Απόκτηση ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης με το οποίο υδρεύεται η Ενότητα Κοινότητα Άσσου – Λεχαίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 394
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/15-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Απόκτηση ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης με το οποίο υδρεύεται η Ενότητα Κοινότητα Άσσου – Λεχαίου από τη Δημοτική Ενότητα Κορίνθου»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 46.039/11.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Φόρτης Φώτιος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Σταματάκης Μάριος
19.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.Γιώτης Κων/νος
21.Μπάκουλης Δημήτριος
22.Τόγιας Σωκράτης
23.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Χριστάκης Ηλίας
31.Γουγάς Αλέξανδρος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Βατουσιάδης Νικόλαος
7.      Καρπούζης Γρηγόριος
8.      Γιάννου Νικολέττα
9.      Αθανασάκος Θωμάς

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
7.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
11.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)Παναγιώτης Δράκος, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης και 3) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο μέσον  της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Τζαναβάρας  αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης απεχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κων/νος Γιώτης και 2)Νικόλαος-Αθανάσιος Κούτουλας αποχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 394  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης
                              παρέθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου : 
Α) Την υπ΄ αριθμ. 363/18-07-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αγοράς ιδιωτικού δικτύου 8,5 χιλ. περίπου, που κατασκευάστηκε στην δημοτική ενότητα Άσσου – Λεχαίου από τον ιδιώτη κ. Κλήμη Θεόδωρο.
Β) Την από 04-4-2012 έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, ιδιοκτησίας Θεόδωρου Κλήμη, το οποίο εκτείνεται μεταξύ της γεώτρησης στην περιοχή Κουτουμάτσα της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου κα της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου, του Δήμου Κορινθίων που ορίζει ως τίμημα το ποσό των 170.000,00€.
Γ) Την από 12-10-2012 οικονομική προσφορά του κ. Θεόδωρου Κλήμη ποσού 170.000,00 €.
Δ) Την υπ’ αριθμ. 8/12-07-2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου, περί αναγκαιότητας αγοράς του  δικτύου ύδρευσης
Ε) Την υπ’ αριθμ. 16/11-07-2012 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου,  περί αναγκαιότητας αγοράς του δικτύου ύδρευσης.
ΣΤ) Την υπ’ αριθμ. 12/11-07-2012 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου, περί αναγκαιότητας αγοράς του δικτύου ύδρευσης.
Ζ) Την από 5/10/2011  Τεχνική έκθεση του Τμήματος Έργων Μελετών  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση Κουτουμάτσας έως δεξαμενή Κάτω Άσσου»  σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός αγωγού από Κουτουμάτσα μέχρι τη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου ανέρχεται σε 283.000,00 €.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την αγορά του ανωτέρω δικτύου και ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος.
Ο κ. Κων/νος Γιώτης μεταξύ των άλλων ανέφερε: Γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στην μελέτη διαδικτύωσης όλου του Δήμου η Δημοτική Ενότητα Άσσου –Λεχαίου; Είμαστε αντίθετοι στην αγορά αυτού του δικτύου γιατί είναι ιδιωτικό.  Θεωρώ ότι το τίμημα είναι μεγάλο. 
Ο κ. Ηλίας Χριστάκης μεταξύ των άλλων ανέφερε: Θεωρώ ότι το εν΄ θέματι  δίκτυο έχει πληρωθεί κατά την χρήση του και δεν πρέπει να δώσουμε χρήματα για την αγορά του. Να σημειώσω ακόμα ότι το δίκτυο περνά από ιδιοκτησίες και τμήμα του ΟΣΕ. Τέλος πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικό το τίμημα και δεν θα το ψηφίσουμε.
Η κ. Ευφροσύνη Τσαρμπού μεταξύ των άλλων ανέφερε: Δεν είναι ιδιωτικό το δίκτυο ύδρευσης. Να πληρώσουμε μόνο το τιμολόγιο των αγωγών. Θα καταψηφίσω το θέμα.   
Ο κ. Πούρος Γεώργιος μεταξύ των άλλων ανέφερε: κ. Δήμαρχε, είχατε δεσμευτεί για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης που θα κάλυπτε τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Άσσου -Λεχαίου. Προτείνω την κατασκευή  νέου δικτύου από τον Δήμο και να μην προβούμε στην αγορά του συγκεκριμένου δικτύου.
Ο κ. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος μεταξύ των άλλων ανέφερε: θα ψηφίσω ΝΑΙ με επιφύλαξη.
Ο κ. Καμπούρης Χαράλαμπος μεταξύ των άλλων ανέφερε: Το συγκεκριμένο θέμα μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τόσο κατά την συζήτηση της 18-7-2011 όσο και στο συμβούλιο του πρώην Δήμου Άσου – Λεχαίου. Να αναφέρω ότι δίκτυα ύδρευσης υπάρχουν πλείστα κατά μήκος των γραμμών του ΟΣΕ. Πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται τώρα. Επειδή δεν υπάρχει άλλη λύση για την υδροδότηση της περιοχής προτείνω και παρακαλώ να ψηφίσουμε την αγορά του ανωτέρω δικτύου.
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε: Εκφράζω την απογοήτευσή μου γιατί ένα κομμάτι του Δημοτικού Συμβουλίου άλλαξε άποψη από την αρχική απόφαση για την αγορά του ανωτέρω δικτύου. Κανείς δεν μπορεί να μένει ασυγκίνητος στο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί αν δεν αγοραστεί το δίκτυο. Σήμερα όλοι λέμε ότι για ένα διάστημα ο Δήμος Άσσου – Λεχαίου έπαιρνε νερό με κατώτερη τιμή και καλής ποιότητας από το συγκεκριμένο δίκτυο. Ο καθένας θα ψηφίσει και θα αναλάβει τις ευθύνες του σε περίπτωση που η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου δεν θα υδροδοτηθεί κανονικά. Σας καλώ και σήμερα να ψηφίσετε την αγορά του δικτύου μαζί με το τίμημα που είναι σε κανονικά πλαίσια.
        
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, και τις διατάξεις των άρθρων 186 §5 και 191 του Ν. 3463/2006 καθώς και την αριθμ. 122/2011 τμ. 7 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Γιώτη Κων/νου, 2. Κούτουλα Νικολάου, 3. Κωνσταντογιάννη Βασιλείου, 4. Κορδώση Χρήστου, 5. Ζαχαριά Σπύρου, 6. Ρούκη Βασιλείου, 7. Μπάκουλη Δημητρίου, 8. Πούρου Γεωργίου, 9. Χριστάκη Ηλία και 10. Γουγά Αλέξανδρου), ήτοι με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
 
1.- Την απευθείας αγορά του ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης ιδιοκτησίας Θεόδωρου Κλήμη  που εκτείνεται μεταξύ της γεώτρησης στην περιοχή Κουτουμάτσα της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου και της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, ως το μοναδικό κατάλληλο και συμφερότερο  που υπάρχει για τη μεταφορά νερού από δημοτική γεώτρηση στη θέση Κουτουμάτσα Κορίνθου, στη Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου.
 
2.- Καθορίζει ως τελικό τίμημα αγοράς του ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης ιδιοκτησίας κ. Θεόδωρου Κλήμη,  το συνολικό ποσό 170.000,00€.
 
3.- Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 170.000,00€   θα προβλεφθεί με νεώτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
4.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, την υπογραφή Συμβολαίου μεταβίβασης κλπ.
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/ 396 / 2012 .
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ