Καθορισμός αριθμού οικόσιτων ζώων στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 378
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 22/3-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 35ο Η.Δ.: «Καθορισμός αριθμού οικόσιτων ζώων στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 10 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 43.918/28.09.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Καμπάς Νικόλαος
12.Φόρτης Φώτιος
13.Βατουσιάδης Νικόλαος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Σταματάκης Μάριος
18.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
19.Γιώτης Κων/νος
20.Μπάκουλης Δημήτριος
21.Τόγιας Σωκράτης
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Χριστάκης Ηλίας
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Γκερζελής Ιωάννης
2.      Παππάς Αντώνης       
3.      Οικονόμου Γεώργιος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7.      Κολοκούρης Νικόλαος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
6.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Αντώνιος Παππάς, 2)Γεώργιος Οικονόμου, 3) Παναγιώτης Δράκος, 4) Σοφία Λέκκα και 5) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Δημήτριος Τζαναβάρας και 2) Νικόλαος Βατουσιάδης αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γρηγόρης Καρπούζης, 2) Γεώργιος Πούρος, 3)Νικόλαος Κούτουλας, και 3) Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 378  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
                 έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το αρίθμ. 10028/16-07-2012 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και εν όψει έκδοσης Απόφασης Περιφερειάρχη σε εφαρμογή του άρθρου 15 της ΥΓ 2000/95 «Καθορισμός οικόσιτων ζώων και πτηνών (χωρίς την άδεια εγκατάστασης) εντός των ορίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Κορινθίας σε αντικατάσταση της 13276/28-09-2009 Απόφασης Νομάρχη, καλούνται οι Δήμοι να αποστείλουν τις εισηγήσεις τους μέχρι 20-09-2012.
   Ο Δήμος ενημέρωσε με το αρίθμ. 32.397/20-07-2012 έγγραφό του όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, με επισυναπτόμενο αντίγραφο της προαναφερόμενης απόφασης του Νομάρχη, προκειμένου τα συμβούλιά τους να πάρουν τις προβλεπόμενες αποφάσεις και στη συνέχεια το Δημοτικό συμβούλιο Κορινθίων, να υποβάλλει την πρότασή του σχετικά με το θέμα, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
    Μέχρι σήμερα απάντησαν οι Κοινότητες Αγγελοκάστρου – Σοφικού – Κόρφου – Αρχαίας Κορίνθου -Άσσου-Λεχαίου – Περιγιαλίου και Κάτω Άσσου.
 
    Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των παραπάνω Κοινοτήτων, συμφωνούν όλες με την προηγούμενη απόφαση του Νομάρχη.
 
    Κατόπιν των παραπάνω 
     Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α
 
    όπως για τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Κορινθίων, καθώς και στην πόλη της Κορίνθου, ισχύσουν τα προβλεπόμενα στην αρίθμ. 13.276/28-09-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας, ήτοι:
 
      1.- Στην πρωτεύουσα του Νομού Κόρινθο, όπως επίσης και στις πόλεις με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η διατήρηση ζώων.
 
     2.- Στην παραλιακή ζώνη του Δήμου (από Δ.Κ.. Κορίνθου έως Τ.Κ.Κάτω Άσσου), και συγκεκριμένα:
από την ακτή μέχρι και το ύψος της ΠΕΟ και σε απόσταση έως 200 μέτρων από τη θάλασσα και στη Τ.Κ. Κόρφου και στους οικισμούς, Λουτρών Ωραίας Ελένης και Αλμυρής, δεν επιτρέπεται η διατήρηση ζώων και πτηνών.
 
           Από την παλαιά Εθνική οδό και μέχρι το ύψος της Νέας Εθνικής οδού, συμπεριλαμβανομένων και λοιπών πεδινών περιοχών, θα διατηρούνται μέχρι 2 μικρά ζώα (πρόβατα και αίγες) και 10 πτηνά, για δε την περίοδο Οκτωβρίου-Μαϊου μέχρι 2 μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες) και 20 πτηνά πάχυνσης.
 
       3.- Στις λοιπές ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Δήμου, θα διατηρούνται μέχρι 1 μεγάλο ζώο (αγελάδα, άλογο, γαϊδούρι) – 5 μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες) και 10 πτηνά, για δε την περίοδο Οκτωβρίου – Μαϊου επιπλέον των ανωτέρω μέχρι 20 πτηνά πάχυνσης και 1 χοίρος.
 
        4.- Σε νόμιμα κηρυγμένους Αρχαιολογικούς χώρους δεν επιτρέπεται η διατήρηση ζώων ή πτηνών παρά μόνο περιμετρικά και σε απόσταση 200 μέτρων και ως προς τον αριθμό και είδος, αναλόγως την Κοινότητα που ανήκει ο Αρχαιολογικός χώρος.
       
 Για τον παραπάνω αριθμό και είδος ζώων που επιτρέπεται να εκτρέφεται από την κάθε αγροτική οικογένεια, θα διατηρούνται σε κατάλληλες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα πληρούν τους όρους υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος θα βρίσκονται πλησιέστερα στην κατοικία του ιδιοκτήτη από κάθε άλλη νόμιμη οικία ή κατάστημα.
 
          Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τότε μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διατηρεί τα οικόσιτα ζώα μακριά από την κατοικία του, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο ή βιοτεχνία και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ανωτέρω όροι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, το  αρίθμ. 10028/16-07-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας-Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής  Περιφερειακής  Ενότητας  Κορινθίας.
 
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 Εισηγείται να ισχύσουν τα προβλεπόμενα στην αρίθμ. 13.276/28-09-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας,  τόσο για τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Κορινθίων, όσο και  για την  πόλη της Κορίνθου και συγκεκριμένα:
 
      1.- Στην πρωτεύουσα του Νομού,  Κόρινθο, δεν επιτρέπεται η διατήρηση ζώων.
 
     2.- Στην παραλιακή ζώνη του Δήμου (από Δ.Κ.  Κορίνθου έως Τ.Κ. Κάτω Άσσου), και συγκεκριμένα:
από την ακτή μέχρι και το ύψος της Π.Ε.Ο. και σε απόσταση έως 200 μέτρων από τη θάλασσα και στη Τ.Κ. Κόρφου και στους οικισμούς, Λουτρών Ωραίας Ελένης και Αλμυρής, δεν επιτρέπεται η διατήρηση ζώων και πτηνών.
 
           Από την παλαιά Εθνική οδό και μέχρι το ύψος της Νέας Εθνικής οδού, συμπεριλαμβανομένων και λοιπών πεδινών περιοχών, θα διατηρούνται μέχρι 2 μικρά ζώα (πρόβατα και αίγες) και 10 πτηνά, για δε την περίοδο Οκτωβρίου-Μαΐου μέχρι 2 μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες) και 20 πτηνά πάχυνσης.
 
       3.- Στις λοιπές ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Δήμου, θα διατηρούνται μέχρι 1 μεγάλο ζώο (αγελάδα, άλογο, γαϊδούρι) – 5 μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες) και 10 πτηνά, για δε την περίοδο Οκτωβρίου – Μαΐου επιπλέον των ανωτέρω μέχρι 20 πτηνά πάχυνσης και 1 χοίρος.
 
        4.- Σε νόμιμα κηρυγμένους Αρχαιολογικούς χώρους δεν επιτρέπεται η διατήρηση ζώων ή πτηνών παρά μόνο περιμετρικά και σε απόσταση 200 μέτρων και ως προς τον αριθμό και είδος, αναλόγως την Κοινότητα που ανήκει ο Αρχαιολογικός χώρος.
       
 Για τον παραπάνω αριθμό και είδος ζώων που επιτρέπεται να εκτρέφεται από την κάθε αγροτική οικογένεια, θα διατηρούνται σε κατάλληλες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα πληρούν τους όρους υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος θα βρίσκονται πλησιέστερα στην κατοικία του ιδιοκτήτη από κάθε άλλη νόμιμη οικία ή κατάστημα.
 
          Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τότε μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διατηρεί τα οικόσιτα ζώα μακριά από την κατοικία του, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο ή βιοτεχνία και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ανωτέρω όροι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/ 378 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Leave a Comment