Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 355
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 22/3-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: «Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
                              στις ανταποδοτικές υπηρεσίες»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 10 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 43.918/28.09.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Καμπάς Νικόλαος
12.Φόρτης Φώτιος
13.Βατουσιάδης Νικόλαος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Σταματάκης Μάριος
18.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Μπάκουλης Δημήτριος
21.Τόγιας Σωκράτης
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Χριστάκης Ηλίας
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Γκερζελής Ιωάννης
2.      Παππάς Αντώνης       
3.      Οικονόμου Γεώργιος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
  
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
6.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Αντώνιος Παππάς, 2)Γεώργιος Οικονόμου, 3) Παναγιώτης Δράκος, 4) Σοφία Λέκκα και 5) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Δημήτριος Τζαναβάρας και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γρηγόρης Καρπούζης, 2) Γεώργιος Πούρος, 3)Νικόλαος Κούτουλας, και 3) Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 355   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                             έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του ν. 4071/12, άρθρο 12 § 4 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11.04.2012) σύμφωνα με τις οποίες, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ν. 3584/07, άρθρο 205 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.06.2007) εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα.
2. Την υπ’ αριθ. 30360/31.07.2012 ΚΥΑ με θέμα: «Έγκριση σύναψης εξακοσίων σαράντα (640) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού της Χώρας για το έτος 2012», με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σαράντα δύο (42) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
3. Το υπ’ αριθ. 30386/02.08.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ανακοινώθηκε στο Δήμο Κορινθίων ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, εγκρίθηκε για το Δήμο Κορινθίων η απασχόληση σαράντα δύο (42) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και ότι πρέπει να γίνει ο καθορισμός των ειδικοτήτων του ανωτέρω προσωπικού από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αντιστοιχία με το υποβληθέν στο Υπουργείο αίτημα του Δήμου μας για τον προγραμματισμό του τρέχοντος έτους.
4. Την υπ’ αριθ. 52/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2012» με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μήνες, εξήντα οκτώ (68) συνολικά ειδικοτήτων ως εξής:
i.        Είκοσι εννέα (29) εργατών καθαριότητας (γενικών καθηκόντων).
ii.      Δεκαέξι (16) εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων).
iii.    Οκτώ (8) ηλεκτρολόγων.
iv.    Ενός (1) υδραυλικού.
v.      Ενός (1) σημειωτή ύδρευσης.
vi.    Οκτώ (8) οδηγών απορριμματοφόρου (κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).
vii. Πέντε (5) χειριστών μηχανημάτων (γκρέϊντερ – τσάπας).
5. Τη διαπίστωση ότι ο αριθμός των τελικώς εγκεκριμένων συμβάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30360/31.07.2012 ΚΥΑ, είναι μικρότερος από αυτόν της υπ’ αριθ. 52/12 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεπώς θα πρέπει να προσδιοριστούν εκ νέου οι ειδικότητες του ανωτέρω προσωπικού, σύμφωνα με τον αριθμό των εγκεκριμένων συμβάσεων.
Εισηγείται:
 
Τον καθορισμό των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2012, σύμφωνα με τον αριθμό των εγκεκριμένων συμβάσεων ως εξής:
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων
16
έως οκτώ (8) μήνες
20/6041.0001
126.449,92 €
ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων
16
έως οκτώ (8) μήνες
20/6041.0001
126.449,92 €
ΔΕ 29 Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
6
έως οκτώ (8) μήνες
20/6041.0001
54.243,36 €
ΔΕ 30 Υδραυλικών
1
έως οκτώ (8) μήνες
25/6041.0001
9.040,56 €
ΔΕ 28 Χειριστής μηχανημάτων έργων (Τσάπας)
2
έως οκτώ (8) μήνες
20/6041.0001
18.081,12 €
ΔΕ 28 Χειριστής μηχανημάτων έργων (Γκρέιντερ)
1
έως οκτώ (8) μήνες
20/6041.0001
9.040,56 €
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την αριθ. 30360/31-07-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, το υπ’ αριθ. 30386/02-08-2012 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 12 § 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄) και του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον καθορισμό των ειδικοτήτων για την πρόσληψη σαράντα δύο (42) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας, σύμφωνα με την αριθ. 30360/31-07-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, ως εξής:
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων
16
έως οκτώ (8) μήνες
20/6041.0001
126.449,92 €
ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων
16
έως οκτώ (8) μήνες
20/6041.0001
126.449,92 €
ΔΕ 29 Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
6
έως οκτώ (8) μήνες
20/6041.0001
54.243,36 €
ΔΕ 30 Υδραυλικών
1
έως οκτώ (8) μήνες
25/6041.0001
9.040,56 €
ΔΕ 28 Χειριστής μηχανημάτων έργων (Τσάπας)
2
έως οκτώ (8) μήνες
20/6041.0001
18.081,12 €
ΔΕ 28 Χειριστής μηχανημάτων έργων (Γκρέιντερ)
1
έως οκτώ (8) μήνες
20/6041.0001
9.040,56 €
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/ 355 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ