Γνωμοδότηση επί του Γενικού Προγραμματισμού Σχεδίου (masterplan) Λμένα Κορίνθου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 411
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 24/29-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση επί του Γενικού Προγραμματισμού Σχεδίου (masterplan) Λμένα Κορίνθου και των νέων ορίων της χερσαίας ζώνης Λιμένος».
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 48.030/25.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (30) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
         Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Χατζής Μιχάλης
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκα Σοφία
10.Γκερζελής Ιωάννης
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Παππάς Αντώνης       
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Σταματάκης Μάριος
17.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Μπάκουλης Δημήτριος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Καρπούζης Γρηγόριος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
    23.Κορδώσης Χρήστος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Ρούκης Βασίλειος
26.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
27.Γιάννου Νικολέττα
28.Χριστάκης Ηλίας
29.Αθανασάκος Θωμάς
30.Γουγάς Αλέξανδρος
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκας Πέτρος
6.      Φόρτης Φώτιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Οικονόμου Γεώργιος
9.      Πούρος Γεώργιος
10.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
11.Τσαρμπού Ευφροσύνη
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
12.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)Πέτρος Λέκκας, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης, 3) Γεώργιος Πούρος, 4) Φώτης Φόρτης και 5) θεμιστοκλής Κουτσογκίλας προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου  εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και Γεώργιος Οικονόμου προσήλθαν στο μέσον  της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 411  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης
                             ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι έχει εκπονηθεί ένα γενικό προγραμματικό σχέδιο (masterplan) για το λιμένα Κορίνθου από το Κρατικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίας, αντίγραφο του οποίου επιδόθηκε στους επικεφαλείς,  από το  οποίο προκύπτει ότι το 80% προβλέπεται για εμπορικό λιμάνι , το 5% για κρουαζιερόπλοια , το 5% για Μαρίνα και 10% για ανάπτυξη. Το σχέδιο μετά από διαβούλευση εστάλη  στο Υπουργείο Ναυτιλίας με το αριθμ. 1039/6-9-2012 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Κορινθίας.
 Με το αρ. 8216/118/12/18-10-12 έγγραφο το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ζητά διευκρινήσεις επί του  σχεδίου αλλά κρίνει σκόπιμο και την υποβολή απόψεων του Δήμου μας λόγω του μεγέθους του έργου και της άμεσης σχέσης του με τον αστικό ιστό και το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.
 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι όταν έγινε η παρουσίαση του master plan  επιφυλαχθήκαμε να τοποθετηθούμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι απεικονίζει το χωροταξικό του κ. Σουφλιά που προβλέπει ένα τεράστιο εμπορικό λιμάνι που θα επεκτείνεται μέχρι τις γραμμές του ΟΣΕ. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει η χερσαία ζώνη λιμένος να φτάσει μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ. Προτείνεται λοιπόν η επανάληψη ενός σχεδιασμού όπως και στο παρελθόν. Υπάρχει σχεδιασμός για χερσαίες εγκαταστάσεις επιβατών, δημιουργία μαρίνας μπροστά στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου και 150 μ.  πρόσοψη  για λειτουργία ως εμπορικό λιμάνι στα γήπεδα της Αγ. Νικολάου προς Ποσειδωνία. Εμείς αυτόν τον σχεδιασμό έχουμε παλέψει να μην εφαρμοστεί. Πιστεύω ότι πρέπει ν΄ αντιδράσουμε με πρόταση όπως είναι  η μελέτη που έχει εκπονηθεί επί Δημαρχίας Παναγιώτη Δαλακλείδη, που προβλέπει τη δημιουργία μαρίνας στον ίδιο χώρο με διαφορετική προσέγγιση από τη σημερινή όπως δημιουργία νησάκια-διαδρόμους κ.λ.π..  Να παραμείνει η εξυπηρέτηση των εδώ βιομηχανιών, επιχειρήσεων, βιοτεχνών κ.λ.π από τις σημερινές λιμενικές εγκαταστάσεις. Να δημιουργηθούν  χερσαίες εγκαταστάσεις για εξυπηρέτηση των επιβατών. Να εκπονηθεί μελέτη για επεκτάσεις εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των επιβατών – τουριστών από τη προσάραξη κρουαζιερόπλοιων από το σημερινό σημείο εξυπηρέτησης. Συμφωνούμε για τη μαρίνα που το τελείωμά της να είναι κάτω από το πάρκινγκ της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου και ο λιμενοβραχίονας αντιπροτείνεται να είναι κάθετος και να φθάνει στην ευθεία της Εθνικής Αντίστασης. Η χερσαία ζώνη λιμένος που βρίσκεται στη περιοχή κάτω από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (Ιερατική) πρέπει να περιέλθει στο Δήμο. Πιστεύω ότι με την απόφαση που θα πάρουμε σήμερα θα διασφαλίσουμε το μέλλον του λιμανιού.
Προσήλθαν οι Δ.Σ. 1. Οικονόμου Γεώργιος και 2. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.
Ο κ. Παππάς Αντώνιος   Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μεταξύ των άλλων ανέφερε:
Είναι φανερό ότι η χωροθέτηση των χρήσεων γης δηλαδή η οργάνωση των διαφόρων δραστηριοτήτων, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης του λιμανιού. Είναι, σε μικρότερη κλίμακα, ένα είδος ΓΠΣ που χωροθετεί χρήσεις, που προβλέπουν την αναδιοργάνωση των σημερινών και μελλοντικών δραστηριοτήτων του λιμανιού και προγραμματίζουν την κατασκευή των απαιτούμενων λιμενικών και χερσαίων έργων και εγκαταστάσεων.
Η θεσμοθέτησή του (έγκριση master plan) θα δεσμεύει την ανάπτυξη του λιμανιού για τα επόμενα τριάντα (30) χρόνια, θα επιβάλλει τήρηση των χρήσεων γης που θα χωροθετεί, ενώ η κατασκευή οποιουδήποτε έργου στη χερσαία ή τη θαλάσσια ζώνη λιμένος θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις.
 
Οι Θεσεις Των Μελετητων
Σύμφωνα με τις προτάσεις των μελετητών, η ανάπτυξη των εμπορευματικών δραστηριοτήτων του λιμανιού εγκαθίσταται στην περιοχή των μπαζωμάτων του Αγίου Νικολάου, όπου θα διαμορφωθεί νέα χερσαία ζώνη, οι υφιστάμενες χερσαίες εγκαταστάσεις θα εξυπηρετούν την επιβατική και τουριστική δραστηριότητα, ενώ προβλέπεται η κατασκευή μαρίνας και αλιευτικού καταφυγίου στον χώρο μεταξύ του σημερινού καταφυγίου και της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουν:
1. Χωροθέτηση μαρίνας και αλιευτικού καταφυγίου ανάμεσα στον χώρο μεταξύ του σημερινού καταφυγίου και της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2. Κατασκευή ειδικών λιμενικών έργων και χερσαίων εγκαταστάσεων στην περιοχή των αναπλάσεων του Αγίου Νικολάου για την εξυπηρέτηση της εμπορευματικής δραστηριότητας με δυναμικότητα υπερδιπλάσια της υφιστάμενης και δυνατότητα περαιτέρω επεκτάσεων των χερσαίων εγκαταστάσεων.
3. Κατασκευή ειδικών λιμενικών έργων και χερσαίων εγκαταστάσεων στην περιοχή των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων (Κ/Ζ).
4. Χωροθέτηση και Κατασκευή εκτεταμένου κυματοθραύστη.
5. Οδική σύνδεση του λιμένα με οδικό άξονα που άρχεται από το τέλος των μπαζωμάτων και καταλήγει στην περιοχή του Δέλτα Κορίνθου.
6. Η κατά φάσεις ολοκλήρωση της άνω ανάπτυξης προβλέπει αρχικά την κατασκευή κυματοθραύστη, εν συνεχεία τη χωροθέτηση και κατασκευή των λιμενικών έργων και χερσαίων εγκαταστάσεων στην περιοχή των αναπλάσεων του Αγίου Νικολάου για την εξυπηρέτηση της εμπορευματικής δραστηριότητας, εν συνεχεία την χωροθέτηση και κατασκευή μαρίνας και αλιευτικού καταφυγίου και τέλος την κατασκευή ειδικών λιμενικών έργων και χερσαίων εγκαταστάσεων στην περιοχή των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων (Κ/Ζ).
Γενικες Παρατηρησεις Επι Της Προτασης:
Από την απλή ανάγνωση της μελέτης τόσο ως προς την καταγραφή των υφιστάμενων δεδομένων όσο και ως προς την αποτύπωση των τεχνικών στοιχείων προκύπτουν τα εξής: 
1. Οι προτάσεις των μελετητών χαρακτηρίζονται από την πρόδηλη στόχευση να αναπτυχθεί ένας εκτεταμένος εμπορικός λιμένας υπερμεγέθους δυναμικότητας, με υποβαθμισμένη ή δευτερεύουσας σημασίας, την επιβατική και τουριστική δραστηριότητα.
2. Η μελέτη εξαντλείται σε ανάλυση κα καταγραφή όσον αφορά τη χωροθέτηση και κατασκευή ειδικών λιμενικών έργων και χερσαίων εγκαταστάσεων στην περιοχή των αναπλάσεων του Αγίου Νικολάου για την εξυπηρέτηση της εμπορευματικής δραστηριότητας, ενώ εμφανίζεται πρόχειρη και διεκπεραιωτική ως προς την επιβατική και τουριστική δραστηριότητα.
3. Στην κατά φάσεις υλοποίηση των έργων δίδεται σαφής προτεραιότητα στην κατασκευή του εμπορευματικού τμήματος του λιμένα, με ορατό κίνδυνο, μετά το πέρας της φάσης αυτής και πριν την υλοποίηση της φάσης που αφορά στην επιβατική και τουριστική δραστηριότητα, ο λιμένας να εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο εμπορευματική κίνηση.
4. Προβλέπει εμπορικό λιμένα δυναμικότητας υπερπολλαπλάσιας από την ανώτατη του υφιστάμενου, με δυνατότητες περαιτέρω επεκτάσεων.
5. Εντούτοις, η κατευθυντήρια γραμμή κρίνεται σωστή, υπό την έννοια ότι, προβλέπεται η εγκατάσταση της τουριστικής δραστηριότητας στην πρόσοψη της πόλης, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο να αποτελέσει το λιμάνι συνέχεια της.
6. Προβλέπει τη δημιουργία οδικού άξονα σύνδεσης του εμπορικού τομέα του λιμένα με το υφιστάμενο εθνικό δίκτυο.
7. Θέτει ως αναγκαία τη συνύπαρξη τουριστικής και εμπορικής δραστηριότητας.
8. Η υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού με τη συνύπαρξητουριστικής και εκτεταμένης εμπορικής δραστηριότητας καθίσταται προβληματική, αν όχι ανέφικτη.
 
Προτασεις Προγραμματικου Σχεδιασμου Λιμενος
Λαμβάνοντας υπόψιν:
1. Το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση του κεντρικού ιστού της πόλης (και όχι μόνο) από τις εμπορικές δραστηριότητες του λιμανιού.
2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την πάγια θέση όλων των δημοτικών αρχών και συμβουλίων του Δήμου αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών της πόλης αυτής και του Δήμου ευρύτερα, βασικός στόχος μας θα πρέπει να είναι η τουριστική και επιβατική ανάπτυξη του νέου λιμένα της Κορίνθου.
3. Το γεγονός ότι ο θαλάσσιος τουρισμός και η κρουαζιέρα (Κ/Ζ) προβλέπεται να αναπτυχθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια ενώ η υπάρχουσα υποδομή στο λιμάνι δεν επαρκεί.
4. Το γεγονός ότι οι επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων, σκαφών αναψυχής κλπ. θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στον κεντρικό ιστό και την αγορά της πόλης ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη.
5. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη μεταφορά της εμπορικής δραστηριότητας σε νέα θέση δεν είναι συμβατή με τη μέχρι σήμερα δυναμικότητα του λιμανιού και επομένως δεν μπορεί να κριθεί a priori ως αναγκαία και επιβεβλημένη.
6. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη μεταφορά της εμπορικής δραστηριότητας και των οχληρών εγκαταστάσεών της στη νέα θέση θα επιβαρύνει πολλαπλάσια τη ζωή των κατοίκων σε σχέση με τη μέχρι σήμερα κατάσταση.  
7. Το γεγονός ότι πράγματι υφίσταται αναγκαιότητα για την εξυπηρέτηση της εμπορευματικής κίνησης αλλά σε περιορισμένο μέτρο, το οποίο διαμορφώνεται αποκλειστικά από τις ανάγκες των επιχειρήσεων της Κορινθίας και πάντως οριοθετείται από τη μέχρι σήμερα μέγιστη δυναμικότητα του λιμανιού, χωρίς περαιτέρω επεκτάσεις. 
8. Το γεγονός ότι πρέπει να προστατευθεί ως «κόρη οφθαλμού» το έργο των αναπλάσεων του Αγίου Νικολάου, το οποίο, σε συνδυασμό με τις αναγκαίες αναπλάσεις στην υφιστάμενη χερσαία ζώνη λιμένα και στην περιοχή του Σταθμού, θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την εν γένει εικόνα της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
Βασικη Προταση:
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται στην Ε.Σ.Α.Λ να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
1. Η κατά φάσεις υλοποίηση του έργου να γίνει ως εξής:
α. Κατασκευή κυματοθραύστη,
β. Χωροθέτηση και κατασκευή μαρίνας και καταφυγίου στις προτεινόμενες από τους μελετητές θέσεις,
γ. Κατασκευή ειδικών λιμενικών έργων και χερσαίων εγκαταστάσεων στην περιοχή των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση και των κρουαζιερόπλοιων (Κ/Ζ),
και
ε. Κατασκευή περιορισμένων λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων στην περιοχή των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα διαπλάτυνση του υφιστάμενου δυτικού βραχίονα για την εξυπηρέτηση της εμπορευματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του Νομού και πάντως για την εξυπηρέτηση της μέχρι σήμερα μέγιστης δυναμικότητας του λιμανιού.
2. Η υφιστάμενη εμπορική δραστηριότητα θα εξυπηρετείται από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ενώ συγχρόνως θα υλοποιούνται οι ανωτέρω φάσεις, με σκοπό να δοθεί άμεσα προτεραιότητα στην τουριστική ανάπτυξη του λιμένα.
3. Οι προτεινόμενες πλωτές εγκαταστάσεις της μαρίνας και του εμπορικού λιμένα θα προστατεύσουν το χερσαίο μέτωπο της πόλης και θα διευκολύνουν την άμεση ολοκληρωμένη ανάπλαση και αξιοποίησή του, ενώ ταυτόχρονα θα εκμηδενίσουν τις επιπτώσεις από τη λειτουργία τους (όχληση κλπ.).
4. Προηγούμενη επίλυση του ζητήματος της νομικής φύσης της περιοχής των αναπλάσεων του Αγίου Νικολάου και χάραξη της γραμμής αιγιαλού και παραλίας.
5. Οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης στα υλοποιημένα όρια των υφιστάμενων χερσαίων εγκαταστάσεων και του υλοποιημένου σχεδίου πόλεως.
 
Η Τελικη Θεση
Το υποβληθέν προγραμματικό σχέδιο κρίνεται ως ανεφάρμοστο στην πράξη, νομικά αδιέξοδο, ελλιπές, πρόχειρο, και κυρίως αντίθετο στις κατευθυντήριες γραμμές της μέχρι σήμερα πολιτικής μας και προφανώς επιζήμιο για τα συμφέροντα της πόλης. 
Ενόψει όσων εκτέθηκαν, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γνωμοδότηση αρνητικά επί του κατατεθέντος προγραμματικού σχεδίου και να ζητήσει  από την Ε.Σ.Α.Λ. να μην προβεί στην έγκριση του υποβληθέντος προγραμματικού σχεδίου ανάπτυξης αλλά να την επιστρέψει στο λιμενικό ταμείο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω προτάσεις μας και να επιλυθούν τα ανωτέρω νομικά και ουσιαστικά ζητήματα.   
Ο κ. Γιώτης Κων/νος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι το έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει θετικά στοιχεία για το Δήμο και συγκεκριμένα στη παρ. 3 όπου αναφέρει για τα νέα όρια χερσαίας Ζώνης λιμένος, τα όρια λιμενικών χρήσεων καθώς και την αφαίρεση κοινοχρήστων χώρων (δρόμοι και χώροι πρασίνου) από τη πόλη της Κορίνθου. Πιστεύω ότι τα λιμάνια δεν χωρίζονται σε εμπορικά, τουριστικά ή κάπως αλλιώς, αλλά λειτουργούν βάσει των αναγκών της περιοχής ή της πόλης.
Ο κ. Ηλίας Χριστάκης μεταξύ των άλλων ανέφερε: Η γνωμάτευση επί του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου  ζητείται από το Υπουργείο. Επομένως αφού ζητείται η γνώμη από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο ή πρέπει να γίνει αποδεκτή ή πρέπει αιτιολογημένα να απορριφθεί.
Το Υπουργείο με την Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπλασης Λιμένων όπως προκύπτει με την υπ΄ αριθμ. 29/19-7-2010 απόφασή της είχε ζητήσει να εκπονηθούν οι παρακάτω τρεις μελέτες:
Α. Εκπόνηση τεχνικοοικονομικής (συγκοινωνιακή και λιμενικών έργων) μελέτη σκοπιμότητας βιωσιμότητας νέου εμπορικού λιμένα Κορίνθου, εκτός του αστικού ιστού, με στόχο την πρόσβαση στην εθνική οδό, χωρίς να απαιτείται διέλευση από τον αστικό ιστό.
Β. Εάν η προσωρινή χρήση του λιμένα Κορίνθου ως μαρίνα, με αποχαρακτηρισμό του από λιμένα εθνικής σημασίας και παροχή ανταποδοτικών οφελών στο δήμο Κορίνθου είναι εφικτή.
Γ. Εάν η μετατροπή του ανωτέρω λιμένα Κορίνθου σε μαρίνα συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της κυκλοφορίας εντός του αστικού ιστού και την ανάπτυξη της πόλης, και εάν είναι εφικτή η εξασφάλιση της απασχόλησης των εκεί εργαζομένων σε δραστηριότητες της μαρίνας ή και απορρόφησή τους σε άλλους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Από αυτές τις τρεις μελέτες το μελετητικό γραφείο ασχολήθηκε μόνο με το Α. σκέλος,  δεν ικανοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση της ΕΣΑΛ και γι΄ αυτό το λόγο δεν είναι δυνατόν να υπάρχει θετική γνωμοδότηση, γιατί η μελέτη δεν ανταποκρίνεται στην απόφαση αυτή. Πρέπει να επιστραφεί και να συμπληρωθεί με τα Β. και Γ.  ως ανωτέρω.
Η Κίνηση Πολιτών επειδή δεν εξυπηρετούνται  τα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων για τους παρακάτω λόγους προτείνει:
1. Η  Κίνηση Πολιτών θεωρεί ότι ο χαρακτηρισμός του λιμανιού της Κορίνθου ως εθνικής σημασίας και οι προβλεπόμενες εμπορευματικές χρήσεις του (στα πλαίσια του νόμου για τον Γενικό Χωροταξικό Σχεδιασμό και Αειφόρο Ανάπτυξης της χώρας), ως συμπληρωματικές στη «…..θαλάσσια εμπορευματική υποδομή της ευρύτερης βιομηχανικής βιομηχανικής και χονδρεμπορικής περιοχής της Αττικής», θα έχουν με την τρέχουσα χωροθέτηση του λιμένα, αρνητικές συνέπειες τόσο για την ποιότητα ζωής των πολιτών όσο και για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής του Νομού μας.
2. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η πιθανή επέκταση του προβλήτα στην προέκταση της οδού Εθνικής Αντίστασης θα επιδεινώσει τις αρνητικές συνέπειες από την λειτουργία του λιμανιού μέσα στον ιστό της πόλης μία από τις οποίες είναι η συνακόλουθη επέκταση της περίφραξής που θα απομονώσει το κέντρο της πόλης από τη θάλασσα και γι΄ αυτό είμαστε αντίθετοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
3. Η Κίνηση Πολιτών τοποθετείται κατά της ανάπτυξης της εμπορικής χρήσης του σημερινού λιμανιού και τάσσεται υπέρ της ήπιας τουριστικής αξιοποίησής του καθώς και υπέρ της ανάπτυξης μαρίνας. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη πρέπει να χαρακτηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που θα αξιοποιεί την ιστορική κληρονομιά και τους φυσικούς πόρους της περιοχής μας. Θα σέβεται τον άνθρωπο, θα προστατεύει το περιβάλλον και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η Κίνηση έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η  χρήση του λιμανιού θα πρέπει να ενταχθεί στο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου καθώς και στο χωροταξικό σχεδιασμό μας για τις χρήσεις γης, που θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από τις παραπάνω αρχές.
4. Η Κίνηση τάσσεται υπέρ της διαχείρισης των λιμένων από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα από τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.
5. Η Κίνηση σε ότι αφορά τα μπαζώματα του Αγίου Νικολάου αν και θεωρεί ότι τέτοιου τύπου παρεμβάσεις στο περιβάλλον δεν πρέπει να γίνονται, πολύ περισσότερο όταν δεν έχουν γίνει νομίμως και ενταγμένες σε ευρύτερο σχεδιασμό, τάσσεται υπέρ της νομιμοποίησης και μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή τουλάχιστον της χρήσης τους στο Δήμο για να γίνουν κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, αναψυχής, αθλητισμού και ναυταθλητισμού, με ήπιες παρεμβάσεις ενταγμένες σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της πόλης.
Τέλος η Κίνηση προτείνει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών από τις νταλίκες που διασχίζουν καθημερινά την πόλη. Πιο συγκεκριμένα προτείνει:
          Κανονιστική διάταξη για τις ώρες και ημέρες κυκλοφορίας των νταλικών
          Μικτό κλιμάκιο ελέγχου νομιμότητας κυκλοφορίας νταλικών, ρυμουλκούμενων και ρυμουλκών
          Ενεργοποίηση των θεσμικών οργάνων ελέγχου της ποιότητας του περιβάλλοντος από την Περιφέρεια (ΚΕΠΕ), τόσο κατά μήκος της διαδρομής των φορτηγών – ρυμουλκών κ.λ.π. όσο και εντός του ίδιου του λιμένα.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το εκπονηθέν   μετά από πρόταση του Προέδρου και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Γνωμοδοτεί αρνητικά κατ΄ αρχήν και απορρίπτει το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο «Master plan» Λιμένα Κορίνθου επειδή δεν πληροί τις τρεις προϋποθέσεις της απόφασης 29/19-07-2010 της ΕΣΑΛ  όπως αναλυτικά εκτέθηκαν στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
2. Εκφράζει την πλήρη αντίθεση του Δήμου Κορινθίων στη δημιουργία νέου εμπορικού λιμένα στην προτεινόμενη θέση των μπαζωμάτων του Αγίου Νικολάου, που αναπλάσσονται από τον Δήμο μας.
3. Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Κορινθίων για μετατροπή του λιμανιού σε τουριστικό με κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων.
4. Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Κορινθίων για την προτεινόμενη κατασκευή μαρίνας 300 – 400 σκαφών, που είναι και πάγια θέση του Δήμου.
5. Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Κορινθίων για την εξυπηρέτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του Νομού και της ευρύτερης περιοχής τόσο των σημερινών, όσο και των μελλοντικών, στον ήδη υπάρχοντα λιμένα.
6. Εκφράζει την αντίθεση του Δήμου Κορινθίων στην προτεινόμενη επέκταση και δημιουργία νέας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στην περιοχή της νέας παραλίας του Αγίου Νικολάου.
7. Αντίθετα ζητά την μείωση της υπάρχουσας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στους εξής χώρους, οι οποίοι ουδόλως επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των σημερινών λιμενικών εγκαταστάσεων:
– Στο παραλιακό τμήμα από την οδό Κροκιδά έως τη θάλασσα που περικλείεται από το λιμάνι έως την ιερατική σχολή (Υπηρεσίες Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης),  όπου και το κτίριο των γραφείων του Λιμενικού Ταμείου το οποίο κατασκευάστηκε στο παρελθόν από το Δήμο Κορινθίων.
– Σε όλο το πλάτος της οδού Αγίου Νικολάου από την οδό Κροκιδά έως την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
– Στο Φλοίσβο, όπου ο σημερινός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και στο τμήμα της νοητής επέκτασης του περιφραγμένου τμήματος του λιμανιού από την οδό Περιάνδρου έως την νοητή επέκταση της οδού Εθνικής Αντίστασης.
-Στον χώρο κάτω από το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο και τη ΔΕΗ, όπου ο Δήμος Κορινθίων έχει κατασκευάσει χώρους στάθμευσης και έχει αναπλάσει τον χώρο.
– Στον χώρο του προαυλίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/ 411 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ