Αίτημα στα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για άμεση παρέμβαση στον οικισμό των αθίγγανων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 393
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/15-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: «Αίτημα στα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για άμεση παρέμβαση στον οικισμό των αθίγγανων στα Εξαμίλια προς πάταξη της ραγδαίας αυξανόμενης εγκληματικότητας και αυθαιρεσίας»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 46.039/11.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Φόρτης Φώτιος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Σταματάκης Μάριος
19.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.Γιώτης Κων/νος
21.Μπάκουλης Δημήτριος
22.Τόγιας Σωκράτης
23.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Χριστάκης Ηλίας
31.Γουγάς Αλέξανδρος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Βατουσιάδης Νικόλαος
7.      Καρπούζης Γρηγόριος
8.      Γιάννου Νικολέττα
9.      Αθανασάκος Θωμάς
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
7.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
11.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)Παναγιώτης Δράκος, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης και 3) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο μέσον  της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Τζαναβάρας  αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης απεχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κων/νος Γιώτης και 2)Νικόλαος-Αθανάσιος Κούτουλας αποχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 393 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                        
                              ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων υπάρχει ένας οικισμός που κατοικείται από αθίγγανους εδώ και πολλά χρόνια. Η Δημοτική Αρχή έχει προσπαθήσει να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των αθίγγανων με ηλεκτροφωτισμό, ανάπλαση δρόμων, παροχή ύδρευσης, αλλά και να επιμορφώσει τα παιδιά τους.
Πλησίον του οικισμού υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και σπίτια των γηγενών κατοίκων της παραπάνω Δημοτικής Κοινότητας. Στην ανωτέρω περιοχή πάντα υπήρχαν προβλήματα που δημιουργούνταν από τους αθίγγανους, όπως παραβίαση σπιτιών, λεηλασίες των περιουσιών των κατοίκων καθώς και καταστροφή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, κλοπές κ.α. Παρά τις παρεμβάσεις της Αστυνομικής Δ/νσης Κορινθίας το φαινόμενο αυτό δεν έχει εξαλειφθεί. Οι αθίγγανοι δεν δέχονται τίποτα από όλα αυτά και συνεχίζουν να καταστρέφουν τα πάντα.
 Προσφάτως παρατηρείται ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας και των ναρκωτικών στην οποία συμπαρασύρονται και νέοι της Κορίνθου, γεγονός που ανησυχεί, τόσο τους γονείς,  όσο και την τοπική κοινωνία ευρύτερα.
Προτείνουμε να ζητήσουμε τη συνδρομή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από κοινού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για παρέμβαση στον οικισμό των αθίγγανων Δ.Κ. Εξαμιλίων για την αποτροπή της εγκληματικότητας και της αυθαιρεσίας και ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος.
Ο κ. Κων/νος Γιώτης μεταξύ των άλλων ανέφερε:ότι πράγματι παρατηρείται μεγάλη εγκληματικότητα τόσο στην περιοχή των Εξαμιλίων όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Πρέπει άμεσα η Κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη του φαινομένου αυτού. 
Ο κ. Ηλίας Χριστάκης μεταξύ των άλλων ανέφερε: Διαπιστώνω και εγώ ότι η εγκληματικότητα και η αυθαιρεσία από του αθίγγανους τόσο στην περιοχή των Εξαμιλίων όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου έχει αυξηθεί. Αυτό οφείλεται στην μη οργανωμένη ένταξή τους στην κοινωνία από τη Πολιτεία. Ο Δήμος όποια έγγραφα και να στείλει στην Κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να αποτρέψει την υπάρχουσα κατάσταση αν δεν υπάρξουν συγκροτημένες ενέργειες από την Πολιτεία. Για τους ανωτέρω λόγους καταψηφίζω το θέμα.
Η κ. Ευφροσύνη Τσαρμπού μεταξύ των άλλων ανέφερε: Είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες και το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων από την αυξανόμενη εγκληματικότητα στην περιοχή. Όλα αυτά είναι απόρροια της φτώχειας που μαστίζει την κοινωνία μας. Καταψηφίζω το θέμα.
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε: Άκουσα προσεκτικά όλες τις τοποθετήσεις για το πρόβλημα της εγκληματικότητας που έχει ραγδαία αύξηση στην περιοχή μας. Εμείς προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν για την καλύτερη διαβίωση των αθίγγανων όπως παροχή ηλεκτροφωτισμού, ανάπλαση δρόμων, παροχή ύδρευσης, αλλά και για την επιμόρφωση των παιδιών τους. Η Αστυνομική Διεύθυνση είναι ενήμερη για τις κλοπές πάσης φύσεως αντικειμένων ιδιωτών και της περιουσίας του Δήμου (φρεάτια, καλώδιο, μοτέρ γεωτρήσεων, μετασχηματιστές ΔΕΗ, παγκάκια, φράχτες, σιδερόπορτες κ.λ.π.) καθώς καταστροφών των αγροτικών περιουσιών και εκμεταλλεύσεων, επιθέσεις σε πολίτες εντός των οικιών τους με αποτέλεσμα να φθάσουμε μέχρι και σε έγκλημα πριν από μικρό χρονικό διάστημα. Καλώ λοιπόν το Σώμα να αποφασίσει να αποσταλεί η απόφαση στα αρμόδια Υπουργεία για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων και  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ. 1. Χριστάκη Ηλία, 2. Γουγά Αλέξανδρου και 3. Τσαρπού Ευφροσύνης)
          
1. Ζητά την άμεση συνδρομή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης από κοινού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για παρέμβαση στον οικισμό των αθίγγανων στη δημοτική κοινότητα Εξαμιλίων προκειμένου ν΄ αποτραπεί η ραγδαία αυξανόμενη εγκληματικότητα στην περιοχή από τους αθίγγανους. Σημειώνουμε ότι :
                Γίνεται μεγάλη διακίνηση ναρκωτικών στο συγκεκριμένο καταυλισμό με καθημερινή συρροή δεκάδων νέων της Κορίνθου και της γύρω περιοχής.
                Γίνονται κλοπές πάσης φύσεως αντικειμένων ιδιωτών και της περιουσίας του Δήμου (φρεάτια, καλώδιο, μοτέρ, γεωτρήσεων, μετασχηματιστές ΔΕΗ, παγκάκια, φράχτες, σιδερόπορτες κ.λ.π.).
                Καταστρέφονται οι αγροτικές περιουσίες και εκμεταλλεύσεις με κοπή των δένδρων μακροχρόνιας καλλιέργειας και πώλησης των ξύλων.
                Γίνονται επιθέσεις σε πολίτες ακόμα και μέσα στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να φθάσουμε μέχρι και σε έγκλημα πριν από μικρό χρονικό διάστημα.
                Καταλαμβάνονται οικόπεδα και χωράφια συμπολιτών και χτίζονται αυθαίρετα σπίτια.
 
2. Να γίνει άμεση επέμβαση της Πολιτείας με τα συντεταγμένα Όργανά της και με την συνδρομή των Πολεοδομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών για απομάκρυνση των αθίγγανων, στην πλειοψηφία τους προερχομένων από άλλες χώρες (Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία) από τον συγκεκριμένο χώρο και κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών που έχουν τελευταία κατασκευάσει στην περιοχή Εξαμιλίων, καταλαμβάνοντας ξένες ιδιοκτησίες συνδημοτών μας.
 
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει την κάθετη αντίθεσή του στην οποιαδήποτε σκέψη εγκατάστασης προσωρινής ή μόνιμης νέων αθίγγανων με μεταφορά τους από άλλες περιοχές όπως τελευταία φημολογείται από την περιοχή των Αθηνών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/ 393 / 2012 .
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ