Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 366
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 22/3-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 21ο Η.Δ.: «Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 10 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 43.918/28.09.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Καμπάς Νικόλαος
12.Φόρτης Φώτιος
13.Βατουσιάδης Νικόλαος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Σταματάκης Μάριος
18.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Μπάκουλης Δημήτριος
21.Τόγιας Σωκράτης
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Χριστάκης Ηλίας
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Γκερζελής Ιωάννης
2.      Παππάς Αντώνης       
3.      Οικονόμου Γεώργιος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7.      Κολοκούρης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
6.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Αντώνιος Παππάς, 2)Γεώργιος Οικονόμου, 3) Παναγιώτης Δράκος, 4) Σοφία Λέκκα και 5) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Δημήτριος Τζαναβάρας και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γρηγόρης Καρπούζης, 2) Γεώργιος Πούρος, 3)Νικόλαος Κούτουλας, και 3) Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 366   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                             ενημέρωσε  τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, κατά καιρούς, επιχορηγεί αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους της περιφερείας του, ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στο τόπο μας. Έχουν υποβάλλει αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση είκοσι τέσσερις (24) Αθλητικοί Σύλλογοι και δύο (2) πολιτιστικοί σύλλογοι και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εξετάσει τις αιτήσεις τους και να αποφασίσει την επιχορήγησή τους, για πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
         Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι οι επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων δεν μπορούν να υπερβούν το 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.
 Επίσης ενημέρωσε ότι τα τακτικά έσοδα έτους 2012 έχουν υποστεί μείωση από τις επιχορηγήσεις ΚΑΠ σε ποσοστό 32,8%, σύμφωνα με την ενημέρωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Ως εκ τούτου πρέπει να γίνουν περικοπές σε ποσοστό περίπου 20% των περσινών επιχορηγήσεων στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους.
Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις ποδοσφαιρικών σωματείων θα γίνει δίκαιη κατανομή ανά κατηγορία και επιπλέον χρηματοδότηση όταν υπάρχει συμμετοχή στο παιδικό πρωτάθλημα.
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 202 § 1 του Ν. 3463/2006, ύστερα από πρόταση του κ. Δημάρχου
 
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Την επιχορήγηση των παρακάτω Αθλητικών Συλλόγων, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών τους, ως εξής:
 
  1.- Ναυτικός Όμιλος Κορίνθου με το ποσό των 2.400 €
  2.- Κ.Α.Ο.Κ. «ΠΑΛΑΙΜΩΝ» με το ποσό των 5.000 €
 3.- Α.Σ. Σίσυφος με το ποσό των 6.000 €
 4.- Α.Σ. Χιλιομόδι 2006 με το ποσό των 1.500
 5.- ΑΣΠ Κόρινθος με το ποσό των 5.000 €
 6.- Ο. Ε.Α.Κ. «Ο ΛΕΩΝ» (Πινγκ-Πονγκ) με το ποσό των 500 €
 7.- ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκέριζας με το ποσό των 2.400 €
 8.- ΠΑΣ Ηρακλής Λεχαίου με το ποσό των 2.800 €
 9.- Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος «ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ» με το ποσό των 2.800 €  
10.- Α.Σ. Σαρωνικός Γαλατακίου με το ποσό των 2.400 €
11.- ΠΑΣ Κλένια , με το ποσό των 2.800 €
12.- Αθλητικός Όμιλος Σπαθοβουνίου με το ποσό των 2.800 €
13.- ΠΑΣ «ΚΥΨΕΛΟΣ» με το ποσό των 2000 €
14.- ΑΠΣ Τενεάτης Αθικίων με το ποσό των 1.600 €
15.- Γαλάζιοι Νέοι Εξαμιλίων με το ποσό των 1.600 €
16.- Α.Ο. Λεχαίου με το ποσό των 1.600 €
17.- Ολυμπιακός Άσσου με το ποσό των 1.200 €
18.- Π.Γ.Σ. η Κόρινθος με το ποσό των 800 €
19.- ΑΠΣ Δάφνη Εξαμιλίων με το ποσό των 1.200 €
20.- Αθλητικό Σωματείο «Σοφικό 2005» με το ποσό των 800 €
21.- Αθλητικό Σωματείο «Κόρινθος 2006» με το ποσό των 1.200 €
22.- Πολιτιστικός–Αθλητικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Κορίνθου με το ποσό των 800 € 
23.- ΑΠΣ Αγιάννης με το ποσό των 800 €
24.- Ποδοσφαιρικό Σωματείο Αστέρας Κορίνθου με το ποσό των 800 €
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 00/6734 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», ποσού 280.000,00 € η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012.
Ψηφίζει την διάθεση ποσού 50.800 € της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
 
Β.- Την επιχορήγηση των κατωτέρω Πολιτιστικών Συλλόγων, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών τους, ως εξής:
 
1.- Χορευτικός Λαογραφικός Σύλλογος Άσσου «Η ΡΕΑ»  με το ποσό των      
      8.400 €
2.- Πολιτιστικός Σύλλογος Κορινθίων «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ»  με το ποσό των      
     3.000 €
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 00/6735 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», ποσού 142.000,00 € η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012.
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 11.400 € της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/ 366 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment