Συζήτηση και λήψη απόφασης για το στρατόπεδο και τους λαθρομετανάστες

 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 346
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 22/3-10-2012)
 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για το στρατόπεδο και τους λαθρομετανάστες»  
           
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 10 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 43.918/28.09.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ


1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Καμπάς Νικόλαος
12.Φόρτης Φώτιος
13.Βατουσιάδης Νικόλαος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Σταματάκης Μάριος
18.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Μπάκουλης Δημήτριος
21.Τόγιας Σωκράτης
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Χριστάκης Ηλίας
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Γκερζελής Ιωάννης
2.      Παππάς Αντώνης       
3.      Οικονόμου Γεώργιος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
6.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Αντώνιος Παππάς, 2) Γεώργιος Οικονόμου, 3) Παναγιώτης Δράκος, 4) Σοφία Λέκκα και 5) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Δημήτριος Τζαναβάρας και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γρηγόρης Καρπούζης, 2) Γεώργιος Πούρος, 3)Νικόλαος Κούτουλας, και 3) Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 Απόφαση: 346   O Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης            
                  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:  
1.      Την υπ αριθμ. 18/294/23-8-2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία  καταδικάζει απερίφραστα τις πρακτικές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετατροπής του στρατοπέδου του 6ου Σ.Π. Κορίνθου σε κέντρο συγκέντρωσης παράνομων μεταναστών, την έκδοση σχετικού ψηφίσματος και την συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής.
2.      Την εισήγηση της διαπαραταξιακής επιτροπής που έχει ως εξής:
«Στο γραφείο του Δημάρχου, σήμερα 2 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00μ.μ., συνεδρίασε η διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου Κορινθίων αποτελούμενη από τους κ.κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων, Κωνσταντίνο Γιώτη- Επικεφαλής της παράταξης «Ο Δήμος Μπροστά», Ηλίας Χριστάκης – Επικεφαλής της παράταξης «Κίνησης Πολιτών Δήμου Κορινθίων» με θέμα την «Μετατροπή του 6ου Συντάγματος Πεζικού Κορίνθου σε Κέντρο Κράτησης παράνομων μεταναστών».
Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ανωτέρω, αποφάσισαν να εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ακόλουθα:
1.      Ο Δήμος να προσφύγει στην  αρμόδια Δ/νση Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταγγείλει την αυθαίρετη και εκτός προδιαγραφών των σχετικών οδηγιών ίδρυσης του Κέντρου Κράτησης παράνομων μεταναστών, στο χώρο του στρατοπέδου του 6ου Συντάγματος Πεζικού, ζητώντας των έλεγχο τήρησης των οδηγιών σε σχέση με την νομιμότητα της χρηματοδότησης, μιας και η πόλη της Κορίνθου δεν περιλαμβάνεται στο Ελληνικό Σχέδιο Δράσης «Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών». Επίσης ο χώρος του Στρατοπέδου του 6ου Συντάγματος Πεζικού:
·        δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μορφή κέντρου κράτησης, είτε Κέντρου Πρώτης Υποδοχής, είτε Κέντρο Κράτησης των υπό Απέλαση Αλλοδαπών. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν σε αυτό οι απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις (κοιτώνες 4 – 6 ατόμων, ιατρείο, αναρρωτήριο, φαρμακείο, εστιατόριο με κουζίνα, χώροι για θρησκευτική λατρεία, γραφείο ψυχολόγων/ κοινωνικών λειτουργών κ.α.)
·        Καθώς και δεν έχει υπάρξει μέριμνα, για την τοποθέτηση εξειδικευμένου προσωπικού στο ανωτέρω κέντρο όπως, διερμηνείς, γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί.
2.      Να διαμαρτυρηθεί εγγράφως στο Πρωθυπουργό της χώρας και να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση των λαθρομεταναστών από το 6ο Σύνταγμα Πεζικού Κορίνθου.
3.      Να καταγγείλει  τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο – Γεώργιο Δένδια ο οποίος παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειές μας να συναντηθούμε μαζί του, προκειμένου να του εκθέσουμε άμεσα τις απόψεις μας σχετικά με την μετατροπή του στρατοπέδου σε Κέντρο Κράτησης παράνομων μεταναστών, απαξιεί να μας συναντήσει μέχρι και σήμερα.
4.      Να αναιρέσει την αίτηση συνάντησης προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο – Γεώργιο Δένδια.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της διαπαραταξιακής επιτροπής   και μετά από ανταλλαγή απόψεων
  
            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Την προσφυγή στην αρμόδια Δ/νση Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταγγείλει την αυθαίρετη και εκτός προδιαγραφών των σχετικών οδηγιών ίδρυσης του Κέντρου Κράτησης παράνομων μεταναστών, στο χώρο του στρατοπέδου του 6ου Συντάγματος Πεζικού, ζητώντας των έλεγχο τήρησης των οδηγιών σε σχέση με την νομιμότητα της χρηματοδότησης, μιας και η πόλη της Κορίνθου δεν περιλαμβάνεται στο Ελληνικό Σχέδιο Δράσης «Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών». Επίσης ο χώρος του  Στρατοπέδου του 6ου Συντάγματος Πεζικού δεν πληροί τιςπροϋποθέσεις για οποιαδήποτε μορφή κέντρου κράτησης, είτε Κέντρου Πρώτης Υποδοχής, είτε Κέντρο Κράτησης των υπό Απέλαση Αλλοδαπών. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν σε αυτό οι απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις (κοιτώνες 4 – 6 ατόμων, ιατρείο, αναρρωτήριο, φαρμακείο, εστιατόριο με κουζίνα, χώροι για θρησκευτική λατρεία, γραφείο ψυχολόγων/ κοινωνικών λειτουργών κ.α.)
Καθώς και δεν έχει υπάρξει μέριμνα, για την τοποθέτηση εξειδικευμένου προσωπικού στο ανωτέρω κέντρο όπως, διερμηνείς, γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί.
2.      Την έγγραφη διαμαρτυρία στο Πρωθυπουργό της χώρας  κ. Αντώνη Σαμαρά και να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση των λαθρομεταναστών από το 6ο Σύνταγμα Πεζικού Κορίνθου.
3.      Την καταγγελία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νικολάου – Γεωργίου Δένδια ο οποίος παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες μας να συναντηθούμε μαζί του, προκειμένου να του εκθέσουμε άμεσα τις απόψεις μας σχετικά με την μετατροπή του στρατοπέδου σε Κέντρο Κράτησης παράνομων μεταναστών, απαξιεί να μας συναντήσει μέχρι και σήμερα.
4.      Την αναίρεση αίτησης συνάντησης προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο – Γεώργιο Δένδια.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/ 346 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ