Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 5/71/2012

Αριθμός Πρακτικού 5
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 30-03-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Μαρτίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 10916/26-03-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Μ. Σταματάκης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Καρπούζης Γρ., 8)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 71η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 7/2012 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, προϋπολογισμού 70.000,00€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 7/2012 μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου κ. Αν. Θεοδοσίου κι έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ.   
 
                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 7/2012 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/1993 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
     Α.-Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 7/2012 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 70.000,00€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ} με όρους διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας ως εξής:
 
ΑΡΘΡΟ 1ο
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και παράδοσης της: «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών».
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 27η Απριλίου του έτους 2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κολιάτσου 32.
Τα υπό προμήθεια είδη παραδίδονται τμηματικά, βάσει των παραγγελιών του Δήμου κατά τη  διάρκεια ισχύς της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί με τους προμηθευτές.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Προϋπολογισμός Προμήθειας
 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας: «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών» είναι 70.000,00ευρώ.
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α 30/6662.0008 με
τίτλο: «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών»
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Έλληνες Πολίτες
            Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
            Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
            Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου περί της εγγραφής του διαγωνιζομένου σε αυτό.
            Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης αναγωγής κατάστασης.
            Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης των υλικών, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, η προέλευση των υλικών, τα σημεία συμφωνίας ή μη της προσφοράς με την μελέτη, και η έγκριση των ειδών για την κυκλοφορία τους στις χώρες της Ε.Ε. εάν υπάρχει.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης:
Β) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Δ) Συνεταιρισμοί και
Ε) Ενώσεις προμηθευτών των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της αριθ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Προσφερόμενη τιμή
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.
Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων βαρύνει τον Ανάδοχο.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή
της προμήθειας.
Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν
του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από
τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα 2 ημερών να εφοδιάσει το Δήμο με τα ζητηθέντα υλικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει στο σύνολο τις ποσότητες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Πριν εξαντλήσει τις ποσότητες της μελέτης ο Δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας έως και 30% εφόσον κριθεί σκόπιμο και επωφελές για το Δήμο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του.
Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για τον Δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να τον πράξει, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. , ήτοι: € 2.850
 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιλαμβάνονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Την ημερομηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη
3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
4.Τον αριθμό της εγγύησης
5.Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
6.Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7.Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως ή διζήσεως.
9.Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση, ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα, όπως επίσης και τα
τεχνικά φυλλάδια.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ακόμη και αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
7. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο ενώ προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση
συμμετοχής. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
9. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
11. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δε γίνονται αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται από οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει δημόσια στην αποσφράγιση των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον φορέα και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ’ αυτό.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Αξιολόγηση προσφορών
1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή.
– Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
– Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
– Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, η οποία ορίζεται στο 10% του προυπολογισμού (χωρίς το Φ.Π.Α). Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).
ΑΡΘΡΟ 15ο
Κρατήσεις-έξοδα
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται από το Νόμο και επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Τρόποι πληρωμής
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο (μετά το πέρας του τριμήνου) και θα αφορούν το κόστος των υλικών που έχουν παραληφθεί το προηγούμενο τρίμηνο.
Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη την διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και την καταλληλότητα των υλικών.
ΑΡΘΡΟ 17ο
΄Εκπτωση προμηθευτή
Όταν δεν προσέλθει να υπογράψει ο προμηθευτής μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε (παρ.5 άρθρο 24, παρ.1 άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ) κηρύσσεται έκπτωτος και γίνεται κατάπτωση της εγγύησης.
• Όταν δεν παραδώσει τα υλικά εντός του χρόνου που ορίζεται στην σύμβαση χωρίς να υποβάλει αίτημα παράτασης (παρ.2 άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ).
• Όταν δεν αντικαθιστά εντός της νόμιμης προθεσμίας τα υλικά που κρίθηκαν ακατάλληλα (παρ.1 άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ)
• Όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στο χρόνο που συμφωνήθηκε.
Οι κυρώσεις μετά από απόφαση Δ.Σ. είναι:
1. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
2. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του.
3. Απαγόρευση ανάληψης προμηθειών του Δήμου για 6-12 μήνες.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Δημοσίευση
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
 
Β.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.
 Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2012 με ΚΑ 30/6662.0008 ποσού 70.000,00€ και τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών» (Α.Ο.Ε. 4/48/2012).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 5/71/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                  Δράκος Παναγιώτης
                                                                                         Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                         Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                     Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                     Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 18-04-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ