Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 5/202/2012

Αριθμός Πρακτικού 10
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09-07-2012
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Ιουλίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 29506/05-07-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Χρ. Κορδώσης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 202η:Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2012» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2012 .
Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.
Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 3/31/2012 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 480+328/24-02-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, β) αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικές με τροποποίηση του προϋπολογισμού & του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012,     παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.
Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
15  
     6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
1.000,00 €
20
        6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
7.500,00 €
40
       6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
10.000,00 €
50
        6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
1.500,00 €
25
6117.0008
Καθαρισμός συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων Δ.Ε. Σαρωνικού Δ. Κορινθίων
60.000,00 €
25
7312.0034
Κατασκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων Δ.Ε. Σαρωνικού ΣΑΤΑ 2012
60.000,00 €
15
6162.0002
Δαπάνη μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2012-2013
1.014.000,00 €
35
6262.0003
Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων
5.000,00 €
10
6611
Προμήθεια βιβλίων κλπ
10.000,00 €
30
6142.0016
Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας
270.000,00 €
30
7135.0092
Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προμήθεια απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού μέσω της ρήτρας ευελιξίας
30.000,00 €
30
7322.0008
Ανάπλαση άλσους μνημείου Νικηταρά Χιλιομοδίου (ηλεκτροφωτισμός) (ΣΑΤΑ )(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7322.12)
1.869,88 €
30
6142.0024
Δράσεις Δημοσιότητας
1.800,00 €
30
6142.0025
Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Επιθεώρησης μετά την υλοποίηση των Παρεμβάσεων
2710,83 €
30
7111.0014
Απαλλοτριώσεις σχεδίου πόλεως περιοχής Αγιαννιώτικα Δήμου Κορινθίων
13.000,00 €
30
7311.0063
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 1&13 και 2 Δημοτικά Σχολεία
165.011,74 €
30
7413.0022
Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 1&13 και 2 Δημοτικά Σχολεία
5.775,41 €
25
7336.0011
Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων Δ.Ε. Σολυγείας Δήμου Κορινθίων.
60.000,00€
30
6261.0026
Επισκευή -συντήρηση στέγης Νηπιαγωγείου Σοφικού και την επισκευή -συντήρηση Στέγης Παλαιού Δημοτικού Σχολειου Σοφικού της Δ.Ε.Σολυγείας
7.500,00€
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αριθμ. 3/31/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την νομιμοποιητική αυτής υπ΄ αριθμ. 480+328/24-02-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/ση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και τις διατάξεις του σημ. (δ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2012 ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
15  
     6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
1.000,00 €
 
20
        6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
7.500,00 €
 
40
       6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
10.000,00 €
 
50
        6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
1.500,00 €
 
25
6117.0008
Καθαρισμός συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων Δ.Ε. Σαρωνικού Δ. Κορινθίων
60.000,00 €
 
25
7312.0034
Κατασκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων Δ.Ε. Σαρωνικού ΣΑΤΑ 2012
60.000,00 €
 
15
6162.0002
Δαπάνη μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2012-2013
1.014.000,00 €
 
35
6262.0003
Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων
5.000,00 €
 
10
6611
Προμήθεια βιβλίων κλπ
10.000,00 €
 
30
6142.0016
Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας
270.000,00 €
 
30
7135.0092
Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προμήθεια απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού μέσω της ρήτρας ευελιξίας
30.000,00 €
 
30
7322.0008
Ανάπλαση άλσους μνημείου Νικηταρά Χιλιομοδίου (ηλεκτροφωτισμός) (ΣΑΤΑ )(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7322.12)
1.869,88 €
 
30
6142.0024
Δράσεις Δημοσιότητας
1.800,00 €
 
30
6142.0025
Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Επιθεώρησης μετά την υλοποίηση των Παρεμβάσεων
2710,83 €
 
30
7111.0014
Απαλλοτριώσεις σχεδίου πόλεως περιοχής Αγιαννιώτικα Δήμου Κορινθίων
13.000,00 €
 
30
7311.0063
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 1&13 και 2 Δημοτικά Σχολεία
165.011,74 €
 
30
7413.0022
Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 1&13 και 2 Δημοτικά Σχολεία
5.775,41 €
 
25
7336.0011
Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων Δ.Ε. Σολυγείας Δήμου Κορινθίων.
60.000,00€
 
30
6261.0026
Επισκευή -συντήρηση στέγης Νηπιαγωγείου Σοφικού και την επισκευή -συντήρηση Στέγης Παλαιού Δημοτικού Σχολειου Σοφικού της Δ.Ε.Σολυγείας
7.500,00€
 
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/202/2012.
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος   
             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Σταματάκης Μάριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 13-07-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ