Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου

 

 
                                                       
 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
 
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
 
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 305
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/03-09-2012)
 
 
ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: «Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και ορισμός επιτροπής διαχείρισης»
 
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 09 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 39.043/30.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Κολοκούρης Νικόλαος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Δράκος Παναγιώτης
9.      Λέκκα Σοφία
10.Τζαναβάρας Δημήτριος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Λέκκας Πέτρος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Φόρτης Φώτιος
17.Βατουσιάδης Νικόλαος
18.Περόγαμβρος Μιχάλης
19.Ζήμος Κων/νος
20.Λαμπρινός Παναγιώτης
21.Σταματάκης Μάριος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Γιάννου Νικολέττα
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Κεφάλας Σταύρος
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Πούρος Γεώργιος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
 
   
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
8.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χαράλαμπος Καμπούρης, και Δημήτριος Τζαναβάρας, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 24ου θέματος Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 305  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
                            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του τμήματος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου , που έχει ως εξής:
 
<< Στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας, ιδιαίτερα την δύσκολη αυτή περίοδο που βιώνει η χώρα μας, λόγω της οικονομικής κρίσης, θεωρούμε μείζονος σημασίας την στήριξη των οικονομικά αδυνάτων οικογενειών και οικογενειών που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η καταπολέμηση της φτώχειας και η παροχή προστασίας στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσα από τη σύσταση και λειτουργία νέων δομών που προσφέρουν παροχές προσαρμοσμένες στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες κρίνεται, ως αναγκαία, στις μέρες μας τοπική πρωτοβουλία. Με την σύσταση και λειτουργία του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Κορινθίων επιδιώκεται από το δήμο μας, η τοπική παρέμβαση στην παροχή ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων-δημοτών.
Η παροχή αυτή επιδιώκεται αρχικά, με τη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου αλληλέγγυας δράσης, με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων, σωματείων, επιχειρήσεων καθώς και μεμονωμένων κοινωνικά ευαισθητοποιημένων δημοτών, με στόχο την αντιμετώπιση αποσπασματικών δράσεων δίνοντας σάρκα και οστά στην έκφραση της κοινωνικής συνείδησης μέσα από την προσφορά. Ενώ ο Δήμος μας επικουρικά, θα οργανώνει και θα στηρίζει την εθελοντική αυτή προσφορά, καλύπτοντας παράλληλα, τα κενά στα παρεχόμενα είδη όταν διαπιστώνεται ανεπάρκεια από δωρεές και χορηγίες.
Στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης απευθύνονται καθημερινά, όλο και περισσότεροι συνδημότες μας που πλήττονται από την οικονομική κρίση και την ανεργία ζητώντας τόσο υλική όσο και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει πρώτιστα να μεριμνά για την προστασία και υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Ο Δήμος μας έχει ως σκοπό να μην υπάρξει συμπολίτης μας που να βιώσει την πείνα, την ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η ίδρυση και λειτουργία του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» στο Δήμο μας.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 96 του 3852/10(ΦΕΚ87/Α/2010) και βάση του άρθρου 75 παρ.5 και 202 παρ.2 του ν. 3463/2006 μια τέτοια δομή εμπίπτει στην ανάληψη δράσης τοπικής εμβέλειας εφαρμογής κοινωνικού προγράμματος προς ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων.
 
Ενώ από τις διατάξεις του άρθρου 2 § 1,2 του Νόμου 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α΄)΄΄Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ΄΄ ορίζεται το πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας, προμήθειας και διαχείρισης των Κοινωνικών Παντοπωλείων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
1.Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α.11389/1993, Β’ 185). Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης, να λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων.
2.Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόμενοι από αυτούς αντιδήμαρχοι ή Αντιπεριφερειάρχες. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου ή της περιφέρειας».
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε   άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών         παντοπωλείων.»

 
Βάσει όλων των ανωτέρω προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης:
 
 1. Έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Κορινθίων το οποίο και θα λειτουργεί βάσει του κάτωθι οριζόμενου Κανονισμού Λειτουργίας.
2. Ορισμού Επιτροπής Διαχείρισης, με εκπροσώπους, αναλογικά της δύναμης των δημοτικών παρατάξεων και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος.
 
3. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2012 μεταφέροντας από το αποθεματικό ποσό 15.000€ και δημιουργία Κωδικού εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» και διάθεση της σχετικής πίστωσης. >>
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα η επιτροπή διαχείρισης να είναι 6μελής με τέσσερα (4) μέλη από τη πλειοψηφία και δύο (2) μέλη από τη μειοψηφία.  Πρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής είναι αυτοδίκαια ο  Δήμαρχος ή κάποιος Αντιδήμαρχος οριζόμενος απ΄ αυτόν.  Προτείνονται για την ανωτέρω επιτροπή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1.      Λέκκα Σοφία, Αντιδήμαρχος, μέλος
2.      Σταματάκης Μάριος, μέλος εκ της πλειοψηφίας
3.      Κολοκούρης Νικόλαος, μέλος εκ τη πλειοψηφίας
4.      Ζήμος Κων/νος, μέλος εκ της πλειοψηφίας
5.      Μπάκουλης Δημήτριος, μέλος εκ της μειοψηφίας
6.      Αθανασάκος Θωμάς , μέλος εκ της μειοψηφίας
      Η κα Τσαρμπού μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είναι καλό να βοηθάμε τους οικονομικά αδυνάτους , ανέργους κ.λ.π αλλά μέσω του Κράτους και όχι από δημόσιους και τοπικούς φορείς . Γι΄ αυτό ψηφίζω λευκό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο , τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 4071/2012 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
(με λευκή ψήφο της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
1.- Την ίδρυση και λειτουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ στο Δήμο Κορινθίων, για την στήριξη των οικονομικά αδυνάτων οικογενειών που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων-δημοτών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
2.- Τη συγκρότηση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που η λειτουργία της θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 § 1,2 του Ν. 4071/11-4-2012 (ΦΕΚ 85Α)  και θα αποτελείται από τους:
1.      Λέκκα Σοφία, Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
2.      Σταματάκη Μάριο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
3.      Κολοκούρη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
4.      Ζήμο Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
5.      Μπάκουλη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος εκ της μειοψηφίας
6.      Αθανασάκο Θωμά, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος εκ της μειοψηφίας
Πρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής είναι αυτοδίκαια ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος –Δήμαρχος Κορινθίων  ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος.
 
3.- Εγκρίνει –ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων, ο οποίος κατ΄ άρθρον έχει ως εξής:
 
 
Άρθρο 1: Τι είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο
 
Στις διατάξεις του άρθρου 2 § 1,2 του Νόμου 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α΄)΄΄Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ΄΄ ορίζεται το πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας, προμήθειας και διαχείρισης των Κοινωνικών Παντοπωλείων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α.11389/1993, Β’ 185).
Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης, να λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων.»
Το μοντέλο Κοινωνικού Παντοπωλείου που φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε θα προσφέρει στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που θα εξυπηρετούνται από αυτό:
  1. την κάλυψη των βασικών τους αναγκών με την προσφορά ειδών παντοπωλείου όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, ενδύματα είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια, βιβλία κ.λ.π. 

  2. υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
  3. ενημέρωση και παραπομπή για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο μέσα από μια οργανωμένη δικτύωση με όλες τις δημόσιες και μη υπηρεσίες και φορείς.

  4. ανάπτυξη βασικών ατομικών δεξιοτήτων των εξυπηρετούντων και δικτύωση με το κοινωνικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας.

 
Ενώ παράλληλα προωθεί την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και υποστηρίζεται από τις τοπικές επιχειρήσεις και δημότες. 
Η ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου φιλοδοξεί να απαντήσει στο φάσμα της φτώχειας και της εξαθλίωσης των συνανθρώπων μας.
Είναι μια προσπάθεια έκφρασης κοινωνικής αλληλεγγύης όλων των Τοπικών Αρχών, Κοινωνικών Φορέων, επιχειρήσεων και δημοτών.
 
 
 
Άρθρο 2: Σκοπός- Στόχοι
Σκοπός τουΚοινωνικού Παντοπωλείου είναι η δημιουργία ενός πυλώνα στην κοινότητα που να αξιοποιεί στο μέγιστο την αλληλέγγυα οικονομία ενεργοποιώντας την κοινωνία των πολιτών και αναλαμβάνοντας την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης να παρέχει ένα ποιοτικά βελτιωμένο κράτος κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
Στόχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας είναι να μην υπάρξει ούτε ένας συνδημότης μας που να βιώσει καταστάσεις ένδειας. Να στηριχθούν οι αδύναμοι συνδημότες μας τόσο από πλευράς προϊόντων όσο και υπηρεσιών με απώτερο σκοπό να ξεπεράσουν την κρίση και να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις παρέχοντάς τους βοήθεια στην ανάπτυξη βασικών ατομικών δεξιοτήτων.
Η ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας θα συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, στην καταπολέμηση της ένδειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, παράλληλα δε, θα ενισχύσει την κοινωνική ευθύνη και αλληλεγγύη των δημοτών, τοπικών αρχών, επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων.
 
 
Άρθρο 3: Οργάνωση και Λειτουργία
Για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα παραχωρηθεί ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος του ΚΕΠΑΠ που στεγάζεται στον υπόγειο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας, ο οποίος λόγω της θέσης του είναι προσπελάσιμος στην τροφοδοσία και τη διανομή των προϊόντων. Επίσης η θέση του κτιρίου παρέχει διακριτικότητα για τους εξυπηρετούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 
Για τη διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα οριστεί αρμόδιος υπάλληλος Κοινωνικός Λειτουργός και ελλείψει αυτού υπάλληλος άλλης ειδικότητας.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα οργανωθεί και θα λειτουργεί από το Τμήμα   Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου μας.
Παράλληλα από το ίδιο τμήμα θα οργανωθεί και ειδική ομάδα εθελοντών που θα εκπαιδευτούν για να λειτουργούν υποστηρικτικά στην λειτουργία και οργάνωση αυτού.
 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηριζόμενο στην φιλοσοφίας της χρηστής διοίκησης θα τηρεί τα κάτωθι ηλεκτρονικά αρχεία:
 
1. Αποθήκης, όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 
2. Αρχείο με Δελτία Αποστολής τροφίμων και ειδών του κοινωνικού παντοπωλείου
 
3. Αναλυτική κατάσταση παραλαβής προϊόντων ανά δικαιούχο.
Κάθε δικαιούχος θα εφοδιαστεί με ειδική Κάρτα εξυπηρετούμενου. Ο κάθε δικαιούχος θα μπορεί να αναγράφει στην Κάρτα του και ένα δεύτερο άτομο που θα μπορεί να παραλαμβάνει αντ’ αυτού τα προσφερόμενα προϊόντα σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου.
Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα παράδοσης προϊόντων κατ’ οίκον σε άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένα άτομα.
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα εποπτεύεται, από την οριζόμενη με την απόφαση αυτή επιτροπή διαχείρισης. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό ο οποίος θα εγκρίνεται με ειδική απόφαση της.
 
 
Άρθρο 4: Δικαιούχοι
 
Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι κάτοχοι της Κάρτας Κοινωνικών Παροχών.
Οι Δικαιούχοι μετά από αίτησή τους θα επιλέγονται κατόπιν της εισήγησης των αρμοδίων υπαλλήλων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου και έπειτα από τη σχετική απόφαση της επιτροπής διαχείρισης βάσει των κάτωθι συνδυαστικών κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων:
· Οικονομική κατάσταση: Ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 6.000,00€,
προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
· Περιουσιακή κατάσταση
· Οικογενειακή κατάσταση ( Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.λ.π..
· Εργασιακή κατάσταση (ανεργία)
· Συνθήκες στέγασης
· Προβλήματα Υγείας
 
 
Άρθρο 5: Παροχές
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα προσφέρει στους δικαιούχους είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως τρόφιμα και μη ευπαθή προϊόντα σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα θα παρέχονται δηλαδή τρόφιμα (όπως γάλα εβαπορέ, ρύζι, ζυμαρικά, αλεύρι, όσπρια, λάδι, ζάχαρη, καφές, παιδικές κρέμες, παξιμάδια, φρυγανιές, μπισκότα κ.λ.π.), βασικά είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής (απορρυπαντικά, σαπούνια, σαμπουάν, χλωρίνη, σφουγγάρια, σκούπες κ.λ.π.), καθώς και βασικά είδη περιποίησης για μωρά όπως πάνες, μωρομάντηλα. Παράλληλα θα προσφέρονται είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, κλπ
 
 Το κοινωνικό παντοπωλείο μπορεί να διαθέτει δωρεάν προϊόντα μεταχειρισμένα , τα οποία θα έχουν ελεγχθεί και θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Τα μεταχειρισμένα είδη μπορούν να περιλαμβάνουν είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακής χρήσης, βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π. τα όποια θα προέρχονται από δωρεές συμπολιτών.
 
Το κοινωνικό παντοπωλείο μπορεί να οργανώνει παζάρια ανταλλαγής προϊόντων και μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης οικιακών συσκευών κ.λ.π.
 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο επίσης μπορεί να διανέμει και φρέσκα προϊόντα λαϊκής αγοράς και να προχωρήσει στην λειτουργία συσσιτίου εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 
Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι ανάλογες με τη διαθεσιμότητα που θα έχει το Παντοπωλείο τόσο στα είδη που θα προμηθεύεται ο Δήμος, όσο και σε αυτά που θα προέρχονται από δωρεές.
 
Επίσης, η ποσότητα των προϊόντων που θα χορηγείται ανά δικαιούχο , θα καθορίζεται κλιμακωτά, ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση και τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
 
Τέλος το Κοινωνικό Παντοπωλείο με την κάρτα δικαιούχου μπορεί να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στα πολιτιστικά, αθλητικά προγράμματα ή άλλα προγράμματα και υπηρεσίες του Δήμου, μετά από σχετική απόφαση.
 
Η ειδική κάρτα δικαιούχου Κοινωνικών παροχών θα ισχύει για ένα χρόνο. Στην λήξη της ισχύος της επαναξιολογείται από μηδενική βάση.
Παράλληλα θα παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης , ενημέρωση και παραπομπή για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο μέσα από μια οργανωμένη δικτύωση με όλες τις δημόσιες και μη υπηρεσίες και φορείς και ανάπτυξη βασικών ατομικών δεξιοτήτων των εξυπηρετούντων και δικτύωση με το κοινωνικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας.
Ενώ παράλληλα θα προωθείται η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η προώθηση του εθελοντισμού.

 
Άρθρο 6: Κοινωνικά Κριτήρια Επιλογής Δικαιούχων
 
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ παράλληλα θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες κ.λ.π. που θα διαπιστώνονται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και με την διενέργεια Κοινωνικής Έρευνας.
 
Ως ετήσιο καθαρό εισόδημα για την έκδοση κάρτας Κοινωνικών Παροχών ορίζεται έως το εισόδημα όπως αυτό αναφέρεται στο ΦΕΚ 1747 τ. Β΄ / 2006, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:
 
Μέλη Οικογένειας    Εισόδημα
 
1 άτομο                   6000 ευρώ
 
2 άτομα                   7.200 ευρώ
 
3 άτομα                   8.400 ευρώ
 
4 άτομα                   9.600 ευρώ
 
Και για κάθε ένα επιπλέον άτομο, θα υπάρχει προσαύξηση στο οικονομικό όριο κατά 20%, ενώ για τις περιπτώσεις με αναπηρία 67% και άνω το ανωτέρω καθορισθέν εισόδημα θα αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
 
 
 
Άρθρο 7: Δικαιολογητικά Δικαιούχων
 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά ορίζονται τα κάτωθι:
 
1. Αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς την κοινωνική υπηρεσία
 
    του Δήμου
 
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 
5. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως θεωρούμενη από τη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 
6. Ε9
 
8. Κάρτα Ανεργίας
 
9. Γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή περί ποσοστού αναπηρίας
 
10. Άλλα δικαιολογητικά που δηλώνουν ιδιαίτερες συνθήκες όπως (διαζευκτήριο, βεβαίωση από σύλλογο πολυτέκνων κ.λ.π.)
 
11. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό (του Δήμου ή άλλης υπηρεσίας).
 
 
Άρθρο 8: Πόροι Κοινωνικού Παντοπωλείου
Πόροι του Παντοπωλείου θα είναι:
1. Χορηγίες/δωρεές πολιτών εθελοντών, συλλόγων, σχολείων, ιδρυμάτων κ.α.
2. Δωρεές και χορηγίες Επιχειρήσεων και ιδιωτών με προσφορά προϊόντων
3. Ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας
4. Ίδιοι πόροι του Δήμου
 
5. Χορηγίες από φορείς του Δημοσίου Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Εκκλησίες κ.λ.π.
 
 
Άρθρο 9: Επιτροπή Διαχείρισης
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα εποπτεύεται από την Επιτροπή Διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος. Η Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή, έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό.
 
4. Για τη προμήθεια ειδών, που θα καλύψουν τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα προβλεφτεί σχετική πίστωση με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/ 305/2012 .-
 
 
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25-09-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ