Προγραμματική σύμβαση με τη Γ.Γ.Δ.B.Μ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκ/των και το Ίδρ. Νεολαίας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 414
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 24/29-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 5o Η.Δ.: «Προγραμματική σύμβαση με τη Γ.Γ.Δ.B.Μ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκ/των και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, για την υλοποίηση προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα πλαίσια της πράξης Κέντρα Δια Βίου Μάθησης»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 48030/25.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (30) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Χατζής Μιχάλης
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκα Σοφία
10.Γκερζελής Ιωάννης
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Παππάς Αντώνης       
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Σταματάκης Μάριος
17.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Μπάκουλης Δημήτριος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Καρπούζης Γρηγόριος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
    23.Κορδώσης Χρήστος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Ρούκης Βασίλειος
26.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
27.Γιάννου Νικολέττα
28.Χριστάκης Ηλίας
29.Αθανασάκος Θωμάς
30.Γουγάς Αλέξανδρος
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκας Πέτρος
6.      Φόρτης Φώτιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Οικονόμου Γεώργιος
9.      Πούρος Γεώργιος
10.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
11.Τσαρμπού Ευφροσύνη
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
12.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Πέτρος Λέκκας, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης, 3) Γεώργιος Πούρος, 4) Φώτης Φόρτης και 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και Γεώργιος Οικονόμου προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 414  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                             έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κας Σοφίας Λέκκα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Έχοντας υπόψη :
– Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 21 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163 Α΄).
– Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
– Το με αριθμό πρωτοκόλλου 244/29.03.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) με θέμα «Ανοιχτή πρόσκληση προς τους Καλλικρατικούς Δήμους: Ίδρυση και Λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων».
– Την υπ.αριθμ 120/7/25-4-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ περί ίδρυσης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Κορινθίων .
-Το με αριθμό πρωτοκόλλου 602/10/21977/10.08.2012 έγγραφο του Ιδρύματος με θέμα «Ανοικτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –    Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής           Εμβέλειας – ΑΠ7 &ΑΠ8».
– Το με κωδικό 7122/2012. «Σύμφωνο Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Δήμου» που αφορά στο παραπάνω θέμα.
– Το με αριθμό πρωτοκόλλου 38463/22-8-12 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων προς το Ίδρυμα (αριθμός πρωτοκόλλου του Ιδρύματος 22477/27-8-12), με θέμα «Διαβίβαση στοιχείων για την ένταξη του Δήμου μας στις Πράξεις Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –    Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας – ΑΠ7 &ΑΠ8» , καθώς και τους συνημμένους στο ίδιο πίνακες.
 
Στο ανωτέρω πλαίσιο εισηγούμαστε:
 
·        Την υπογραφή και εφαρμογή «Προγραμματικής Σύμβασης», του Δήμου Κορινθίων με την Γενική Γραμματεία Δια βίου μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας Δια βίου μάθησης με σκοπό την συνεργασία τους με αντικείμενο την οργάνωση και τον συντονισμό για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων , μέσω του Κέντρου δια βίου μάθησης του Δήμου Κορινθίων θέτοντας παράλληλα και τους γενικούς όρους που θα διέπουν την συμφωνία αυτή.
·        Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ. 27685/17-10-2012».
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κας Σοφίας Λέκκα, το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, με σκοπό τη συνεργασία τους με αντικείμενο την οργάνωση και τον συντονισμό για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω του Κέντρου δια βίου μάθησης του Δήμου Κορινθίων, θέτοντας παράλληλα και τους γενικούς όρους που θα διέπουν την συμφωνία αυτή. Η προγραμματική σύμβαση κατ’ άρθρο έχει ως εξής:
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την ένταξη του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ στις Πράξεις
«Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π.7 &Α.Π.8»
 (άρθρο 21 Ν. 3879/2010)
 
Στην Αθήνα σήμερα, ………………………… 2012, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, καλούμενοι εφεξής «συμβαλλόμενα μέρη»:
 
α)    Αφενός, το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ενεργεί δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλούμενης εφεξής απλώς «Γ.Γ.Δ.Β.Μ.», και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γενική Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης Ελένη Καραντζόλα, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα·
β)    Αφετέρου, ο «Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», που αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτης βαθμίδας, εδρεύει στην ΚΟΡΙΝΘΟ, οδός , ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32, εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον οικείο Δήμαρχο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ και θα καλείται εφεξής απλώς «Δήμος»· και
γ)    Εκ τρίτου, το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών αριθμός 417 και Κοκκινάκη, εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φίλιππο Λέντζα και θα καλείται εφεξής απλώς «Ίδρυμα»·
 
Λαμβάνοντας υπόψη:
 
1.1            Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 21 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163 Α΄)·
1.2            Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει·

 

 

 

1.3            Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι, τομέας στ΄ του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει·

 

1.4            Τις διατάξεις των άρθρου 3 και 11 του Ν.Δ. 572/1970 (ΦΕΚ 125 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και της Κ.Υ.Α. 121175Η/04.11.2011 των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2508 Β΄)·
1.5            Τις αποφάσεις ένταξης 5350 και 5351/03.04.2012 των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 και ΑΠ8» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. – Ε.Σ.Π.Α.·
1.6            Το με αριθμό πρωτοκόλλου 244/29.03.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) με θέμα «Ανοιχτή πρόσκληση προς τους Καλλικρατικούς Δήμους: Ίδρυση και Λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων»·
1.7            Τη με αριθμό 535/26/30.07.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με θέμα «Έγκριση Ανοικτής Πρόσκλησης προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –    Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής           Εμβέλειας – ΑΠ7 &ΑΠ8»·
1.8            Το με αριθμό πρωτοκόλλου 602/10/21977/10.08.2012 έγγραφο του Ιδρύματος με θέμα «Ανοικτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –    Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής           Εμβέλειας – ΑΠ7 &ΑΠ8»·
1.9            Το με κωδικό 7122/2012. «Σύμφωνο Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Δήμου» που αφορά στο παραπάνω θέμα
1.10          Το με αριθμό πρωτοκόλλου 38463/22-8-12 έγγραφο του Δήμου προς το Ίδρυμα (αριθμός πρωτοκόλλου του Ιδρύματος 22477/27-8-12), με θέμα «Διαβίβαση στοιχείων για την ένταξη του Δήμου μας στις Πράξεις Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –    Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας – ΑΠ7 &ΑΠ8» , καθώς και τους συνημμένους στο ίδιο πίνακες·
1.11          Την υπ.αριθμ 120/7/25-4-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ περί ίδρυσης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ & ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
 
2.    Τη συνυπογραφή και εφαρμογή της παρούσας «Προγραμματικής Σύμβασης», με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη εκδηλώνουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, δεσμεύονται από κοινού για τη συνεργασία τους με αντικείμενο την οργάνωση και τον συντονισμό για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης, μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, θέτοντας παράλληλα τους γενικούς όρους που θα διέπουν τη συνεργασία τους αυτή. Μέσω της Σύμβασης αυτής τα συμβαλλόμενα μέρη αποσκοπούν:
 
2.1 Α. Στην εφαρμογή του Ν. 3879/2010, σύμφωνα με τον οποίο η Γ.Γ.Δ.Β.Μ:

 

 

 

1. Έχει ως αποστολή να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της δια βίου μάθησης, να διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, να εποπτεύει την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής, των κανόνων και του Προγράμματος αυτού και να συντονίζει το σύστημα δια βίου μάθησης.

 

2. Έχει την εποπτεία και τη διαχείριση του συστήματος γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιάζει και διαχειρίζεται προγράμματα δια βίου μάθησης εθνικής σημασίας που αφορούν τον πληθυσμό της χώρας και τον απόδημο ελληνισμό.
3. Συντονίζει και αξιολογεί τις λειτουργίες του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης και των αποτελεσμάτων του.
4. Μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
5. Μεριμνά για τη συμμετοχή των μελών των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε προγράμματα δια βίου μάθησης.
6. Μεριμνά για την επιμόρφωση και τη συνεχή υποστήριξη των στελεχών των υπηρεσιακών μονάδων και των αρμόδιων φορέων παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης των Περιφερειών και των Δήμων.
 
Β. Στην εφαρμογή του Ν. 3879/2010, σύμφωνα με τον οποίο ο Δήμος:
1. Ιδρύει και Λειτουργεί Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).
2. Ανιχνεύει εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες σε τοπικό επίπεδο.
3. Προωθεί την εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και
 
Γ. Στην εφαρμογή του Ν. 3879/2010, σε συνδυασμό με εκείνες της Κ.Υ.Α. 121175Η/04.11.2011 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες το Ίδρυμα:
 Έχει ως σκοπό την υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων ή έργων για τη Δια Βίου Μάθηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Ν. 3879/2010.
 
·          Στο προαναφερόμενο πλαίσιο και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα σύμφωνο συνεργασίας, ανοιχτή πρόσκληση, έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγγραφο διαβίβασης στοιχείων, καθώς και τους συνημμένους εκεί πίνακες κλπ. (βλ. ανωτέρω, στο προοίμιο της παρούσας, με αριθμούς 1.8, 1.9, 1.10 και 1.11 αντίστοιχα), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, ο Δήμος αναλαμβάνει:
1.      Να διαθέτει χώρους διοίκησης και εκπαίδευσης, να παρέχει υλικοτεχνική υποδομή και να ορίζει υπεύθυνο εκπρόσωπο του Δήμου για την εφαρμογή προγραμμάτων δια βίου μάθησης, όπως περιγράφηκαν στο Σύμφωνο Συνεργασίας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με το Δήμο.
2.      Να ιδρύει και να λειτουργεί ένα ή περισσότερα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας Δια βίου μάθησης που διαθέτει, όπως ορίζεται στη σχετική Νομοθεσία, προκειμένου να δύναται να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια εφαρμογής.

3.     

 

 

 

Να διαχειρίζεται τοπικές δομές, στο πλαίσιο των κατά τόπους «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης» που τις διαθέτει στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Ειδικότερα πρόκειται περί δομών, οι οποίες:

 

1. Πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές:
α) της τήρησης κανονισμών ασφάλειας και πυρασφάλειας,
β) της προσβασιμότητας σε Α.Μ.Ε.Α. και
γ) της εξασφάλισης λειτουργικότητας και υγιεινής,
2. Διαθέτουν την κατάλληλη, για διοίκηση και εκπαίδευση, υλικοτεχνική υποδομή.
4.      Να υποβάλλει προτάσεις για προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που επιθυμεί να υλοποιηθούν στα ως άνω «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης».
5.      Να προβλέπει τον αριθμό των τμημάτων μάθησης που θα αναπτυχθούν εκεί ή/και να υποβάλει αιτήματα για τροποποίηση του αριθμού τους καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης, να υποστηρίζει την επικοινωνιακή πολιτική των Κέντρων αυτών σε τοπικό επίπεδο, να υποδέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευομένων, να επιλέγει τους εκπαιδευόμενους με την υποστήριξη του Ιδρύματος, να εκδίδει τις βεβαιώσεις παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από τον ίδιο και το Ίδρυμα και, γενικότερα, να πράττει οτιδήποτε άλλο αναγκαίο για την υλοποίηση των προγραμμάτων και τη συμμετοχή του στις πράξεις που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση και το νόμο. 
 
·          Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, το Ίδρυμα αναλαμβάνει:
1.      Να διαθέτει το προσωπικό που προβλέπεται, να καθοδηγεί, παρακολουθεί και αξιολογεί το προσωπικό που προβλέπεται για την υποστήριξη των «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης» (υπεύθυνοι εκπαίδευσης, ανάπτυξης και διασφάλισης ποιότητας, καθώς και εκπαιδευτές).
2.      Να καλύπτει τις δαπάνες για την οργάνωση και υλοποίηση των τμημάτων των «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης».
3.      Να αναπτύσσει υποστηρικτικά εργαλεία για τα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης» (εργαλείο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο, πρότυπο ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών, κλπ.)
4.      Να υποστηρίζει συνολικά από επιστημονική και διοικητική άποψη τα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης» και τις πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –    Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας – ΑΠ7 &ΑΠ8».
 
3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
3.1 Τυχόν περιπτώσεις προβλημάτων ή παραβλέψεων ως προς την εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης, επιλύονται ή διευθετούνται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
3.2 Οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου ή επέκταση της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιείται μόνο εγγράφως με κοινή υπογραφή των συμβαλλομένων φορέων.
3.3 Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες ή εκδηλώσεις που είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο της πράξης και των όρων της παρούσας Σύμβασης.

3.4 

 

 

 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη Σύμβαση.

 

3.5 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσης ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή ειδικότερες συναφείς διατάξεις.
 
H παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την 31/1/2015, που συμπίπτει με τη λήξη των Πράξεων. Σε περίπτωση παράτασης των Πράξεων, η διάρκεια της σύμβασης επεκτείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη νέα οριζόμενη από την Διαχειριστική Αρχή ημερομηνία λήξης.
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, που, αφού διαβάστηκε από αυτά, υπογράφηκε σε τρία πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.
 
 
Για τη Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης
 
Για το Δήμο
 
Για το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης
Η Γενική Γραμματέας
O/Η Δήμαρχος
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ
 
 
 
Β.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό,   Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και ότι άλλο απαιτηθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/ 414 / 2012 .
  
 
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02-11-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ