Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 9/178/2012

Αριθμός Πρακτικού 9
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 26-06-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27168/22-06-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 178η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 41/2012 μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ προϋπολογισμού 66.000,00€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 41/2012 μελέτη, που έχει συνταχθεί από τον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου κ. Ι. Καραΐσκο κι έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης για την εν θέματι εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3731/08, του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 2539/1997.
 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 41/2012 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07, του Π.Δ. 28/1980, την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
     Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 41/2012 μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 66.000,00€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.
 
 Β.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι εργασίας ως εξής:
 
ΑΡΘΡΟ 1ο
            Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Εργασία ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ’’ συνολικού προϋπολογισμού 66.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως ……………
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ …30/6262…. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)
ΑΡΘΡΟ 2ο
            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στο Δημαρχείο Κορινθίων (Κολιάτσου 32, Κόρινθος), την 19η Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.
            Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Οικονομική Επιτροπή η οποία θα κρίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή εφ’ όσον η προσφορά συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
            Η τιμή θεωρείται καθαρή χωρίς ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
            Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί επαγγελματίες ή εταιρίες που μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της εργασίας ανεξάρτητα από τη χώρα που εδρεύουν και να κατέχουν άδεια μεταφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
            Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική προσφορά θα καταθέσουν και τεχνική προσφορά.
Η προσφορά θα περιέχει τα κάτωθι στοιχεία και δικαιολογητικά:
4.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
β. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου διμήνου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν ή δεν είναι σε διαδικασία πτώχευσης εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους   έως την ημέρα κατάθεσης των προσφορών.
δ. Πιστοποιητικά του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά των παραγράφων γ. και δ. της παρούσης εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
ε. Κατάσταση του διατιθέμενου εξοπλισμού
4.2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασης τους, μεταφρασμένα στην Ελληνική.
4.3. ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (κοινή προσφορά)
α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι η κοινοπραξία λειτουργεί νόμιμα
β. Πιστοποιητικά σύμφωνα με τις παραγράφους γ και δ του άρθρου 4.1. της παρούσης που απαιτούνται για του Έλληνες Πολίτες
4.4. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα ανωτέρω πλην του πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου
4.5. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή απορρίψεως από το διαγωνισμό τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.
β. Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
γ. Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
δ. Δήλωση για το αν έχει υποπέσει ο διαγωνιζόμενος σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς τις Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα καθώς και αν έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τις Υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 5ο
            Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής από Αρμόδια Αρχή.
5.1. Κανένας δε μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία (1) εταιρεία ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και Κοινοπραξία.
            Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές και θα πρέπει να τις αποσύρει ο ενδιαφερόμενος εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
6.1.Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης.
6.2.Οι προσφορές δύνανται να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας
6.3.Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο που παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
6.4. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές.
6.5. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε ένα (1) αντίγραφο. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα:
α. Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
β. Το είδος της προσφοράς, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ή ΤΕΧΝΙΚΗ
γ. Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
δ. Τον αριθμό της διακήρυξης
ε. Το αντικείμενο του διαγωνισμού
στ. Την ημερομηνία του διαγωνισμού
ζ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντος
6.6. Οι ανωτέρω προσφορές τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο ο οποίος   περιέχει:
             α. Όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 3 της παρούσης δικαιολογητικά συμμετοχής       και δηλώσεις μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχή στον διαγωνισμό
             β. Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς
 γ. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο (2) αντίγραφα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
6.7. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική ή σε επίσημη μετάφραση
6.8. Οι οικονομικές προσφορές θα είναι συμπληρωμένες στα ειδικά έντυπα της υπηρεσίας χωρίς να φέρουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.
6.9. Προσφορές ασαφείς που δε μπορούν να ερμηνευτούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται.
6.10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης εκτός από τα σημεία που αναφέρει σε ρητή δήλωσή του.
6.11. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού.
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
6.12. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές (άρθρο 19 του ΠΔ 346/98).
6.13. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
6.14. Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών δε γίνονται δεκτές
ΑΡΘΡΟ 7ο
7.1. Με την προσφορά η τιμή εργασίας δίνεται ανά είδος μονάδας όπως περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
7.2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της Δημοπράτησης εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο Κορινθίων.
7.3. Η Προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€). Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 8ο Υπογραφή σύμβασης
 Ο ανάδοχος που κατακυρώθηκε η εργασία υποχρεούται σε διάστημα όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών και όχι μεγαλύτερο από δέκα (10) από την ημερομηνία ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ.1 του Π.Δ. 28/80.
ΑΡΘΡΟ 9ο Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και τη προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
·         Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης
·         Τα συμβαλλόμενα μέρη
·         Τις προβλεπόμενες για τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες
·         Το λόγο για τον οποίο καταρτίζεται
·         Τη συμφωνηθείσα τιμή
·         Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
·         Τον τρόπο παραλαβής
·         Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας
·         Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών
·         Τις προβλεπόμενες ρήτρες
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Κορινθίων από το Δήμαρχο Κορινθίων ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Η σύμβαση τροποποιείται μόνον όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 10ο Εγγυήσεις
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού του έργου (άρθρο 15 Π.Δ 28/80)
Κατά την υπογραφή της σύμβασης επιστρέφεται στο μειοδότη η εγγυητική συμμετοχής και αντικαθίσταται με την εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% της συμβατικής αξίας.
ΑΡΘΡΟ 11ο Ισχύς των προσφορών
Η ισχύς των προσφορών των συμμετεχόντων δε μπορεί να είναι μικρότερη των 60 ημερών.
ΑΡΘΡΟ 12ο Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά.
ΑΡΘΡΟ 13ο Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί άπαξ σε μια ημερήσια εφημερίδα και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κορινθίων. Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
 
 Γ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2012 με ΚΑ 30/6262 ποσού 73.800,00€ με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 7/150/2012).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 9/178/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                 Δράκος Παναγιώτης
                                                                                        Φόρτης Φώτιος
                                                                                        Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                        Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 12-07-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ