Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 9/186/2012

Αριθμός Πρακτικού 9
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 26-06-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27168/22-06-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 186η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:
 
ΘΕΜΑ: <<Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής>>
               Με την υπ’ αρ. 7/165/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠΕ 290/2012 επ΄ ονόματι του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Σταματόπουλου Βασιλείου, προκειμένου να διαχειριστεί την πίστωση με ΚΑ 20/7325.0002 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2012» ποσού 75.000,00€.
          Από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η παρακάτω δαπάνη στη Δ.Ε.Η. Κατ/μα Κορίνθου:
Το ΧΕΠΕ 290/2012 ποσού 11.984,58€ που αντιστοιχεί στις Απ. Εισπρ. της ΑΤΕ 55, 56/20-06-2012 ποσού 11.984,58€.
 Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από τον υπόλογο Σταματόπουλο Βασίλειο, σχετικά με τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο 290/11-06-2012 συνολικού ποσού 11.984,58€ προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959, καθώς και την απόφαση 7/165/2012 της Οικονομικής Επιτροπής
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-       Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για την κάτωθι δαπάνη, που έγινε από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ. Σταματόπουλο Βασίλειο, μόνιμο υπάλληλο, από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. 290/2012, συνολικού ποσού 11.984,58€ για πληρωμή δαπανών στη Δ.Ε.Η. κατάστημα Κορίνθου.
Β.-    Απαλλάσσει τον κ. Σταματόπουλο Βασίλειο από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμές που αντιστοιχούν στις Απ. Εισπρ. της ΑΤΕ 55, 56/20-06-2012.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 9/186/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                 Δράκος Παναγιώτης
                                                                                        Φόρτης Φώτιος
                                                                                        Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                        Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 27-07-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ