Δημοτικών Κοινοτήτων (έως των 10.000 κατοίκων ) ,επ’ονόματι :
·         Αποστολόπουλου Απόστολου προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άσσου 2000 ευρώ.
·         Ελένη Κωνσταντίνου προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων 2000 ευρώ.
·         Παπαιωάννου Κωνσταντίνου προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου 2000 ευρώ.
·         Κλέττας Παναγιώτη προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού 2000 ευρώ.
·         Χριστοδούλου Παναγιώτη προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων 2000 ευρώ.
·         Κουλούκη Χαράλαμπου προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου 2000 ευρώ.
·         Δόντη Σταματίου προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου 2000 ευρώ.
Πληρωμή δαπανών
4.Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:
α) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. Δ’).Στους πιό κάτω κωδικούς έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό :
20/6117.0003 “Καθαρισμός ρυπασμένων περιοχών Δ.Κορινθίων έτους 2012” 100.000 ευρώ
Προτείνουμε την δέσμευση 45.000 ευρώ για την Πάγια Προκαταβολή.
20/6117.0008 “Καθαρισμός ακτών- παραλιών Δ. Κορινθίων έτους 2012” 73.800 ευρώ.
Προτείνουμε την δέσμευση 10.000 ευρώ για την Πάγια Προκαταβολή
30.6275 «Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π» 30.000,00
Προτείνουμε την δέσμευση 30.000 ευρώ για την Πάγια Προκαταβολή
5.Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση   της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.Δ. 774/1980.
 
Διαδικασία απόδοσης παγίας προκαταβολής
1. Ο διαχειριζόμενος την παγία προκαταβολή υπάλληλος παραδίδει με αποδείξεις προσωπικώς στον δημοτικό ταμία τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων από αυτόν πληρωμών, τα οποία πρέπει να είναι πλήρη από άποψη νομιμότητας σύμφωνα με τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του Β.Δ. 17-5/15-6-59. (παρ.3 άρθρο 35 Β.Δ.17-5/15-6-59)
2. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών καταβάλλει σε αυτόν που διαχειρίζεται την παγία προκαταβολή ίσο χρηματικό ποσό για την ανανέωσή της, ούτως ώστε να παραμένει στα χέρια του πάντοτε το χορηγηθέν με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής ποσό και πάντα μέσα στα όρια του ΚΑ του οικείου κωδικού. (παρ.4 άρθρο 35 Β.Δ.17-5/15-6-59). Το ποσό που ορίζεται στην παγία αφορά το ανώτατο ποσό που πρέπει να έχει στα χέρια του ο υπόλογος. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το ανώτατο ποσό που πρέπει να πάρει μέσα στο έτος ή μέσα σε ένα μήνα κλπ με αυτή τη διάταξη ορίζεται ότι πρέπει να έχει στο ταμείο του ο υπόλογος το ποσό που ορίζει η απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
3. Τα δικαιολογητικά μετά τον έλεγχο από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία υποβάλλονται στην οικονομική επιτροπή η οποία με απόφασή της εγκρίνει τις δαπάνες. (παρ.5 άρθρο 35 Β.Δ.17-5/15-6-59)
4. Στη συνέχεια ο δήμαρχος, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματασε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή. (παρ.2 άρθρο 173 Ν.3463/06)
5. Κατά την λήξη του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το σύνολο του ποσού της παγίας προκαταβολής στο δημοτικό ταμείο και το διπλότυπο της εισπράξεως διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή ώστε με Απόφασή της να τον απαλλάξει της ευθύνης της παγίας προκαταβολής. (παρ.6 άρθρο 35 Β.Δ.17-5/15-6-59)
Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 Ε), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών. (παρ.3 άρθρο 173 Ν.3463/06)
Κατά τα λοιπά για τη διαχείριση και απόδοση της παγίας προκαταβολής στον υπόλογο, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59. (παρ.7 άρθρο 35 Β.Δ.17-5/15-6-59)
Υποχρεώσεις υπολόγων
Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξη και την εν γένει εξασφάλιση των διαχειριζομένων από αυτούς χρημάτων να καταβάλλουν την ήν και τοις ιδίοις επιμέλεια, ευθυνόμενοι για κάθε τυχόν επερχόμενη απώλεια ή μείωση των χρημάτων αυτών. Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως από τους υπολόγους άμα τη εξοφλήσει τους θα γίνεται κατάθεση τους ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφ’ όσον λειτουργούν αυτά στην έδρα του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοση του λογαριασμού να επισυνάψουν με τα δικαιολογητικά και το βιβλιάριο της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο οποίο θα αναγράφονται ξεχωριστά όλες οι καταθέσεις και αναλήψεις που έχουν γίνει. (παρ.1 άρθρο 37 Β.Δ.17-5/15-6-59)
Κρατήσεις για ποσά κάτω των 150€
Στο άρθρο 55 παρ.1 περίπτ. Στ του Ν. 2238/94 οι Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος 1%, ή 4% ή 8% κατά περίπτωση.
Εξαιρούνται όμως από την παρακράτηση φόρου όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των «εκατόν πενήντα (150) ευρώ ». (περίπτωση αα)
Επιπλέον σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 173 του ΔΚΚ «Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 Ε), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτεη σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών». Συνεπώς δεν απαιτείται και η σύνταξη συμφωνητικού.
Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν διενεργούνται κρατήσεις στα ποσά που αφορούν τιμολόγια αξίας κάτω των 150€.
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την αριθμ. 74449/29-12-2010 (ΦΕΚ 2044/30-12-2010 τεύχος Β΄) Υπουργική απόφαση για την σύσταση παγίας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
    Α.- Καθoρίζει τo πoσό της παγίας πρoκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων τoυ Δήμoυ Κορινθίων άνω των 10.001 κατοίκων για τo οικονομικό έτoς 2012 σε 3.000,00€ και ψηφίζει ισόπoση πίστωση σε βάρoς της εγγεγραμμέvης στov πρoϋπολογισμό χρήσης 2012 πίστωσης με ΚΑ 8251.0001 και τίτλο «Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητα (άνω των 10.001 κατοίκων)» επ’ ovόματι του Ιωάννη Ανδρέου, Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
    Β.- Καθορίζει το ποσό της παγίας προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων για το οικονομικό έτος 2012 σε 14.000,00€ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό χρήσης 2012 πίστωσης με ΚΑ 8251.0002 και τίτλο «Πάγια προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων» επ΄ ονόματι των:
– Καψάσκη Παναγιώτη, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου, ποσού 1.000,00€.
– Καρσιώτη Παναγιώτη, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοκάστρου, ποσού 1.000,00€.
– Καλλιμάνη Βασιλείου, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγιονορίου, ποσού 1.000,00€.
– Παρασκευά Παναγιώτη, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου, ποσού 1.000,00€.
– Στέφη Αναστασίου, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη, ποσού 1.000,00€.
– Φίλη Αναστασίου, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κατακαλίου, ποσού 1.000,00€.
– Ανδριανόπουλου Βασιλείου, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπική Κοινότητας Κάτω Άσσου, ποσού 1.000,00€.
– Κορδώση Ευγενίας, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κλένιας, ποσού 1.000,00€.
– Γκούμα Γεωργίου, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου, ποσού 1.000,00€.
– Γιαννούλη Νικολάου, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κουταλά, ποσού 1.000,00€.
– Ρούκη Βασιλείου, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας, ποσού 1.000,00€.
Καραβοκύρη Αναστασίου, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σολομού, ποσού 1.000,00€.
– Μπαλάφα Δημητρίου, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στεφανίου, ποσού 1.000,00€.
– Δράκου Χρήστου, Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου, ποσού 1.000,00€.
    Γ.- Καθορίζει το ποσό της παγίας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων έως των 10.000 κατοίκων του Δήμου Κορινθίων για το οικονομικό έτος 2012 σε 14.000,00€ και ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό χρήσης 2012 πίστωσης με ΚΑ 8251.0003 και τίτλο «Πάγια προκαταβολή Δημοτικών Κοινοτήτων (έως των 10.000 κατοίκων)» επ΄ ονόματι των:
– Αποστολόπουλου Απόστολου, Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άσσου, ποσού 2.000,00€.
– Ελένη Κωνσταντίνου, Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων, ποσού 2.000,00€.
– Παπαϊωάννου Κωνσταντίνου, Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, ποσού 2.000,00€.
– Κλέττα Παναγιώτη, Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού, ποσού 2.000,00€.
– Χριστοδούλου Παναγιώτη, Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων, ποσού 2.000,00€.
– Κουλούκη Χαράλαμπου, Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου, ποσού 2.000,00€.
– Δόντη Σταματίου, Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, ποσού 2.000,00€.
            Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους οι αvωτέρω υπόλογοι διαχειριζόμενοι την πάγια προκαταβολή, καταθέτουν το σύνολο του ποσού της παγίας προκαταβολής στο δημοτικό ταμείο και το διπλότυπο της εισπράξεως διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή, ώστε με απόφασή της να τον απαλλάξει της ευθύνης της παγίας προκαταβολής (παρ. 6 αρθρ. 35 ΒΔ 17-5/15-06-1959).
Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξη και την εν γένει εξασφάλιση των διαχειριζομένων από αυτούς χρημάτων να καταβάλλουν την ήν και τοις ιδίοις επιμέλεια, ευθυνόμενοι για κάθε τυχόν επερχόμενη απώλεια ή μείωση των χρημάτων αυτών. Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως από τους υπολόγους άμα τη εξοφλήσει τους θα γίνεται κατάθεση τους ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφ’ όσον λειτουργούν αυτά στην έδρα του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοση του λογαριασμού να επισυνάψουν με τα δικαιολογητικά και το βιβλιάριο της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο οποίο θα αναγράφονται ξεχωριστά όλες οι καταθέσεις και αναλήψεις που έχουν γίνει. (παρ.1 άρθρο 37 Β.Δ.17-5/15-6-59)
 Δ.-      Κατovoμάζει τις διάφoρες δαπάvες των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων επειγoύσης φύσεως, πoυ θα αvτιμετωπισθoύv από τηv Πάγια Πρoκαταβολή, και δεσμεύει τα αντίστοιχα ποσά ως εξής:
 
Κ.Α
ΤΙΤΛΟΣ – ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (€)
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ (€)
20/6117.0003
Καθαρισμός ρυπασμένων περιοχών Δ. Κορινθίων έτους 2012 – 100.000,00
45.000,00
20/6117.0008
Καθαρισμός ακτών – παραλιών Δ. Κορινθίων 2012– 73800,00
10.000,00
 
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 9/177/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                 Δράκος Παναγιώτης
                                                                                        Φόρτης Φώτιος
                                                                                        Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                        Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 02-07-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ