Αίτημα για επίσπευση των ενεργειών κατασκευής των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 392
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/15-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Αίτημα για επίσπευση των ενεργειών κατασκευής των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον παραχωρηθέντα χώρο  των πρώην ΚΕΥΑ στα Εξαμίλια»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 46.039/11.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Φόρτης Φώτιος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Σταματάκης Μάριος
19.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.Γιώτης Κων/νος
21.Μπάκουλης Δημήτριος
22.Τόγιας Σωκράτης
23.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Χριστάκης Ηλίας
31.Γουγάς Αλέξανδρος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Βατουσιάδης Νικόλαος
7.      Καρπούζης Γρηγόριος
8.      Γιάννου Νικολέττα
9.      Αθανασάκος Θωμάς
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
7.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
11.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)Παναγιώτης Δράκος, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης και 3) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο μέσον  της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Τζαναβάρας  αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης απεχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κων/νος Γιώτης και 2)Νικόλαος-Αθανάσιος Κούτουλας αποχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 392 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                        
                              έθεσε υπόψη  των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1)     Την αριθμ. 108/09-03-2009 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί γνωμοδότησης υπέρ της πρότασης καθορισμού χρήσης γης στο χώρο πρώην Στρατοπέδου Υπολοχαγού Ανδριανόπουλου στα Εξαμίλια Κορινθίας (ΚΕΥΑ), για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, για την ανέγερση κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.
2)     Το γεγονός ότι ήδη λειτουργούν  τα Τμήματα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής  και Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  Τα ανωτέρω τμήματα στεγάζονται προσωρινά στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Κορινθίων. Έχει παραχωρηθεί από το Σεπτέμβρη του 2005 στη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έκταση 40.544,00 τ.μ. στην περιοχή ΚΕΥΑ στα Εξαμίλια για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών υποδομών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στο αρμόδιο Υπουργείο για επίσπευση των ενεργειών κατασκευής των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον παραχωρηθέντα χώρο   των πρώην ΚΕΥΑ στα Εξαμίλια και ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος.
Ο κ. Ηλίας Χριστάκης μεταξύ των άλλων ανέφερε: Θεωρεί ότι δεν μπορούν να κατασκευαστούν οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον παραχωρηθέντα χώρο διότι στην παρούσα φάση η ΣΔΙΤ δεν είναι εφικτή. Το αίτημα δεν έχει νόημα και ως εκ τούτου πρέπει να αποσυρθεί αλλιώς θα το καταψηφίσω.
Η κ. Ευφροσύνη Τσαρμπού μεταξύ των άλλων ανέφερε: Επειδή εκκρεμούν νόμοι θα ψηφίσω λευκό.
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε: Πρέπει να υποβάλλουμε αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για την επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων λόγω αλλαγής της Κυβερνητικής πολιτικής αλλά και ενεργοποίησης των ΣΔΙΤ.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, την πρόταση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ. 1. Χριστάκη Ηλία, 2. Γουγά Αλέξανδρου και 3. με λευκή ψήφο της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
   Να υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για επίσπευση των ενεργειών κατασκευής των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον παραχωρηθέντα χώρο   των πρώην ΚΕΥΑ, στα Εξαμίλια του Δήμου Κορινθίων.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/ 392 / 2012 .
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ