Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί χαρακτηρισμού-καθορισμού διαβάσεων πεζών

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 409
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 24/29-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ.: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί χαρακτηρισμού-καθορισμού διαβάσεων πεζών στη πόλη της Κορίνθου»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 48.030/25.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (30) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Χατζής Μιχάλης
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκα Σοφία
10.Γκερζελής Ιωάννης
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Παππάς Αντώνης       
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Σταματάκης Μάριος
17.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Μπάκουλης Δημήτριος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Καρπούζης Γρηγόριος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
    23.Κορδώσης Χρήστος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Ρούκης Βασίλειος
26.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
27.Γιάννου Νικολέττα
28.Χριστάκης Ηλίας
29.Αθανασάκος Θωμάς
30.Γουγάς Αλέξανδρος
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκας Πέτρος
6.      Φόρτης Φώτιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Οικονόμου Γεώργιος
9.      Πούρος Γεώργιος
10.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
11.Τσαρμπού Ευφροσύνη

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε  (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
13.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
14.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
15.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)Πέτρος Λέκκας, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης, 3) Γεώργιος Πούρος, 4) Φώτης Φόρτης και 5) θεμιστοκλής Κουτσογκίλας προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου  εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και Γεώργιος Οικονόμου προσήλθαν στο μέσον  της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί χαρακτηρισμού καθορισμού διαβάσεων πεζών στη πόλη της Κορίνθου» επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την υλοποίηση του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Χριστάκη Ηλία, 2. Αθανασάκου Θωμά και 3) Γουγά Αλέξανδρου) δέχθηκε να συζητηθεί το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 409  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
                             ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
 
1. Την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, που ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
α4) καθορίζουν για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.»
2. Το άρθρο 73 παρ. 1Β v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.
3. Την υπ΄ αριθμ. 100/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου περί γνωμοδότησης για τον χαρακτηρισμό διαβάσεων πεζών
 
4.Την υπ΄ αριθμ. 9/54/29-10-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον χαρακτηρισμό -καθορισμό διαβάσεων πεζών στις εισόδους των σχολικών συγκροτημάτων , δημοσίων υπηρεσιών, κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρόμων του εμπορικού κέντρου ως εξής:
 
-Επί της οδού Πατρών, έμπροσθεν της Δ.Ο.Υ Κορίνθου
-Επί της οδού Πατρών στο ύψος του 5ου Δημοτικού Σχολείου
– Στη συμβολή των οδών Πατρών και Αρχ. Μακαρίου
-Επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου έμπροσθεν του 2ου Δημοτικού Σχολείου
-Στη συμβολή των οδών Απ. Παύλου και Κολιάτσου και στις τέσσερις πλευρές των οδών
-Στη συμβολή των οδών Απ. Παύλου και Δαμασκηνού στις δύο πλευρές των οδών , επί της Απ. Παύλου και επί της οδού Δαμασκηνού
-Στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Δαμασκηνού έμπροσθεν του Πανεπιστημίου Κορίνθου
-Στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντίστασης και Δαμασκηνού έμπροσθεν της πλατείας Ελευθ. Βενιζέλου
-Επί της οδού Κολιάτσου, έμπροσθεν του κτιρίου των 1ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Κορίνθου
-Στη συμβολή των οδών Εθν. Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού και στις τέσσερις πλευρές των οδών
-Επί της Λεωφ. Κορίνθου έμπροσθεν της πλατείας Δαμασκηνού
-Επί της Λεωφ. Αθηνών έμπροσθεν του Νοσοκομείου Κορίνθου
 
5.Οι οδοί στις οποίες γίνονται οι ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β και 1γ του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.  
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την υπ΄ αριθμ. 100/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, την υπ΄ αριθμ. 54/29-10-2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων,  την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση
           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(και με την ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, μειοψηφούντων των : 1) Χριστάκη Ηλία, 2) Αθανασάκου Θωμά και 3) Γουγά Αλέξανδρου)
 
         Τον καθορισμό-χαρακτηρισμό διαβάσεων πεζών στις εισόδους των σχολικών συγκροτημάτων , δημοσίων υπηρεσιών, κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρόμων του εμπορικού κέντρου ως εξής:
-Επί της οδού Πατρών, έμπροσθεν της Δ.Ο.Υ Κορίνθου
-Επί της οδού Πατρών στο ύψος του 5ου Δημοτικού Σχολείου
– Στη συμβολή των οδών Πατρών και Αρχ. Μακαρίου
-Επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου έμπροσθεν του 2ου Δημοτικού Σχολείου
-Στη συμβολή των οδών Απ. Παύλου και Κολιάτσου και στις τέσσερις πλευρές των
 οδών
-Στη συμβολή των οδών Απ. Παύλου και Δαμασκηνού στις δύο πλευρές των οδών ,
 επί της Απ. Παύλου και επί της οδού Δαμασκηνού
-Στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Δαμασκηνού έμπροσθεν του  
 Πανεπιστημίου Κορίνθου
-Στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντίστασης και Δαμασκηνού έμπροσθεν της
 πλατείας Ελευθ. Βενιζέλου
-Επί της οδού Κολιάτσου, έμπροσθεν του κτιρίου των 1ου και 13ου Δημοτικών
 Σχολείων Κορίνθου
-Στη συμβολή των οδών Εθν. Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού και στις τέσσερις
 πλευρές των οδών
-Επί της Λεωφ. Κορίνθου έμπροσθεν της πλατείας Δαμασκηνού
-Επί της Λεωφ. Αθηνών έμπροσθεν του Νοσοκομείου Κορίνθου
 
Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Ιωάννης Ανδρέου
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/ 409 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment