Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 9/179/2012

Αριθμός Πρακτικού 9
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 26-06-2012
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27168/22-06-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 179η:Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2012) προϋπολογισμού 235.502,88€» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 42/2012 μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου κ. Ε. Καμτσιώρα κι έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64Α΄), του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 19Α΄), της αριθμ. 11389/1993 (Α185) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και την αριθμ. Π1/358/27-01-199 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 92Β΄), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρ. 2, παρ. 3γ του Ν. 2286/1995 και κατά την οποία η προμήθεια υγρών καυσίμων έχει εξαιρεθεί από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 42/2012 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64Α΄), του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 19Α΄), της αριθμ. 11389/1993 (Α185) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και την αριθμ. Π1/358/27-01-199 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 92Β΄), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρ. 2, παρ. 3γ του Ν. 2286/1995 και κατά την οποία η προμήθεια υγρών καυσίμων έχει εξαιρεθεί από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-        Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 42/2012 μελέτης.
Β.-       Καθορίζει τους όρους διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)με τους πιο κάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:
1)      Του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Υ.Α.11389/1993,
2)      του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/08-06-2006)
3)      Του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 88555/3293/4.10.1988 ΚΥΑ ΄΄Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ΄΄ που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989.
4)      της Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 (Φ.Ε.Κ. 1503Β/11-10-2006) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΤΤ 36586/30/07-2007 (Φ.Ε.Κ. 1323Β/30.7.2007) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 31119/28-5-08 (Φ.Ε.Κ. 990Β/28.5.2008) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής Ιατρικής».
5)      Του ΦΕΚ 441 Β/14.4.2003 περί ΄΄χορήγησης ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής΄΄, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 1892Β/19.12.2003 και ΦΕΚ 20Β/14.1.2005.
6)      Τη συλλογική σύμβαση εργασίας έτους 2010 της ΠΟΕ-ΟΤΑ (Π.Κ.: 8/31-1-2011)
7)      Οποιασδήποτε άλλης σχετικής διάταξης, τροποποιητικής των ανωτέρω ή μη.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα στοιχεία της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι :
1.    Η παρούσα διακήρυξη.
2.    Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3.    Οι τεχνικές προδιαγραφές.
4.      Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
5.      Η τεχνική έκθεση.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
            Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 235.502,88 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς 10/6063, 15/6063.0001, 20/6063.0001, 25/6063, 30/6063.0001, 35/6063.0001, 40/6063, 45/6063.0001, 50/6063 του προϋπολογισμού έτους 2012 και τους αντίστοιχους του έτους 2013, εφόσον η προμήθεια θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος, και οι οποίοι θα αφορούν την προμήθεια γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Κορινθίων.
Αναλυτικά τα είδη και οι κωδικοί αριθμοί προϋπολογισμού 2012 ανά υπηρεσία με τα ποσά (€) που τους αντιστοιχούν, φαίνονται στους παρακάτω πίνακες 1 και 2:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟ με Φ.Π.Α.(€)
1
Γάλα φρέσκο πλήρες
146.936,73
2
Μέσα Ατομικής Προστασίας
88.566,15
 
ΣΥΝΟΛΟ
235.502,88
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
Α/Α
ΚΑ
ΠΟΣΟ με Φ.Π.Α.(€)
1
10/6063
10.000,00
2
15/6063.0001
18.950,00
3
20/6063.0001
69.293,95
4
25/6063
4.865,54
5
30/6063.0001
83.000,00
6
35/6063.0001
29.393,39
7
40/6063
5.000,00
8
45/6063.0001
10.000,00
9
50/6063
5.000,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
235.502,88
 
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα κεντρικά γραφεία του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 5ο 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές για το διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η 7η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και Ώρα 10:30 έως 11:00, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θ’ αποσταλούν στη Διεύθυνση Κολιάτσου 32, 20100 Κόρινθος μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Τα στοιχεία και το νομικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και συγγραφή υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΓΛΩΣΣΑ
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική επίσης θα είναι και όλα όσα αφορούν την τεχνική προσφορά ή σε νόμιμη μετάφραση.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη. Γίνονται δεκτές εταιρείες εμπορικές ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι κατά προτίμηση πιστοποιημένες κατά ISO 9000 για εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
           Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά :         
1) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
(α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που είναι 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 18 της παρούσης.
(β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
(γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
(δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
(ε) Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
(στ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που είναι 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 18 της παρούσης.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισής του, αυτό μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Δήμο με βάση την αριθμ. 2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β΄/1-3-2005).
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
– Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
– Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η’ ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που είναι 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 18 της παρούσης.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
– Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
– Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω δηλώσεις :
1.     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, πρέπει αυτός να προσκομίσει ρητή δήλωση στην οποία θα αναφέρει τα σημεία εκείνα της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται, τόσο ο διαγωνιζόμενος όσο και οι κατασκευαστές των προς προμήθεια προϊόντων, προκειμένου να αξιολογηθούν (παρ.5 άρθρου 12 της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),  
2.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών (άρθρο 9 της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),           
3.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από Ο.Τ.Α. (άρθρο 9 παρ. 16 της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),       
4.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την οικονομική επιφάνεια του διαγωνιζόμενου (άρθρο 9 παρ. 1στ της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),
5.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την επιχειρηματική δομή και το εύρος δραστηριοτήτων της (άρθρο 9 παρ. 1ζ της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),       
6.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για τον κύκλο των εργασιών της τελευταίας 3ετίας (άρθρο 9 παρ. 1η της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),
7.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για το χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 3 μηνών,
8.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί αποδοχής του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, όπως αυτός αναφέρεται στα τεύχη της σχετικής μελέτης.
9.     Ανάλυση του προμηθευόμενου γάλακτος από εγκεκριμένο εργαστήριο (αφορά μόνο την προμήθεια γάλακτος).
10.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι, εφόσον ο διαγωνιζόμενος κριθεί ανάδοχος, θα πρέπει να τοποθετήσει ψυγεία ανάλογης χωρητικότητας γάλακτος στους χώρους συνάθροισης των εργαζομένων στις Δημοτικές Ενότητες Άσσου-Λεχαίου, Τενέας, Σολυγείας και στην Κόρινθο, στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου (Ερμού 39, 1ος όροφος) και το γκαράζ του Δήμου Κορινθίων (τέρμα Αδειμάντου).
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.
            Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η κάθε προσφορά συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών, στην ελληνική γλώσσα ή σε νόμιμη μετάφραση.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.   Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη.  
2.   Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.  
3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δε λαμβάνονται υπόψη.  
5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται από την υπηρεσία χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.  
6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:   α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.   β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.   γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.   δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.  
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένοι σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:   α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελοι επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.  
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.            
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2.          
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν μπορεί να επιδοθούν εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας προσφοράς η επιτροπή διαγωνισμού θα προβαίνει σε ακύρωση των υπεράριθμων προσφορών με επιλογή παρουσία του διαγωνιζόμενου. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά και για μέρος της προμήθειας, οπότε ο μειοδότης θα είναι για κάθε είδος χωριστά.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΔΕΙΓΜΑ
Οι συμμετέχοντες σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα των προσφερομένων ειδών για την επίδειξη σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ‘Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του. ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:   α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 15.  β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή κατάτην διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά.  
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.. 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δε γίνονται δεκτές.        
ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το ΦΠΑ.
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ (€).
2. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ με οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην παράγραφο 1, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
4. Η τιμή αναφέρεται σε παράδοση του είδους στο χώρο της υπηρεσίας που προβλέπεται, προκειμένου οι εργαζόμενοι να προμηθεύονται το γάλα τους καθημερινά. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ψυγεία ανάλογης χωρητικότητας για το προμηθευόμενο γάλα, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. Τα μέσα ατομικής προστασίας θα παραδοθούν τμηματικά και κατόπιν παραγγελίας στις Αποθήκες του Δήμου Κορινθίων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η εξάντληση όλου του ποσού της σύμβασης
5. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των ειδών ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
6. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της ποσότητας του κάθε είδους. Γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
7. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε για μέρος αυτών. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για ένα είδος, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
8. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος.
9. Με ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η έκπτωση αριθμητικώς και ολογράφως ανά μονάδα και είδος.
              10. Σημειώνεται ότι με την πρόσκληση για υπογραφή του συμφωνητικού της ανάδοχης εταιρείας για την προμήθεια γάλακτος, ο αριθμός των εργαζομένων που δικαιούνται γάλα, πιθανόν να έχει διαφοροποιηθεί με πολύ μικρές αποκλίσεις, οπότε και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του γάλακτος ειδικότερα. Για το λόγο αυτό, τότε, θα υπάρξει νέα κατάσταση των δικαιούχων, η οποία θα δοθεί και στην ανάδοχο εταιρεία και βάσει της οποίας θα γίνει και η σχετική σύμβαση. Αν κατά το διάστημα που είναι σε ισχύ η σύμβαση που αφορά το γάλα, αυξηθούν για κάποιο λόγο οι δικαιούχοι, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διανέμει γάλα και σε αυτούς, με το αντίστοιχο τίμημα. Ακόμη, δεν είναι απαραίτητη η εξάντληση ολόκληρου του ποσού της σύμβασης όσον αφορά το γάλα.
11. Σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, η προμήθειά τους θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν παραγγελίας από την υπηρεσία του Δήμου και δίχως να είναι απαραίτητη η εξάντληση ολόκληρου του ποσού της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1.      Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: αποσφραγίζεται μόνο ο κύριος φάκελος μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.  
2.      Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση   αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% με το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
γ. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.
δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η ισχύς της σύμβασης θα είναι ενός (1) έτους από την υπογραφή της ή νωρίτερα, εφόσον εξαντληθεί η ποσότητα ανά είδος που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης της υπηρεσίας ή εξαντληθεί το ποσό ανά κωδικό υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση της μελέτης της υπηρεσίας (σχετικό το άρθρο 3 της διακήρυξης). 
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ δημοσιεύεται μία φορά σε οικονομικό ή ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ.
Γ.-        Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012:
-ΚΑ 10/6063 ποσού 14.726,43€με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) Οικ. Δ/κών υπηρεσιών (έτους 2012)»,
-ΚΑ 15/6063.0001 ποσού 63.322,05€με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) (έτους 2012)»,
-ΚΑ 20/6063.0001 ποσού 90.693,95€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (ΚΥΑ 53361/2-10-2006) έτους 2012»,
-ΚΑ 25/6063 ποσού 4.865,54€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) έτους 2012»,
-ΚΑ 30/6063.0001 ποσού 105.385,48€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) υπαλλήλων Τεχνικής (έτους 2012)»,
-ΚΑ 35/6063.0001 ποσού 36.928,93€με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) έτους 2012»,
-ΚΑ 40/6063 ποσού 25.000,00€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) έτους 2012»,
-ΚΑ 45/6063.0001 ποσού 33.780,43€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) έτους 2012»,
-ΚΑ 50/6063 ποσού 5.000,00€ με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) έτους 2012», (Α.Ο.Ε. αριθμ. 7/150/2012).
 
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 9/179/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                 Δράκος Παναγιώτης
                                                                                        Φόρτης Φώτιος
                                                                                        Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                        Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 25-07-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ