υποβολή αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο Κορινθίων του 6ου Συντ/τος Πεζικού και του Πεδίου Βολής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 391
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/15-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Λήψη νέας απόφασης υποβολή αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο Κορινθίων του χώρου του 6ου Συντάγματος Πεζικού και του Πεδίου Βολής για αξιοποίηση»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 46.039/11.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Φόρτης Φώτιος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Σταματάκης Μάριος
19.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.Γιώτης Κων/νος
21.Μπάκουλης Δημήτριος
22.Τόγιας Σωκράτης
23.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Χριστάκης Ηλίας
31.Γουγάς Αλέξανδρος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Βατουσιάδης Νικόλαος
7.      Καρπούζης Γρηγόριος
8.      Γιάννου Νικολέττα
9.      Αθανασάκος Θωμάς
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
7.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
11.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)Παναγιώτης Δράκος, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης και 3) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο μέσον  της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Τζαναβάρας  αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης απεχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κων/νος Γιώτης και 2)Νικόλαος-Αθανάσιος Κούτουλας αποχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 391 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                        
                              έθεσε υπόψη των  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1)     την αριθμ. 161/25-4-2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προτείνονται ως χώροι για κατασκευή Διοικητηρίου ο χώρος εντός του στρατοπέδου 6ου Σ.Π. επειδή ήδη υπάρχει κτιριακή υποδομή
2)     Την αριθμ. 140/10-4-2009 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποδέχεται την πρόταση των συμπολιτών μας κ.κ. Λεωνίδα Φωτιάδη και Λάμπρου Κωστάρα για τη δημιουργία στο πρώην ΧΑΔΑ του Πεδίου Βολής οικολογικού, ενεργειακού και εκπαιδευτικού πάρκου, ταυτόχρονα με τη πλήρη ανάπλασή του καθώς και τη δημιουργία αυτόνομης σύγχρονης μονάδας κλειστής (αναερόβιας) λιπασματοποίησης για τα βιολογικά απόβλητα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο  Εθνικής Άμυνας για τη παραχώρηση του συνόλου της έκτασης του 6ου Συντάγματος Πεζικού Κορίνθου και του χώρου του Πεδίου Βολής στο Δήμο Κορινθίων για την αξιοποίηση εκ μέρους του Δήμου και ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος.
Ο κ. Κων/νος Γιώτης μεταξύ των άλλων ανέφερε: Συμφωνώ να πάρουμε απόφαση για τη παραχώρηση όλου του χώρου του 6ου Σ.Π. και του Πεδίου Βολής καθώς και να οριστεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή και να συναντηθούμε με τα αρμόδια Υπουργεία για να τους εκθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποίησης των ανωτέρω χώρων. 
Ο κ. Ηλίας Χριστάκης μεταξύ των άλλων ανέφερε: Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Γιώτης. Να προσθέσω και εγώ ότι αν εντάξουν το Πεδίο Βολής σε ελεύθερη οικονομική ζώνη και δεν υπάρχει ΓΟΚ ή οτιδήποτε άλλο σχέδιο δεν θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον χώρο. Πρέπει να έχουμε διαμορφώσει μια συγκεκριμένη πρόταση και να διεκδικήσουμε να μην ισχύσει ΕΣΧΑΔΑ στις ανωτέρω περιοχές.
Η κ. Ευφροσύνη Τσαρμπού μεταξύ των άλλων ανέφερε: Υπάρχει πείρα για το πώς θα αξιοποιηθούν τα ακίνητα αυτά. Θα δοθούν σε ιδιώτες για εμπορικούς σκοπούς. Όλα αυτά είναι εναντίον των λαϊκών στρωμάτων και γι΄ αυτό καταψηφίζω το θέμα. 
Ο κ. Βασίλειος Ρούκης μεταξύ των άλλων ανέφερε: Το θέμα της αξιοποίησης το θεωρώ δύσκολο γιατί το ακίνητο του στρατοπέδου ανήκει τόσο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Όμως, μπορούμε να το διεκδικήσουμε τμηματικά, αφού τους προτείνουμε συγκεκριμένο σχέδιο για το τι θέλουμε να κάνουμε στο χώρο. Συμφωνώ και εγώ για τη δημιουργία ομάδας εργασίας που να μετέχουν και έμπειροι μηχανικοί.
Ο κ. Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης μεταξύ των άλλων ανέφερε: Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Όντως το ΤΑΙΠΕΔ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οτιδήποτε και να το πάρει. Δεν μπορεί όμως να ξεφύγει από το πολεοδομικό σχεδιασμό.
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε: Θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση  λόγω της κυβερνητικής πολιτικής ως προς τα δημόσια ακίνητα , αλλά και γιατί έχει λήξει ο χρόνος της παραχώρησης του ακινήτου στο Πεδίο Βολής τόσο  για το χώρο των οχημάτων του Δήμου όσο και γύρω από τις δεξαμενές ύδρευσης του Δήμου. Βλέπω θετικά την πρόταση του κ. Γιώτη για σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής που θα μετέχουν και μηχανικοί εκ των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή εκπρόσωποι αυτών, για να εξειδικεύσουμε περισσότερο τις χρήσεις γης και το τι θέλουμε να κάνουμε στους χώρους αυτούς. Να παρακαλέσω η ληφθείσα απόφαση να είναι ομόφωνη, για να δείξουμε ότι συνολικά διεκδικούμε τους εν λόγω χώρους για αξιοποίηση και ανάδειξη προς κοινωνικό όφελος των δημοτών μας αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και γιατί όχι και του Νομού.
Προτείνω ως μέλη της επιτροπής τους κ.κ. 1) Ιωάννη Γκερζελή, Δημοτικό Σύμβουλο 2) Χρυσόστομο Γαλλίκα, Μηχανικό 3) Βασίλειο Ρούκη, Δημοτικό Σύμβουλο 4) Νικόλαο-Αθανάσιο Κούτουλα  Δημοτικό Σύμβουλο και 5) Βασίλειο Αυλωνίτη, Μηχανικό.
            
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, την πρόταση του Δημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3883/2011 (ΦΕΚ 167 Α΄/24-9-2010)  και  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με λευκή ψήφο της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
Α.-    Να υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την παραχώρηση του συνόλου της έκτασης του 6ου Συντάγματος Πεζικού Κορίνθου και του χώρου του Πεδίου Βολής για την αξιοποίηση εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων. Συγκεκριμένα προβλέπεται:
 
          Να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων ως Διοικητήριο του Δήμου με ενιαιοποίηση των υπηρεσιών για καλλίτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
          Να εγκατασταθούν οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
          Να εγκατασταθούν οι Υπηρεσίες της Αστυνομικής Δ/νσης Κορινθίας, που σήμερα λειτουργούν σε κτίριο που δεν καλύπτει τις ανάγκες της Αστυνομίας στο κέντρο πόλης της Κορίνθου, με κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο.
          Να εγκατασταθούν οι Υπηρεσίες   της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, σε μέρος του χώρου του στρατοπέδου με ασφαλή στάθμευση των πυροσβεστικών οχημάτων αυτής.
          Να εξετασθεί η δυνατότητα στέγασης των κτιριακών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
          Να δημιουργηθούν αθλητικοί χώροι και κυρίως γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϋ , τέννις, αλλά και νέο κλειστό γυμναστήριο, κολυμβητήριο κ.λ.π.
          Να δημιουργηθούν χώροι αναψυχής, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των κατοίκων της πόλης της Κορίνθου και του Δήμου ευρύτερα.
 
Β.- Συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 1) Ιωάννη Γκερζελή, ως Πρόεδρο, 2) Βασίλειο Ρούκη και 3) Νικόλαο –Αθανάσιο Κούτουλα και από τους Μηχανικούς 1) Χρυσόστομο Γαλλίκα και 2) Βασίλειο Αυλωνίτη.
 
      Έργο της  ανωτέρω επιτροπής θα είναι να συντάξει ολοκληρωμένη   πρόταση που θα περιγράφεται ακριβώς η χωροταξική τοποθέτηση των ως άνω δράσεων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 391 / 2012 .
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ