Τροποποίηση κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 408
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 24/29-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: «Τροποποίηση κανονιστικής απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη πόλη της Κορίνθου»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 48.030/25.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (30) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Χατζής Μιχάλης
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκα Σοφία
10.Γκερζελής Ιωάννης
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Παππάς Αντώνης       
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Σταματάκης Μάριος
17.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Μπάκουλης Δημήτριος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Καρπούζης Γρηγόριος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
    23.Κορδώσης Χρήστος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Ρούκης Βασίλειος
26.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
27.Γιάννου Νικολέττα
28.Χριστάκης Ηλίας
29.Αθανασάκος Θωμάς
30.Γουγάς Αλέξανδρος
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκας Πέτρος
6.      Φόρτης Φώτιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Οικονόμου Γεώργιος
9.      Πούρος Γεώργιος
10.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
11.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
13.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
14.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
15.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)Πέτρος Λέκκας, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης, 3) Γεώργιος Πούρος, 4) Φώτης Φόρτης και 5) θεμιστοκλής Κουτσογκίλας προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου  εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και Γεώργιος Οικονόμου προσήλθαν στο μέσον  της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Τροποποίηση κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη πόλη της Κορίνθου» επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την υλοποίηση του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Χριστάκη Ηλία, 2. Αθανασάκου Θωμά και 3) Γουγά Αλέξανδρου) δέχθηκε να συζητηθεί το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 408  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
                             ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
 
1. Την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, που ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
α4) καθορίζουν για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.»
2. Το άρθρο 73 παρ. 1Β v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.
 
3. Την αριθμ. 400/29-12-2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , περί λήψης κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
 
4. Την υπ΄ αριθμ. 100/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου περί γνωμοδότησης για την επέκταση του δικτύου ποδηλατόδρομου επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας.
 
5.Την υπ΄ αριθμ. 9/53/29-10-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κορίνθου ως εξής:
 
Την προσθήκη στο κεφάλαιο «Ποδηλατόδρομοι» της επέκτασης του δικτύου τους με την δημιουργία –κατασκευή ποδηλατόδρομου στην πόλη της Κορίνθου επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας, ο οποίος θα εκτείνεται από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου έως τη συμβολή των οδών Εθνικής Ανεξαρτησίας και Κολιάτσου με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης στη συμβολή με την οδό Πυλαρινού προς τον Συνοικισμό και στη συμβολή με την οδό Κολιάτσου προς την Αγία Άννα, καθώς και την κατασκευή του συλλεκτήριου ποδηλατόδρομου επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας από την συμβολή με την οδό Κολιάτσου ως τις γραμμές του ΟΣΕ (τέρμα Εθνικής Ανεξαρτησίας).
 
6.Οι οδοί στις οποίες γίνονται οι ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β και 1γ του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την υπ΄ αριθμ. 100/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, την υπ΄ αριθμ. 9/53/29-10-2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων,  τις διατάξεις των άρθρων  79 και 82  του Ν.3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση
           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(και με την ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, μειοψηφούντων των : 1) Χριστάκη Ηλία, 2) Αθανασάκου Θωμά και 3) Γουγά Αλέξανδρου)
           
     Την τροποποίηση του Κεφαλαίου (Ποδηλατόδρομοι) της αριθμ. 400/29-12-2008 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κορίνθου, προσθέτοντας στο τέλος νέα παράγραφο ως εξής:
 
 «………Την επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμου με την δημιουργία –κατασκευή ποδηλατόδρομου στην πόλη της Κορίνθου επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας, ο οποίος θα εκτείνεται δεξιά, από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου έως τη συμβολή των οδών Εθνικής Ανεξαρτησίας και Κολιάτσου με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης στη συμβολή με την οδό Πυλαρινού προς τον Συνοικισμό και στη συμβολή με την οδό Κολιάτσου προς την Αγία Άννα, καθώς και την κατασκευή του συλλεκτήριου ποδηλατόδρομου επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας από την συμβολή με την οδό Κολιάτσου ως τις γραμμές του ΟΣΕ (τέρμα Εθνικής Ανεξαρτησίας).
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. 400/29-12-2008 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/ 408 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ