ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ.ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

Δ/νση: Πυλαρινιύ 84, 20100 Κόρινθος

Τηλ..:27413-61000

Fax: 27410-71700

 

Περίληψη Διακήρυξης

Δημοπρασίας με πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση κυλικείων, στεγασμένων εντός των καταστημάτων Κ.Α.Π.Η. ως ακολούθως:

ΚΥΛΙΚΕΙΑ Κ.Α.Π.Η.                                                                                  ΩΡΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
– κυλικείο Α΄ΚΑΠΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                        
– κυλικείο Β΄ΚΑΠΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
– κυλικείο Γ΄ΚΑΠΗ Δ.Δ.ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
– κυλικείο Δ΄ΚΑΠΗ Δ.Δ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
– κυλικείο Ε΄ΚΑΠΗ Δ.Δ. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ                                            12:00 μεσημβρινή – 12:30 μ.μ.
– κυλικείο ΣΤ΄ ΚΑΠΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
– κυλικείο Ζ΄ΚΑΠΗ Δ.Δ. ΣΟΛΟΜΟΥ
– κυλικείο ΚΑΠΗ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
– κυλικείο ΚΑΠΗ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ
– κυλικείο ΚΑΠΗ Δ.Δ. ΑΘΙΚΙΩΝ
– κυλικείο ΚΑΠΗ Δ.Δ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ-ΑΛΜΥΡΗΣ
– κυλικείο ΚΑΠΗ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

 

Ο κ. Σταματάκης Μάριος, ως Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

Διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε τυπικό φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων των Κ.Α.Π.Η. του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην με αριθμ. 1118/02-11-2012 Διακήρυξη του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για τα Κυλικεία, την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 12.00 μεσημβρινή στο κτίριο Διοίκησης του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων (Πυλαρινού 84 & Απ. Παύλου – Κόρινθος).

Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) και εταιρίες
ρ Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο δημότες ή/και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κορινθίων
ρ Δεν γίνονται δεκτοί στον πλειοδοτικό διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 18 , 21, 22, 23 και 25 του Π.Δ.611/77.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με πρώτη προσφορά το ποσό των 1.200,00 ευρώ (Χιλίων Διακοσίων Ευρώ) ετησίως (ποσό το οποίο επιβαρύνεται με το χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. μισθωμάτων 3,6%).

Ο καθένας ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά :
α) Να προσκομίσει δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
β) Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
δ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ζ) Σε περίπτωση συμμετοχής με αντιπρόσωπο, ο τελευταίος υποχρεούται να το δηλώσει πριν την έναρξη των προσφορών και να καταθέσει στην επιτροπή σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, διαφορετικά δε μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό.
η) Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10% της ετήσιας πρώτης προσφοράς, ήτοι 120€ .
Τα έξοδα δαπάνης δημοσίευσης της παρούσας περίληψης θα βαρύνουν τον πλειοδότη .
– Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27410-25717.
– Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτησή τους, στο γραφείο Διοίκησης του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων , Πυλαρινού 84 & Απ. Παύλου , Κόρινθος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
 

 

Leave a Comment