Αίτηση για παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο δημοτικό σχολείο» Σπαθοβουνίου

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 368
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 22/3-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 23ο Η.Δ.: «Αίτηση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Σπαθοβουνίου  για παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο δημοτικό σχολείο»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 10 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 43.918/28.09.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Καμπάς Νικόλαος
12.Φόρτης Φώτιος
13.Βατουσιάδης Νικόλαος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Σταματάκης Μάριος
18.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Μπάκουλης Δημήτριος
21.Τόγιας Σωκράτης
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Χριστάκης Ηλίας
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Γκερζελής Ιωάννης
2.      Παππάς Αντώνης       
3.      Οικονόμου Γεώργιος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
6.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Αντώνιος Παππάς, 2)Γεώργιος Οικονόμου, 3) Παναγιώτης Δράκος, 4) Σοφία Λέκκα και 5) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Δημήτριος Τζαναβάρας και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γρηγόρης Καρπούζης, 2) Γεώργιος Πούρος, 3)Νικόλαος Κούτουλας, και 3) Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 368 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                            
                           ενημέρωσε  τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 185 § 2 του ΔΚΚ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέρονται.
 
Σύμφωνα με το Ν. 1894/90 (ΦΕΚ: 110Α/1990), άρθρο 5 παράγραφο 16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2336/95, ΦΕΚ-189 Α’16 και την παρ 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 «Όλα τα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, βαρύνονται με δουλειά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συνιστάται στη χρησιμοποίηση τους μόνο για τη στέγαση σχολείων ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις των οικείων νομαρχών.
 
Σε περίπτωση που παύσει η λειτουργία τέτοιων σχολείων ή μονάδων στην περιοχή καθενός συγκεκριμένου ακινήτου, η χρήση του ορίζεται κάθε φορά με εισήγηση του οικείου ο.τ.α. και απόφαση του οικείου νομάρχη. Στις περιπτώσεις που δωρίζονται οικόπεδα στον ΟΕΚ, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν βαρύνονται αυτά με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά μεταβιβάζονται στον ΟΕΚ κατά πλήρη κυριότητα και ελεύθερα παντός εν γένει βάρους.
 
Όμως η παράγραφος 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 όρισε τα εξής: «Οι αρμοδιότητες του νομάρχη που προβλέπονται παραγράφους 1 και 16 του άρθρου 5 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α’), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α’), ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.
 
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 στοιχείο 24 ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους είναι πλέον αρμοδιότητα των Δήμων.
 
            Στη Τοπική Κοινότητα Κουταλά στον οικισμό Σπαθοβουνίου έγινε συγχώνευση του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου με το 9θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χιλιομοδίου σε 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χιλιομοδίου ( ΦΕΚ 440/18-3-2011 τεύχος Β΄).
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Σπαθοβουνίου  με αίτησή του ζητά την παραχώρηση μιας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Σπαθοβουνίου  για τις ανάγκες του Συλλόγου και για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Το Συμβούλιο  της Τοπικής Κοινότητας Κουταλά με την αριθμ. 2/24-9-2012 απόφασή της αποδέχεται το αίτημα του ανωτέρω Συλλόγου για παραχώρηση μέχρι το τέλος της Σχολικής Περιόδου 2012-2013 ,  εκτός αν χρειαστεί το χώρο νωρίτερα ο Δήμος.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 2/2012 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κουταλά, τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006, το Ν. 1894/90 (ΦΕΚ: 110Α/1990), άρθρο 5 παράγραφο 16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2336/95, ΦΕΚ-189 Α’16 και την παρ 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 24 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
  
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Την δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Σπαθοβουνίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Σπαθοβουνίου μέχρι το τέλος της Σχολικής Περιόδου 2012-2013.
2.-   Ο ανωτέρω σύλλογος θα  χρησιμοποιήσει την αίθουσα για τις ανάγκες του και για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
3.- Η ανωτέρω παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/ 368 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ