Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 9/182/2012

Αριθμός Πρακτικού 9
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 26-06-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27168/22-06-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 182η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2012 προϋπολογισμού 200.000,00€» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 6/105/2012 απόφασή μας εγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης (21/2012), ορίστηκε δε από το Δήμαρχο ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 05-06-2012.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: α)το από 05-06-2012 πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, β)το από 12-06-2012 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, γ)το από 19-06-2012 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια επισημαίνει στην Οικονομική Επιτροπή ότι οι εκπτώσεις που έδωσαν οι δύο συμμετέχοντες για διαφορετικές ο καθένας ομάδες ειδών είναι πολύ μικρές και θεωρεί ότι δεν είναι συμφέρουσες για το Δήμο. Προτείνει λοιπόν να μην επικυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την ακύρωσή του.
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 21/2012 μελέτη, τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης πρακτικά της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, τις σχετικές διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, τον “Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων” του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Δεν εγκρίνει το αποτέλεσμα του αναφερόμενου στο ιστορικό της παρούσης διαγωνισμού, διότι οι εκπτώσεις που δόθηκαν από τους δύο συμμετέχοντες σε διαφορετικές ο καθένας ομάδες ειδών είναι πολύ μικρές και δεν είναι συμφέρουσες για το Δήμο και ακυρώνει το διαγωνισμό.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 9/182/2012.-
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                   Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                   Κορδώσης Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 27-06-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ