Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 11/227/2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αριθμός Πρακτικού 11
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 16-07-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Ιουλίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 30771/12-07-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Γρ. Καρπούζης, Μ. Σταματάκης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 227η:Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 προϋπολογισμού 200.000,00€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 9/182/2012 απόφασής της δεν επικύρωσε τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για το διαγωνισμό που έγινε για την ως άνω προμήθεια, διότι οι εκπτώσεις που δόθηκαν από τους μειοδότες δεν ήταν συμφέρουσες για το Δήμο. Στη συνέχεια υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 21/2012 μελέτη, που έχει συνταχθεί από τον Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου κ. Ι. Τσολάκη κι έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να επανεγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και να επανακαθορίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, την υπ΄ αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ «περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ).
 
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 9/182/2012 απόφασή της, την αριθμ. 21/2012 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, την υπ΄ αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ «περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ),
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-        Επανεγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 21/2012 μελέτης.
Β.-       Επανακαθορίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ως εξής:
Άρθρο 1ο
Δαπάνη
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 199.999,98€ ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Άρθρο 2ο
Πληροφορίες
Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Δήμου.
Άρθρο 3ο
Ημερομηνία Παραλαβής Προσφορών
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η 17η Αυγούστου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στη διεύθυνση Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20100 Κόρινθος, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Τα στοιχεία και το νομικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στην συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 4ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα ή σε νόμιμη μετάφραση επίσης θα είναι και όλα όσα αφορούν την τεχνική προσφορά.
Άρθρο 5ο
Προέλευση
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες εμπορικές ή κατασκευαστικές, ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιημένες κατά ISO 9000 για κατασκευή ή εμπορία και τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών.
Άρθρο 6ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλον την προσφορά τους, που θα περιλαμβάνει, με ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά:
Α) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι, από την οποία και εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό.
 5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούς γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
 Β) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
Γ) Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις προμηθευτών, ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.
 
Για πρόχειρους διαγωνισμούς δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, αλλά εκείνα των παρ. 1 και 6 του ίδιου άρθρου ή του άρθρου 8, προκειμένου για ενώσεις προμηθευτών.
 
Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω δηλώσεις:
1.  Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
2.  Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια είδος στην αποθήκη του Δήμου.
3.  Αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
4.  Δήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση του υπό προμήθεια είδους, ελεύθερου στην αποθήκη του Δήμου.
5.  Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προμήθεια είδη, τον τόπο εγκατάστασής του και το έτος παραγωγής. Εφόσον για την παραγωγή του προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει τα παραπάνω να δηλώνονται για τις διάφορες φάσεις και επιπλέον πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής των διάφορων φάσεων στην διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος.
6.  Εφόσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή ολικά με δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευασθεί από τον διαγωνιζόμενο (η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία θα δηλώνει ότι: α)αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης, β)θα καλύψει με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο, γ)θα καλύψει την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας, εάν αυτό απαιτηθεί. Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειομένων φαξ ή φωτοαντιγράφων) στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9000 για κατασκευή ή εμπορία και τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών εφόσον υπάρχει.
7.  Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για το χρόνο που δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια των ανταλλακτικών στον Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες των σέρβις.
8.  Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος περαίωσης της προμήθειας, που δεν θα είναι μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών και ο χρόνος εγγύησης που θα είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος.
9.  Έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι οικονομικές, κατασκευαστικές και εμπορικές δυνατότητες του προσφέροντος, δυνατότητες εργοστασίου (προσωπικό, εξοπλισμός, κύκλοι εργασιών κλπ).
10. Κατάσταση όμοιων προμηθειών σε φορείς Δημόσιου για την τελευταία διετία, όπου θα φαίνεται η ημερομηνία παράδοσης ΟΤΑ κλπ.
Άρθρο 7ο
Συμφωνία με Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνικά Στοιχεία Προσφοράς
Η κάθε προσφορά συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών, στην Ελληνική γλώσσα ή σε νόμιμη μετάφραση. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται και δεν γίνονται αποδεκτά. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Άρθρο 8ο
Τρόπος Κατάθεσης Προσφορών
1.      Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές ανά ομάδα, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
2.      Οι διαγωνιζόμενοι δεν υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφες προσφορές για το σύνολο των ομάδων.
3.      Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
4.      Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.
5.      Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
6.      Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
7.      Στον φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΄΄ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ με κεφαλαία γράμματα,
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια,
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης,
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Άρθρο 9ο
Προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται ανά ομάδα σε δυο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία.
1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργεια του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει την προσφορά και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή.  Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 10ο
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
  1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
  2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20, παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 11ο
Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές Προσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο δεν μπορεί να επιδοθούν εναλλακτικές προσφορές.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας προσφοράς η επιτροπή διαγωνισμού θα προβαίνει σε ακύρωση των υπεράριθμων προσφορών με επιλογή, παρουσία του διαγωνιζόμενου.
Άρθρο 12ο
Δείγμα
Οι συμμετέχοντες σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα των προσφερομένων ειδών για την επίδειξη σε τόπο και χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
Άρθρο 13ο
Ενστάσεις Προ της Υπογραφής της Σύμβασης
1. Η ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α)Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ.
β)Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ΄ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις της γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 14ο
Προσφερόμενη Τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α..
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ (€).
3. Με ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε Ευρώ (€), αριθμητικώς και ολογράφως ανά τεμάχιο καθώς και αριθμητικώς η προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Άρθρο 15ο
Αποσφράγιση των Προσφορών και Ανακοίνωση Τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στην υπηρεσία και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το ανωτέρω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το ανωτέρω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προσφορές και γίνει αποδεκτή.
3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το ανωτέρω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλον προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφεις και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 16ο
Αξιολόγηση Προσφορών
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη εάν οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερομένου είδους ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, οπότε η προσφορά θεωρείται αποδεκτή.
Άρθρο 17ο
Δασμοί
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.
Άρθρο 18ο
Δημοσίευση
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ, δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ.
 
Γ.-        Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012:
-ΚΑ 20/6661.0001 ποσού 72.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων»,
-ΚΑ 20/6662.0002 ποσού 72.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.»,
-ΚΑ 20/6662.0003 ποσού 56.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας» (Α.Ο.Ε. αριθμ. 6/101/2012).
 
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/227/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Σταματάκης Μάριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
                                                                                   
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 18-07-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ