Κατασκευή Νέας Πτέρυγας του 1ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Κορίνθου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 7413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 15/10/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και ο 1ος Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. δρομολογώντας την σύντομη αποπεράτωση κατασκευής της νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου.
Το παραπάνω έργο που η δαπάνη κατασκευής του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.850.000,00 Ευρώ, προβλέπει την διαμόρφωση του αύλειου χώρου και περιλαμβάνει στο ισόγειο δύο συγκροτήματα χώρων υγιεινής, γραφεία διδασκόντων, βιβλιοθήκη, λεβητοστάσιο με αποθήκη καυσίμων, δύο κλιμακοστάσια και στον όροφο εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης για τους ΑΜΕΑ, θα διαθέτει χώρους υγιεινής καθώς και ανελκυστήρα προς αρτιότερη εξυπηρέτησή τους.
Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α. και του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», ικανοποιεί τις τρέχουσες ανάγκες και αναβαθμίζει την εικόνα της εκπαίδευσης στο δήμο μας.
 

από το γραφείο τύπου