Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 11/229/2012

Αριθμός Πρακτικού 11
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 16-07-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Ιουλίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 30771/12-07-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) (οι κ.κ. Γρ. Καρπούζης, Μ. Σταματάκης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Κορδώσης Χρ..
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 229η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής. Στη συνέχεια υπενθυμίζει την αριθμ. 6/131/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού, όπου δόθηκε παράταση στην απόδοση έως 10-08-2012 και θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:
 
ΘΕΜΑ: <<Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής>>
 
               Με την υπ’αρ. 5/78/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκαν τα εντάλματα προπληρωμής α)επ΄ ονόματι της υπαλλήλου του Τμήματος Πρόνοιας Σούκουλη Μαρίας του Κίμωνα το ΧΕΠΕ 144/2012 προκειμένου να διαχειριστεί πίστωση με ΚΑ 6718.0011 με τίτλο «Επιδόματα σε βαριά ανίκανους προς εργασία» ποσού 889.317,70€, β)επ΄ ονόματι της υπαλλήλου του Τμήματος Πρόνοιας Αθανασίου Δήμητρας του Αθανασίου τα ΧΕΠΕ 145, 146, 147, 148, 149, 150/2012 προκειμένου να διαχειριστεί πιστώσεις με ΚΑ 6718.0012 με τίτλο “Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία” ποσού 68.190,84€, ΚΑ 00/6718.0014 με τίτλο “Επιδόματα σε Β.Ν.Κ.” ποσού 273.664,90€, ΚΑ 6718.0015 με τίτλο “Επιδόματα κίνησης σε παρ/κούς-τετρ/κούς-ακρ/νους” ποσού 40.987,36€, ΚΑ 6718.0017 με τίτλο “Επιδόματα σε ανασφάλιστους παρ/κούς-τετρ/κούς-ακρ/νους” ποσού 38.495,54€, ΚΑ 6718.0018 με τίτλο “Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς Δημοσίου” ποσού 59.702,16€ και ΚΑ 6718.0020 με τίτλο “Επιδόματα σε κωφάλαλους” ποσού 37.030,50€, γ) επ΄ονόματι της υπαλλήλου του Τμήματος Πρόνοιας Αναργύρου Αναστασίας του Γεωργίου τα ΧΕΠΕ 151, 152, 153/2012 προκειμένου να διαχειρισθεί πιστώσεις με ΚΑ 6718.0016 με τίτλο «Επιδόματα στεγαστικής συνδρομής» ποσού 10.032,34€, ΚΑ 6718.0019 με τίτλο «Επιδόματα σε τυφλούς» ποσού 163.262,37€, ΚΑ 6718.0023 με τίτλο «Επιδόματα ομογενών-προσφύγων» ποσού 2.104,53€ & δ)επ΄ ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Ευσταθίου Γεωργίας του Παναγιώτη το ΧΕΠΕ 154/2012 προκειμένου να διαχειριστεί πίστωση με ΚΑ 6718.0022 με τίτλο «Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους» ποσού 41.246,74€.
          Από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής πληρώθηκαν τα παρακάτω ποσά:
 1. ΧΕΠΕ 144/12 ποσού 889.317,70€ πληρώθηκαν 875.733,50€ υπόλ. 13.584,20€
 2. ΧΕΠΕ 145/11 ποσού 68.190,84€ πληρώθηκαν 62.560,84€ υπόλ. 5.630,00€
 3. ΧΕΠΕ 146/12ποσού 59.702,16€ πληρώθηκαν 59.702,16€ υπόλ. 0,00€                                          
 4. ΧΕΠΕ 147/12ποσού 37.030,50€ πληρώθηκαν 37.030,50€ υπόλ. 0,00€                                                                             
 5. ΧΕΠΕ 148/12 ποσού 38.495,54€ πληρώθηκαν 38.495,54€ υπόλ. 0,00€
 6. ΧΕΠΕ 149/12 ποσού 273.664,90€ πληρώθηκαν 272.610,90€ υπόλοιπο 1.054,00€
 7. ΧΕΠΕ 150/12 ποσού 40.987,36€ πληρώθηκαν 39.337,36€ υπόλ. 1.650,00€
 8. ΧΕΠΕ 151/12 ποσού 10.032,34€ πληρώθηκαν 8.588,34€ υπόλ. 1.444,00€                                                   
 9. ΧΕΠΕ 152/12 ποσού 163.262,37€ πληρώθηκαν 158.194,37€ υπόλ. 5.068,00€
 10. ΧΕΠΕ 153/12 ποσού 2.104,53€ πληρώθηκαν 2.034,09€ υπόλ. 70,44€
 11. ΧΕΠΕ 154/12 ποσού 41.246,74€ πληρώθηκαν 39.838,10€ υπόλ. 1.408,64€                                                                                    
        Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες σύμφωνα με τους παραπάνω κωδικούς εξόδων που έγιναν από τους υπολόγους α)Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα για το ποσό των 889.317,70€ εκ των οποίων πληρώθηκαν 875.733,50€ βάσει καταστάσεων ΕΛΤΑ και το υπόλοιπο 13.584,20€ αποδόθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας με το Γρ. Είσπρ. Νο Α206/10-07-2012, β)Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου για το ποσό των 518.071,30€ εκ των οποίων πληρώθηκαν 509.737,30€ βάσει καταστάσεων ΕΛΤΑ και το υπόλοιπο 8.334,00€ αποδόθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας με τα Γρ. Εισπρ. Νο Α207/10-07-2012, A209/10-07-2012, Α210/10-07-2012, γ)Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου για το ποσό των 175.399,24€ εκ των οποίων πληρώθηκαν 168.816,80€ βάσει καταστάσεων ΕΛΤΑ και το υπόλοιπο 6.582,44€ αποδόθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας με το Γρ. Εισπρ. Νο Α211/10-07-2012, A212/10-07-2012, Α215/10-07-2012 & δ)Ευσταθίου Γεωργίας του Παναγιώτη για το ποσό 41.246,74€ εκ των οποίων πληρώθηκαν 39.838,10€ βάσει καταστάσεων ΕΛΤΑ και το υπόλοιπο 1.408,64€ αποδόθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας με το Γρ. Εισπρ. Νο Α213/10-07-2012 προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959, καθώς και τις αποφάσεις 5/78/2012 και 6/131/2012 της Οικονομικής Επιτροπής
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-       Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τις κάτωθι δαπάνες, που έγιναν από τους υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ. α)Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. 144/2012, ποσού 889.317,70€ για πληρωμή επιδομάτων βαριά ανίκανων προς εργασία δημοτών μας, β)Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής υπ΄ αριθμ. 145, 146, 147, 148, 149, 150/2012, συνολικού ποσού 518.071,30€ για πληρωμή βοηθημάτων σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία, επιδομάτων σε Β.Ν.Κ., επιδομάτων κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους, επιδομάτων σε ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς & ακρωτηριασμένους, επιδομάτων σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς Δημοσίου, επιδομάτων σε κωφάλαλους, γ)Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής υπ΄ αριθμ. 151, 152, 153/2012 συνολικού ποσού 175.399,24€ για πληρωμή επιδομάτων στεγαστικής συνδρομής, επιδομάτων σε τυφλούς, επιδομάτων ομογενών προσφύγων και δ)Ευσταθίου Γεωργία του Παναγιώτη, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. 154/2012, ποσού 41.246,74€ για πληρωμή επιδομάτων σε απροστάτευτους ανηλίκους.
Β.-    Απαλλάσσει τις κ.κ. Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα, Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου, Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου και Ευσταθίου Γεωργία του Παναγιώτη από υπολόγους των ανωτέρω ποσών, τα οποία έχουν διατεθεί για καταβολή των επιδομάτων του Τμήματος Πρόνοιας στους δικαιούχους.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/229/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Σταματάκης Μάριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
                                                                                   
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 30-07-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ