Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου στο Ο.Τ. 606

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 399
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/15-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου στο Ο.Τ. 606»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 46.039/11.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Τζαναβάρας Δημήτριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Φόρτης Φώτιος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Σταματάκης Μάριος
19.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.Γιώτης Κων/νος
21.Μπάκουλης Δημήτριος
22.Τόγιας Σωκράτης
23.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
24.Κορδώσης Χρήστος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Χριστάκης Ηλίας
31.Γουγάς Αλέξανδρος
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Βατουσιάδης Νικόλαος
7.      Καρπούζης Γρηγόριος
8.      Γιάννου Νικολέττα
9.      Αθανασάκος Θωμάς
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
7.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
8.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
11.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)Παναγιώτης Δράκος, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης και 3) Νικόλαος Κολοκούρης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο μέσον  της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Τζαναβάρας  αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης απεχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κων/νος Γιώτης και 2)Νικόλαος-Αθανάσιος Κούτουλας αποχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 399 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
 
α. Την αρ. 152/16-5-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήσαμε το σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρας – Δέλτα Κορίνθου στο Ο.Τ. 606 με τη δημιουργία πεζόδρομου πλάτους πέντε (5) μέτρων ξεκινώντας δυτικά από την οδό Ευκλείδου μέχρι ανατολικά το πέρας της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 0517020 και καταλήγοντας στην περιμετρική δημοτική οδό πλάτους 10,00 μέτρων (βόρεια του Ο.Τ. 606) . Έτσι το Ο.Τ. 606 χωρίζεται σε δύο οικοδομικά τετράγωνα ήτοι στο Ο.Τ. 606 και στο Ο.Τ. 606α.
.
β. την αριθμ. 52/28-9-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
 
«α) Να γίνει δεκτή η αριθμ. πρωτ. 32897/20-7-2012 ένσταση των κ.κ. Χρήστου Λαρσινού και λοιπών, αφού δέχονται να παραιτηθούν από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης για το ισόγειο κτίσμα το οποίο ρυμοτομείται από τον προτεινόμενο πεζόδρομο με την ζητούμενη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου.
 
β) Να δημιουργηθεί πεζόδρομος πλάτους 5,00 μέτρων, ως φαίνεται στο από Ιούλιο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη κλίμακας 1:200, ξεκινώντας δυσμάς από την οδό Ευκλείδου και καταλήγοντας ανατολικά στην οδό Αμεινοκλέους. Με τον πεζόδρομο αυτό θα διαχωριστεί το Ο.Τ 606 σε δύο οικοδομικά τετράγωνα ήτοι στο νέο Ο.Τ 606 και στο Ο.Τ 606α».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. 24/09-5-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το από Ιούλιο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.1 Αποδέχεται την υπ΄αριθμ. 32897/20-7-2012 ένσταση των κ.κ. Χρήστου Λαρσινού και λοιπών , οι οποίοι δέχονται να παραιτηθούν από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης για το ισόγειο κτίσμα το οποίο ρυμοτομείται από το προτεινόμενο πεζόδρομο με τη ζητούμενη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης περιοχής Μπαθαρίστρας – Δέλτα Κορίνθου στο Ο.Τ. 606.
 
Α.2  Την τροποποίηση του σχεδίου πόλης περιοχής Μπαθαρίστρας – Δέλτα Κορίνθου στο Ο.Τ. 606 με τη δημιουργία πεζόδρομου πλάτους πέντε (5) μέτρων ως φαίνεται στο από Ιούλιο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη κλίμακας 1:200, ξεκινώντας δυσμάς από την οδό Ευκλείδου και καταλήγοντας ανατολικά στην οδό Αμεινοκλέους. Με τον πεζόδρομο αυτό θα διαχωριστεί το Ο.Τ 606 σε δύο οικοδομικά τετράγωνα ήτοι στο νέο Ο.Τ 606 και στο Ο.Τ 606α».
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 399 / 2012 .
 
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12-11-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ