Αδελφοποίηση με τον Δήμο Σεβαστούπολης

 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 345
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 22/3-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο Ε.Η.Δ.: «Αδελφοποίηση με τον Δήμο Σεβαστούπολης»  
           
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 10 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 43.918/28.09.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Καμπάς Νικόλαος
12.Φόρτης Φώτιος
13.Βατουσιάδης Νικόλαος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Σταματάκης Μάριος
18.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Μπάκουλης Δημήτριος
21.Τόγιας Σωκράτης
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Χριστάκης Ηλίας
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Γκερζελής Ιωάννης
2.      Παππάς Αντώνης       
3.      Οικονόμου Γεώργιος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
6.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Αντώνιος Παππάς, 2) Γεώργιος Οικονόμου, 3) Παναγιώτης Δράκος, 4) Σοφία Λέκκα και 5) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Δημήτριος Τζαναβάρας και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γρηγόρης Καρπούζης, 2) Γεώργιος Πούρος, 3)Νικόλαος Κούτουλας, και 3) Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα: «Αδελφοποίηση με τον Δήμο Σεβαστούπολης» επειδή πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες στο Υπουργείο ΕξωτερικώνΤο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
 Απόφαση: 345   O Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα      
                  ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 220 του Ν.3463/06, οι Δήμοι, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας τους με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών, μπορούν να αναπτύσσουν τις κατά νόμο πρωτοβουλίες τους για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και να προβαίνουν σε πράξεις αδελφοποίησης των πόλεών τους, με στόχο την μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.
 
Η αδελφοποίηση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 135 Α΄).
 
Ο Δήμος έχει προχωρήσει ήδη σε επαφές με την αντίστοιχη δημοτική αρχή της πόλης «ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ» η οποία έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για αδελφοποίηση με την πόλη μας.  Η αδελφοποίηση αυτή πιστεύω ότι θα έχει πολύπλευρα οφέλη και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για το Δήμο μας διότι θα αναπτύξουμε τον πολιτισμό, το εμπόριο και τον τουρισμό.  
Στη συνέχεια εξέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:
Όπως είναι γνωστό, η πόλη της Κορίνθου και η περιοχή της Κριμαίας, η Αζοφική Θάλασσα (Μαιώτιδα Λίμνη για τους αρχαίους), η περιοχή του ποταμού Μπουγκ
(Ύπανις για τους αρχαίους Κορίνθιους) συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς.
Οι Αρχαίοι Κορίνθιοι, είχαν μια ισχυρή και αμοιβαία επωφελή παρουσία στην Ταυρική χερσόνησο (όπως ονόμαζαν τότε την Κριμαία), συνιδρυτές της πόλης της Μεσημβρίας, πιθανά ήσαν οι οικιστές του εμπορικού σταθμού στο Μυρμήκιον, στο Πιτσναβάρι, είχαν ισχυρή παρουσία στην Ταναΐδα (σημερινό Ροστόφ) και την Χερσόνησο, ως και δεκάδες εμπορικούς σταθμούς στη Βορυσθενίδα.
Η παρουσία αυτή, φαίνεται ανάγλυφα στην κεραμική όπου πλούσια δείγματα της κορινθιακής αγγειοπλαστικής και χρυσοχοΐας ανακαλύφθηκαν στις αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν διεξαχθεί.
Η φιλόξενη περιοχή της Κριμαίας έδωσε ακόμα την ευκαιρία να μελετηθεί σε βάθος το αρχαίο ελληνικό σύστημα διανομής των γαιών και αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα σχεδόν πλήρως διατηρημένης διανομής γαιών ελληνικών πόλεων στις παρυφές της τότε οικουμένης.
Στα πλαίσια αυτά, είναι προφανές ότι επιβάλλεται σε μας, τους απογόνους των οικιστών και των κατοίκων των περιοχών μας, ν΄ αποκτήσουμε και πάλι μια άμεση επαφή που θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας και ν΄ αναπτύξουμε τον πολιτισμό, το εμπόριο και τον τουρισμό.
Έτσι, θα ήθελα να προτείνω σαν πρώτο βήμα, την αδελφοποίηση της πόλης της Κορίνθου με την Σεβαστούπολη, έχοντας ακριβώς σαν γνώμονα τις πανάρχαιες σχέσεις μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα άρθρα 75, 219 και 220 του Ν. 3463/2006, την παραπάνω εισήγηση  και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Χριστάκη Ηλία, 2. Γουγά Αλέξανδρου 3. Αθανασάκου Θωμά και 4.Πούρου Γεωργίου και με τη λευκή ψήφο της  κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)

 
 
1. Εγκρίνει την κατ΄ αρχήν  αδελφοποίηση της πόλης της Κορίνθου με την πόλη ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 219 & 220 του ΔΚΚ.
 
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις προβλεπόμενες διαδικασίες της απαραίτητης έγκρισης από την επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2β του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 135 Α΄).
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/ 345 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

 

Leave a Comment