Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτων του Προγράμματος ‘‘Βοήθεια στο Σπίτι’’ στο Ν.Π. Κ.Κ.Π.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 415
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 24/29-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: «Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτων του Προγράμματος ‘‘Βοήθεια στο Σπίτι’’ στο Ν.Π. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 48.030/25.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (30) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Χατζής Μιχάλης
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκα Σοφία
10.Γκερζελής Ιωάννης
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Παππάς Αντώνης       
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Σταματάκης Μάριος
17.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Μπάκουλης Δημήτριος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Καρπούζης Γρηγόριος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
    23.Κορδώσης Χρήστος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Ρούκης Βασίλειος
26.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
27.Γιάννου Νικολέττα
28.Χριστάκης Ηλίας
29.Αθανασάκος Θωμάς
30.Γουγάς Αλέξανδρος
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκας Πέτρος
6.      Φόρτης Φώτιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Οικονόμου Γεώργιος
9.      Πούρος Γεώργιος
10.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
11.Τσαρμπού Ευφροσύνη

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
12.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)Πέτρος Λέκκας, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης, 3) Γεώργιος Πούρος, 4) Φώτης Φόρτης και 5) θεμιστοκλής Κουτσογκίλας προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και Γεώργιος Οικονόμου προσήλθαν στο μέσον  της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 415   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιαςδιάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Στην παρ 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: «Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών,  επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με  την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, προς το Δημόσιο, Οργανισμούς  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα  δημοσίου δικαίου και οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση  σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των  κατοίκων της περιοχής».
Στο δυναμικό του Δήμου Κορινθίων έχουν περιέλθει τα αυτοκίνητα που είχε παραχωρήσει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στους τέως Δήμους Τενέας, Σολυγείας και Άσσου – Λεχαίου προκειμένου να υλοποιείται το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Βοήθεια στο Σπίτι». Τα οχήματα είναι τα εξής:
·        Το υπ’ αριθ. πολυμορφικό όχημα Hyundai τύπου MatrixGL 1,6 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5137 το οποίο προήλθε από τον τέως Δήμο Σολυγείας
·        Το υπ’ αριθ. πολυμορφικό όχημα Hyundai τύπου MatrixGL 1,6 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5148 το οποίο προήλθε από τον τέως Δήμο Τενέας
·        Το υπ’ αριθ. πολυμορφικό όχημα Hyundai τύπου MatrixGL 1,6 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4154 το οποίο προήλθε από τον τέως Δήμο Άσσου – Λεχαίου
και προτείνω την παραχώρησή τους κατά χρήση στο ν.π. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» που συστάθηκε νόμιμα με την υπ’ αριθ. 10 / 162 /13-4-2011 Α.Δ.Σ. και τα οριζόμενα από τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010(Δημοτικός Κώδικας και Νέα Αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης). Η παραχώρηση κατά χρήση γίνεται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής δεδομένου ότι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιείται στο ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και έλαβε υπόψη του το άρθρο 199 του Ν. 3463/2006, το γεγονός ότι η παραχώρηση γίνεται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
         Α)Την παραχώρηση κατά χρήση των κάτωθι αυτοκινήτων, τα οποία έχει στην κυριότητά του ο Δήμος:
·        Το υπ’ αριθ. πολυμορφικό όχημα Hyundai τύπου MatrixGL 1,6 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5137
·        Το υπ’ αριθ. πολυμορφικό όχημα Hyundai τύπου MatrixGL 1,6 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5148
·        Το υπ’ αριθ. πολυμορφικό όχημα Hyundai τύπου MatrixGL 1,6 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4154
στο ν.π. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προκειμένου να υλοποιείται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
 
Β)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό για να προβεί στην διαδικασία ολοκλήρωσης των ανωτέρω παραχωρήσεων
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/ 415 / 2012 .
 
  
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31-10-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ