Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 10/205/2012

Αριθμός Πρακτικού 10
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09-07-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Ιουλίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 29506/05-07-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 205η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτων και κατοχύρωση της μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση γραφείων του Κ.Ε.Π., υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στη Δ.Κ. Γαλατακίου», λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 23/525/2011 απόφασή του αποφάσισε την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του Δήμου, του ΚΕΠ στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου, αφού η προηγούμενη σύμβαση έληγε την 31-12-2011.  Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 23/301/2011 απόφασή της καθόρισε τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια της εν θέματι δημοπρασίας.  Ακολούθησε η αριθμ. 10239/20-03-2012 διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περίληψη της οποίας με αριθμ. πρωτ. 10240/20-03-2012 τοιχοκολλήθηκε νόμιμα. Ακολούθως εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κατέθεσαν αιτήσεις – προσφορές οι κ.κ. Γεώργιος Σπανός, Ελένης Νικόλαος και Ελένης Αθανάσιος, Ευαγγελία Σπηλιώτη, Μπίσδα – Παππά Μαργαρίτα και Θεοδωρόπουλος Απόστολος, ιδιοκτήτες, νομείς και κάτοχοι ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου.  Στη συνέχεια η Επιτροπή καταλληλότητας συνέταξε το από 17-05-2012 πρακτικό της σύμφωνα με το οποίο έκρινε κατάλληλα τα ανωτέρω ακίνητα.  Ακολούθως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της άνω δημοπρασίας η 04-07-2012 και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27556/25-06-2012 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκαν με αποδεικτικό οι ανωτέρω προσφέροντες.
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 04-07-2012 πρακτικό της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με το οποίο μειοδότρια ανακηρύχθηκε η κ. Ευαγγελία Σπηλιώτη, η οποία δέχθηκε να μισθώσει το ακίνητό της για τη στέγαση των γραφείων του Δήμου και του Κ.Ε.Π. στον οικισμό Αλμυρής της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου για πέντε (5) έτη αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 2,34€ ανά τετραγωνικό μέτρο, με συνολικό εμβαδό ακινήτου περίπου 180 τ.μ., και για τα πέντε (5) χρόνια της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή.
 
  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 17-05-2012 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας, το από 04-07-2012 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Επικυρώνει το από 04-07-2012 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του Δήμου Κορινθίων και του Κ.Ε.Π. στον οικισμό Αλμυρής της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, διάρκειας πέντε (5) ετών και ανακηρύσσει μειοδότρια – εκμισθώτρια την κ. Σπηλιώτη Ευαγγελία, κάτοικο οικισμού Αλμυρής Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, στην οποία θα καταβάλλεται ως μηνιαίο μίσθωμα για το ανωτέρω ακίνητό της το ποσό των δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (2,34€) ανά τετραγωνικό μέτρο ακινήτου, για ακίνητο εμβαδού 180 τ.μ. περίπου, και για τα πέντε (5) χρόνια της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/205/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                                  Δράκος Παναγιώτης
                                                                                        Φόρτης Φώτιος
                                                                                        Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                    Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 17-07-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ