Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κορινθίων, Περ/ρειας Πελοποννήσου και Περιφ/κού Ταμείου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 349
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 22/3-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κορινθίων, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο ‘‘Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας’’ ποσού 260.352,87€ »  
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 10 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 43.918/28.09.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
    1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Καμπάς Νικόλαος
12.Φόρτης Φώτιος
13.Βατουσιάδης Νικόλαος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Σταματάκης Μάριος
18.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Μπάκουλης Δημήτριος
21.Τόγιας Σωκράτης
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Χριστάκης Ηλίας
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Γκερζελής Ιωάννης
2.      Παππάς Αντώνης       
3.      Οικονόμου Γεώργιος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
 
         
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
6.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Αντώνιος Παππάς, 2)Γεώργιος Οικονόμου, 3) Παναγιώτης Δράκος, 4) Σοφία Λέκκα και 5) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Δημήτριος Τζαναβάρας και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γρηγόρης Καρπούζης, 2) Γεώργιος Πούρος, 3)Νικόλαος Κούτουλας, και 3) Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 349 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                           ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:
<< Με την υπ’ αριθ. 255/31-05-2011 Α.Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων, αποδεχθήκαμε ποσό 52.000,00€ για την μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας από πιστώσεις ΣΑ ΜΠ 026/3 του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, προϋπολογισμού δαπάνης 260.352,87€. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:
1.      Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης του ανωτέρω έργου και θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο μελετητή,
2.      Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ μέσω της ΣΑ    ΜΠ0263
 
Οι πληρωμές του Αναδόχου θα διενεργούνται από το Περιφερειακό Ταμείο ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και για το λόγο αυτό θα πρέπει  να συναφθεί μεταξύ του Δήμου μας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της παραπάνω πράξης.
 
 Σας παραθέτω το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την από 15/06/2012 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΑΔΑ: Β4ΛΓΦ-ΟΩΟ) με θέμα «Έγκριση Ένταξης έργων της ΣΑ ΜΠ0263 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012» και ζητώ την έγκρισή της.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Έργο αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 260.352,87ευρώ, οι όροι της οποίας κατ΄ άρθρον έχουν ως εξής:
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 
Στην Τρίπολη σήμερα ……………………και ημέρα ………………… , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
 1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη

 2. Ο Δήμος Κορινθίων που εδρεύει στην Κόρινθο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Αλέξανδρο Πνευματικό.

 3. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του κ. Πέτρο Τατούλη

Λαμβάνοντας υπόψη:
·        Την από 15/06/2012 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΑΔΑ: Β4ΛΓΦ-ΟΩΟ) με θέμα “έγκριση ένταξης έργων της ΣΑΜΠ0263 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012”
·        Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
·        Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
·        Την υπ’ αριθμ. ……………………Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων
·        Την υπ’ αριθμ. ……………………… Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
·        Την υπ’ αριθμ………. απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου
 
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
 
Άρθρο 1
Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβαση
 
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07.07.2010), όπως ισχύουν και περιέχει :
 
 1. Νομική Βάση και Περιεχόμενα Σύμβασης

 2. Προοίμιο

 3. Σκοπός

 4. Αντικείμενο σύμβασης

 5. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης

 6. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου

 7. Προϋπολογισμός –Πόροι –χρηματοδότηση

 8. Υποχρεώσεις- Δικαιώματα συμβαλλομένων

 9. Συνεργασία Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου

 10. Περαιτέρω Υποχρεώσεις

 11. Ανωτέρα Βία

 12. Επίλυση διαφορών

 13. Τροποποίηση

 
Άρθρο 2
Προοίμιο
 
Στη ΣΑΜΠ0263 της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει ενταχθεί η μελέτη με τίτλο «Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας», με κωδικό 2010ΜΠ02630000 και συνολικό προϋπολογισμό 260.352,87 ευρώ και σκοπό την ωρίμανση του έργου « Έργο αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων», ώστε να ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 
Άρθρο 3
Σκοπός
 
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση ενεργειών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης προκειμένου να οργανωθούν οι ενέργειες και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν στην εκπόνηση και στις πληρωμές μέσω των πιστώσεων της ΣΑΜΠ 026/3 της μελέτης «Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας».
 
Άρθρο 4
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
 
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών ώστε με τις ενέργειες και υπηρεσίες του κάθε ενός εξ αυτών, να ολοκληρωθεί η μελέτη «Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας» που θα ανατεθεί από το Δήμο Κορινθίων στον ανάδοχο μελετητή.
 Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης προβλέπονται οι εξής ενέργειες:
 
Α) διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης της ανωτέρω μελέτης σύμφωνα με τη Σύμβαση που τη διέπει.
Β) έγκριση πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών από τον φορέα υλοποίησης της μελέτης.
Γ) χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Δ) πληρωμή πιστοποιήσεων
 
Η δαπάνη της μελέτης εκτιμάται στο ποσό 260.352,87 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ έτους 2012 με κωδικό 2010ΜΠ02630000 .
 
Άρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης
 
Η έναρξη ισχύος της παρούσας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της. Η διάρκεια ισχύος της είναι μέχρι και την ολοκλήρωση και αποπληρωμή της μελέτης. Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης με τον ανάδοχο μελετητή.
Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να τροποποιεί τα χρονικά διαστήματα των επιμέρους σταδίων των μελετών χωρίς να αλλάζει ο χρόνος περαίωσης του συνολικού αντικειμενικού της Προγραμματικής Σύμβασης.
Η λογιστική διεκπεραίωση για το όλο έργο συμφωνείται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. Τυχόν ενέργειες ταμειακού χαρακτήρα θα ολοκληρωθούν μέχρι έξι (6) μήνες μετά την λογιστική διεκπεραίωση.
 
Άρθρο 6
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης
 
Οι επιμέρους ενέργειες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 της προγραμματικής σύμβασης αφορούν στο Δήμο Κορινθίων του Νομού Κορινθίας.
 
Άρθρο 7
Προϋπολογισμός –Πόροι –Χρηματοδότηση
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης για την υλοποίηση του αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4, ανέρχεται στο ποσό των 260.352,87 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΜΠ 026/3).
 
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις –Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
 
Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως Διαχειριστής της ΣΑΜΠ 026/3  αναλαμβάνει:
1)     Να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών της (Δ/νση Τεχνικών Έργων, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού), που αποσκοπεί στην ομαλή εκτέλεση των έργων κι ενεργειών του αντικειμένου της σύμβασης και να παρακολουθεί το έργο-μελέτη σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης .
2)     Να προβεί στην έκδοση των αναγκαίων εγκρίσεων στο μέτρο που αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
3)     Να συνεργαστεί σε όλη την διάρκεια της σύμβασης με το Δήμο Κορινθίων και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια για την προώθηση των έργων και ενεργειών του αντικειμένου της σύμβασης ώστε αυτά να εκτελούνται σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και τις συμβάσεις που τα διέπουν.
4)     Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με εξουσιοδοτημένους προς τούτο εκπροσώπους της καθώς και αναπληρωτές τους σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της παρούσης.
5)     Να διαβιβάζει τα αιτήματα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για τη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση εκπόνησης της μελέτης μέσω του Π.Δ.Ε., εντός των εκάστοτε εγκεκριμένων ορίων πληρωμών
6)     Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που τυχόν ζητείται από το φορέα υλοποίησης και να υποβοηθά γενικότερα την προώθηση του έργου σε θέματα αρμοδιότητας της.
Ο Δήμος Κορινθίων ως φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις :
 • Να φροντίσει για τις απαραίτητες ενέργειες για την – παρακολούθηση-επίβλεψη δια μέσου των Τεχνικών Υπηρεσιών τους της υλοποίησης της μελέτης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανάθεσης και εκπόνησης μελετών

 • Να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου-μελέτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως φορέας υλοποίησης, με τις υπηρεσίες του και το προσωπικό του

 • Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με εξουσιοδοτημένους προς τούτο εκπροσώπους καθώς και αναπληρωτές τους σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της παρούσης.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου ως «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)» αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση της υλοποίησης της μελέτης και την πληρωμή του αναδόχου
 
Άρθρο 9
Συνεργασία- επιτροπή Παρακολούθησης
 
Για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση του έργου-μελέτη κρίνεται απαραίτητη η συστηματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Προς τούτο μετά την υπογραφή της σύμβασης θα οριστεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου που θα συνίσταται από 3 μέλη: έναν εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έναν εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσης, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
 
Άρθρο 10
Ανωτέρα βία
 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που δημιουργεί καθυστερήσεις η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει το Δήμο Κορινθίων εγγράφως άμεσα.
 
Άρθρο 11
Επίλυση διαφορών
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υπό πλήρη σύνθεση είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή με το ανωτέρω τρόπο τότε θα παραπέμπεται σε διαιτησία ή σε αρμόδια δικαστική αρχή.
 
Άρθρο 12
Τροποποίηση
 
Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 της παρούσης, απαιτείται νέα εγγραφή συμφωνία μετά την απόφαση των αρμόδιων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε έκαστος συμβαλλόμενος από ένα.
 
Άρθρο 13
Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες
 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
 
Ορίζει ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης τον κ. Περόγαμβρο Σπυρίδωνα Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
 
Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/ 349 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment