Έγκριση της έκθεσης εσόδων και εξόδων του Β΄ τριμήνου έτους 2012 του Δήμου

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 395
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/15-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: «Έγκριση της έκθεσης εσόδων και εξόδων του Β΄ τριμήνου έτους  
                            2012 του Δήμου»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 46039/11.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Φόρτης Φώτιος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Σταματάκης Μάριος
19.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.Γιώτης Κων/νος
21.Μπάκουλης Δημήτριος
22.Τόγιας Σωκράτης
23.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Χριστάκης Ηλίας
31.Γουγάς Αλέξανδρος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Βατουσιάδης Νικόλαος
7.      Καρπούζης Γρηγόριος
8.      Γιάννου Νικολέττα
9.      Αθανασάκος Θωμάς
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
7.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
11.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)Παναγιώτης Δράκος, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης και 3) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο μέσον  της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Τζαναβάρας  αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης απεχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κων/νος Γιώτης και 2) Νικόλαος-Αθανάσιος Κούτουλας αποχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 395  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                             έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
1.      Την παράγραφο 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.
2.      Την υπ΄ αριθμ. 37653/20-08-2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, με την οποία υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τριμηνιαία στοιχεία, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων β΄ τριμήνου 2012.
3.      Την υπ΄ αριθμ. 265/10-09-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης εισηγητικής έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων β΄ τριμήνου 2012.  
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από τους Δημοτικούς Συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος. 
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου δεν είναι αυτά που προσδοκούσαμε και υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων, βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων. Ιδιαίτερα υπάρχει αναποτελεσματικότητα στην είσπραξη προσόδων από ακίνητη περιουσία, τελών (ύδρευσης, καταστημάτων κλπ) και εσόδων παρελθόντων ετών. Για το λόγο αυτό δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την τριμηνιαία έκθεση.
Ο κ. Χριστάκης Ηλίας συμφώνησε με τα λεγόμενα του κ. Κορδώση και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την τριμηνιαία έκθεση.
 
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των άρθρων 72, 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
μειοψηφούντων   των κ.κ. 1) Κορδώση Χρήστου, 2) Χριστάκη Ηλία, 3) Γουγά Αλέξανδρου, 4) Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 5) Ρούκη Βασιλείου, 6) Πούρου Γεωργίου και 7) Μπάκουλη Δημητρίου
 
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων και εξόδων β΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Κορινθίων, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 265/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 01-01-2012 ΕΩΣ 30-06-2012
 
ΚΩΔ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΫΠ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩ/ΝΤΑ
%
ΕΙΣΠΡΑΧ/ΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
3/2
1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
35.026.910,81
11.499.245,30
32,83
11.406.083,00
32,56
99,19
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
293.143,00
140.484,72
47,92
85.053,15
29,01
60,54
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
455.900,97
106.557,59
23,37
150.140,81
32,93
140,90
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
8.591.153,75
2.279.661,91
26,53
2.239.262,96
26,06
98,23
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.406.767,76
412.132,98
29,30
371.217,98
26,39
90,07
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
2.605.800,83
729.510,79
28,00
729.510,79
28,00
100,00
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10.750.054,60
4.567.761,16
42,49
4.567.761,16
42,49
100,00
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
10.924.089,90
3.263.136,15
29,87
3.263.136,15
29,87
100,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
18.440.434,99
1.889.810,17
10,25
1.715.865,17
9,30
90,80
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
15.000,00
4.139,10
27,59
4.139,10
27,59
100,00
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
329.613,96
65.695,67
19,93
65.695,67
19,93
100,00
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
10.866.547,27
1.418.681,71
13,06
1.418.681,71
13,06
100,00
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
108.773,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
7.002.500,00
375.713,22
5,37
201.768,22
2,88
53,70
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
118.000,00
25.580,47
21,68
25.580,47
21,68
100,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
3.555.493,00
 
494.096,74
13,90
222.357,48
6,25
45,00
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
2.645.493,00
487.032,24
18,41
220.852,98
8,35
45,35
22
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
910.000,00
7.064,50
0,78
1.504,50
0,17
21,30
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠO ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠO Π.Ο.Ε.
1.609.492,98
10.685.930,01
663,93
205.327,32
12,76
1,92
31
ΕΙΣΠΡAΞΕΙΣ ΑΠO ΔΑΝΕΙΑ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠO ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
1.609.492,98
10.685.930,01
 
663,93
205.327,32
 
12,76
 
1,92
 
4
ΕΙΣΠΡAΞΕΙΣ ΥΠΕΡ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
6.524.750,00
 
1.621.138,00
 
24,85
 
1.554.308,74
 
23,82
 
95,88
 
41
ΕΙΣΠΡAΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
6.293.750,00
1.524.942,28
24,23
1.494.616,02
23,75
98,01
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
231.000,00
96.195,72
41,64
59.692,72
25,84
62,05
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
6.288.254,15
6.249.991,97
99,39
6.249.991,97
99,39
100,00
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
6.288.254,15
6.249.991,97
99,39
6.249.991,97
99,39
100,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
71.445.335,93
32.440.212,18
21.353.933,68

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 01-01-2012 ΕΩΣ 30-06-2012
 
ΚΩΔ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΫΠ/ΝΤΑ
ΔΕΣΜΕΥ/ΝΤΑ
%
ΤΙΜΟΛΟΓ/ΝΤΑ
%
ΕΝΤΑΛ/ΝΤΑ
ΠΛΗΡ/ΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
4
5
5/1
5/3
6
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
38.224.900,61
36.113.482,99
94,48
9.808.343,69
25,66
9.670.454,25
8.936.594,32
23,38
91,11
60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10.097.917,99
10.014.850,59
99,18
3.881.215,63
38,44
3.853.538,98
3.406.114,27
33,73
87,76
61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
4.763.678,01
4.340.878,01
91,12
251.898,82
5,29
227.298,82
157.643,55
3,31
62,58
62
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4.213.170,58
3.419.670,58
81,17
283.013,31
6,72
251.733,37
224.144,12
5,32
79,20
63
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
116.000,00
116.000,00
100,00
15.033,59
12,96
15.033,59
15.033,59
12,96
99,93
64
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
1.341.450,44
831.500,62
61,99
273.189,61
20,37
241.006,27
156.443,19
11,66
57,26
65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ
357.565,32
357.565,32
100,00
145.013,58
40,56
145.013,58
145.013,58
40,56
100,00
66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
2.768.610,59
2.708.610,39
97,83
397.817,19
14,37
386.071,96
370.844,34
13,39
93,22
67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ
14.411.507,68
14.169.407,48
98,32
4.513.409,05
31,32
 4.504.909,05
4.415.509,05
30,64
97,83
68
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
155.000,00
155.000,00
100,00
47.752,91
30,81
45.848,33
45.848,63
29,58
96,01
7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
23.468.687,27
15.997.759,86
68,17
890.910,38
3,80
500.435,68
432.747,80
1,84
48,57
71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
4.632.797,18
2.364.797,18
51,04
351.452,70
7,59
75.465,98
75.465,98
1,63
21,47
73
ΕΡΓΑ
17.856.710,16
12.713.782,75
71,20
516.189,27
2,89
401.701,29
338.195,41
1,89
65,52
74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
979.179,93
919.179,93
93,87
23.268,41
2,38
23.268,41
19.086,41
1,95
82,00
75
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
9.480.183,29
9.290.183,29
98,00
5.401.603,52
56,98
3.588.673,69
3.041.413,61
32,08
56,31
81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
2.955.433,29
2.955.433,29
100,00
3.663.361,50
123,95
1.850.431,67
1.310.703,81
44,35
35,78
82
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
6.524.750,00
6.334.750,00
97,09
1.738.242,02
26,64
1.738.242,02
1.730.709,80
26,53
99,57
85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
271.564,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
271.564,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
71.445.335,93
61.401.426,14
 
16.100.857,59
 
13.759.563,62
12.410.755,73
 
 


 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Α
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
10.786.246,68
10.945.871,82
11.129.834,16
1,49%
101,680655
1
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΕΛΗ Κ.ΛΠ.
10.783.084,30
10.945.871,82
11.129.834,16
1,49%
101,680655
2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
0.00
0,00
0,00
0,00%
0
3
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3.162,38
0,00
0,00
0,00%
0
Β
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
7.672.231,72
10.811.467,98
8.655.002,49
-24,92%
80,0539067
1
ΤΑΜΕΙΟ
3.504,69
0,00
45.750,16
0,00%
0,00€
2
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
7.668.727,03
10.811.467,98
8.609.252,33
-25,58%
79,63€
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ
1.660.186,33
0,00
0,00
0,00%
0,00€
1
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00€
2
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
1.660.186,33
0,00
0,00
0,00%
0,00€
3
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00€
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Α
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1.939.493,82
1.892.084,24
1.844.674,67
-2,57%
97,49432006
1
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1.765.658,71
1.765.658,71
1.765.658,71
0,00%
100
2
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
173.835,11
126.425,53
79.015,96
-60,00%
62,5
Β
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3.999.726,63
3.300.966,31
3.814.319,03
13,46%
115,5515892
1
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2.003.275,17
2.605.658,15
1.596.041,63
-63,26%
61,25291723
3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ
98.185,59
96.570,19
130.255,50
25,86%
134,8816855
4
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
348.631,94
290.302,57
324.835,91
10,63%
111,895637
5
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.549.633,93
308.435,40
1.763.185,99
82,51%
571,6548717
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
419.183,74
411.111,03
0,00
0,00%
0
1
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
8.072,71
0,00
0,00
0,00%
0
2
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
411.111,03
411.111,03
0,00
0,00%
0
3
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/ 395 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Leave a Comment