Αίτημα για παραχώρηση της χρήσης του Υδατόπυργου Περιγιαλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 367
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 22/3-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 22ο Η.Δ.: «Αίτημα Αρδευτικού Συνεταιρισμού Περιγιαλίου ΄΄Ο Άγιος Νικόλαος΄΄ για παραχώρηση της χρήσης του Υδατόπυργου Περιγιαλίου»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 10 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 43.918/28.09.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Καμπάς Νικόλαος
12.Φόρτης Φώτιος
13.Βατουσιάδης Νικόλαος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Σταματάκης Μάριος
18.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Μπάκουλης Δημήτριος
21.Τόγιας Σωκράτης
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Χριστάκης Ηλίας
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Γκερζελής Ιωάννης
2.      Παππάς Αντώνης       
3.      Οικονόμου Γεώργιος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 

 

 1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
6.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Αντώνιος Παππάς, 2)Γεώργιος Οικονόμου, 3) Παναγιώτης Δράκος, 4) Σοφία Λέκκα και 5) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Δημήτριος Τζαναβάρας και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γρηγόρης Καρπούζης, 2) Γεώργιος Πούρος, 3)Νικόλαος Κούτουλας, και 3) Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 367 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                            
                           ενημέρωσε  τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 185 § 2 του ΔΚΚ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέρονται.
 Στη Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου του πρώην Δήμου Άσσου-Λεχαίου υπάρχει ένας ανενεργός δημοτικός υδατόπυργος στη θέση Αγ. Σωτήρα Περιγιαλίου.
Ο Αρδευτικός Συνεταιρισμός Περιγιαλίου με την από 16.8.2012 αίτησή του ζητά την παραχώρηση του υδατόπυργου για χρονικό διάστημα είκοσι ετών και αφού τον επισκευάσει και συντηρήσει να το χρησιμοποιήσει ως δεξαμενή ύδατος για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού.
Το Συμβούλιο  της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου με την αριθμ. 18/3-9-2012 απόφασή της αποδέχεται το αίτημα του ανωτέρω Συνεταιρισμού υπό τον όρο ότι όποτε ο Δήμος χρειαστεί τη δεξαμενή να δύναται να την χρησιμοποιήσει για όσο διάστημα απαιτηθεί.
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 18/2012 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου, τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
 
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ανενεργού δημοτικού υδατόπυργου που βρίσκεται στη θέση «Αγ. Σωτήρα» Τ.Κ. Περιγιαλίου στον Αρδευτικό Συνεταιρισμό Περιγιαλίου ΄΄Ο Άγιος Νικόλαος΄΄ για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών και αφού τον επισκευάσει και συντηρήσει να το χρησιμοποιήσει ως δεξαμενή ύδατος για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού.
 
2. Η ανωτέρω παραχώρηση θα ανακαλείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όποτε ο Δήμος Κορινθίων χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τη δεξαμενή και  για όσο διάστημα απαιτηθεί.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/ 367 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ