Έγκριση απογραφής περιουσίας της ΝΕΛΕ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 413
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 24/29-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 6o Η.Δ.: «Έγκριση απογραφής περιουσίας της ΝΕΛΕ»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 48030/25.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (30) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Χατζής Μιχάλης
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκα Σοφία
10.Γκερζελής Ιωάννης
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Παππάς Αντώνης       
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Σταματάκης Μάριος
17.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Μπάκουλης Δημήτριος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Καρπούζης Γρηγόριος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
23.Κορδώσης Χρήστος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Ρούκης Βασίλειος
26.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
27.Γιάννου Νικολέττα
28.Χριστάκης Ηλίας
29.Αθανασάκος Θωμάς
30.Γουγάς Αλέξανδρος
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκας Πέτρος
6.      Φόρτης Φώτιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Οικονόμου Γεώργιος
9.      Πούρος Γεώργιος
10.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
11.Τσαρμπού Ευφροσύνη
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
11. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
12.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Πέτρος Λέκκας, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης, 3) Γεώργιος Πούρος, 4) Φώτης Φόρτης και 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και Γεώργιος Οικονόμου προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
Απόφαση: 413   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                              ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι από 01/01-2011 η περιουσία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των κινητών και ακίνητων των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) περιέρχονται χωρίς τη τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο. Κατόπιν αυτών καλούμαστε να εγκρίνουμε το υπ’ αριθ. 4426/23-10-2012 πρακτικό παράδοσης – παραλαβής που αφορά τον εξοπλισμό και το αρχείο των εγγράφων της Ν.Ε.Λ.Ε. Κορινθίας.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23  § 5 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21-9-2010), το υπ’ αριθ. 4426/23-10-2012 πρακτικό παραλαβής – παράδοσης και μετά από διαλογική συζήτηση 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 4426/23-10-2012 πρακτικό παράδοσης – παραλαβής που αφορά την απογραφή περιουσίας, για την μεταφορά αρχείου και εξοπλισμού των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Κορινθίας, στο Δήμο Κορινθίων το οποίο έχει ως εξής:    
          << Σήμερα στις 19-10-2012 ημέρα Παρασκευή, η Προϊσταμένη του τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Ελένη Ανδρικοπούλου παρέδωσα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3879/21-9-2010 ( ΦΕΚ 163/τ.α΄), στις κ. Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα και Κυριάκη Σοφία, μονίμους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με το άριθμ. 38464/22-8-2012 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, τον εξοπλισμό και το αρχείο των εγγράφων της ΝΕΛΕ Κορινθίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
 
Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ALTEC 52XMAX, INTELCELERON, 2.00GHZ, 480MBRAM, 41GB, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (2), ΠΟΝΤΙΚΙ , ΗΧΕΙΑ (4)
ΠΟΝΤΙΚΙ GENIUS
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ DELONGHI
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ DELONGHI
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (5)
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ URANIA      
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (2) 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΙΤΡΩ KRYSTAL (4)
ΣΚΑΚΙ (10) πιόνια
ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΠΑΓΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ (3)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ (3)
ΟΘΟΝΗ PHILIPS CRT-107E5
ΕΔΡΑΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΟΜΕΝΩΝ-ΠΑΓΚΟΙ (16)
ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (53)
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1/2 Π (2)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (5)
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ (2)
ΕΠΙΠΛΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΚΕΝΟ (2)
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ SINGER ΜΕ ΕΠΙΠΛΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ SINGER
ΒΙΝΤΕΟ JVC 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΗΡ
ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ DELONGHI
ΦΑΞ PANASONIC
ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ (3)
ΑΡΜΟΝΙΟ PRS-36
ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ SLAITS HANIMEX
 
Β. ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1.      Οικονομικοί απολογισμοί της ΝΕΛΕ οι οποίοι έχουν ελεγχθεί από τον Επίτροπο των ετών 1981 έως και το 2005 με τα χρηματικά εντάλματα και τα αντίγραφά τους, δικαιολογητικά λειτουργικών δαπανών και καταστάσεις πληρωμής επιμορφωτών και πέντε (5) βιβλία Χ.Ε από το 2006 έως & το 2010.
          Οι οικονομικοί απολογισμοί από 2006 έως και 2010 έχουν υποβληθεί για έγκριση στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα παραδοθούν απευθείας από το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την έγκρισή τους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά των συγκεκριμένων ετών.
2.      Συμβάσεις επιμορφωτών από το 1986 έως και 2010
3.      Ατομικές καρτέλες επιμορφωτών από το 1984 έως και το 2010 με ευρετήριο.
4.      Αντίγραφα βεβαιώσεων αποδοχών επιμορφωτών από το 1981 έως και το 2010 (εκτός των ετών 1982 και 1985)
5.      Βεβαιώσεις επιμορφωτών από το 1984 έως και το 2010.
6.      Πέντε (5) Βιβλία πρακτικών Δ.Σ. ΝΕΛΕ, από την αριθμ. 4/28-6-1979 πράξη έως και την αριθμ. 8/31-12-2010 πράξη.
7.      Δύο (2) Βιβλία ταμείου από το ΧΕ 1/11-2-1982 έως και ΧΕ 25/8-12-2010 >>
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 413 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02-11-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ