Περίληψη διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 20-09-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 42667
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι

Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να προβεί στη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στην Κόρινθο.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με μονομερές δικαίωμα του Δήμου παράτασής της για (1) ένα ακόμα χρόνο, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο.
Το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται 500 μέτρα σε απόσταση από το Δημοτικό Κατάστημα, να έχει εμβαδόν τουλάχιστον (60) τ.μ. και να να πληροί τους εξής όρους:
Το νέο ακίνητο για την λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης θα πρέπει να διαθέτει ενδεικτικά χώρο συνεδριάσεων, χώρο διοίκησης αρχείου (γραφεία), χώρο υποδοχής, χώρο ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, και χώρο για τουαλέτες προσωπικού – επισκεπτών. Επίσης πρέπει να διαθέτει πρόσβαση για ΑμεΑ, έξοδο κινδύνου, θύρες ασφάλειας, σύστημα πυρόσβεσης / πυρασφάλειας κλπ.
Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν διαθέτει τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αφού ανακηρυχθεί μειοδότης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την υλοποίησή τους.

Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι τις 11-10-2012, προσκομίσουν τις αιτήσεις – προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου (Κολιάτσου 32, πληροφ. κ. Χουρσαλά Ειρήνη, τηλ. 27413 61021).


Ο Δήμαρχος Κορινθίων


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ