Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 10/207/2012

Αριθμός Πρακτικού 10
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09-07-2012
 
                        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Ιουλίου 2012, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 29506/05-07-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
 Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Μ. Σταματάκης και Δ. Μπάκουλης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Καρπούζης Γρ., 7)Χρ. Κορδώσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 207η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Δ. ΚΟΡΦΟΥ προϋπολογισμού 45.000,00€» και λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την αριθμ. 5/69/2012 απόφασή μας επανακαθορίσαμε όρους για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ορίσαμε ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 22-05-2011, συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού την 29-05-2012, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, τάχθηκε δε προθεσμία μέχρι και την 05-06-2012 για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, η επιτροπή διαγωνισμού, με το από 02-07-2012 πρακτικό της, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της εν θέματι δημοπρασίας στον ΚΑΛΟΠΑΣΤΑ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Μάρνη 59, Αθήνα) με αριθμό πτυχίου 1689 για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 1ης Τάξης με έκπτωση 5%.
 
            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Επικυρώνει τα από 22-05-2012 και 02-07-2012 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 22-05-2012 για την εκτέλεση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Δ. ΚΟΡΦΟΥ» προϋπολογισμού 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Β.- Ανακηρύσσει μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού τον ΚΑΛΟΠΑΣΤΑ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Μάρνη 59, Αθήνα) με αριθμό πτυχίου 1689 για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 1ης Τάξης, ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 5%.
Γ.- Η αμοιβή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2012 με ΚΑ 30/7323.0115 και τίτλο «Τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων Τ.Δ. Κόρφου» ποσού 45.000,00€. (Πόροι Δήμου Α.Ο.Ε. 4/48/2012).  
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/207/2012.-
 
                             Ο Πρόεδρoς                                                   Τα Μέλη
        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Κεφάλας Σταύρος  
                                                                                               Δράκος Παναγιώτης
                                                                                          Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                   Καρπούζης Γρηγόριος
                                                                                   Κορδώσης Χρήστος
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 17-07-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ