Εξέταση διαμαρτυρίας κατοίκων Τ.Κ. Στεφανίου σχετικά με τη λειτουργία ανεμογεννητριών

 

                                                      
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 298
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/03-09-2012)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Εξέταση διαμαρτυρίας κατοίκων Τ.Κ. Στεφανίου σχετικά με τη λειτουργία ανεμογεννητριών». 
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 03 – 09 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 39.043/30.08.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Μελέτης Χρήστος
6.      Κολοκούρης Νικόλαος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Δράκος Παναγιώτης
9.      Λέκκα Σοφία
10.Τζαναβάρας Δημήτριος
11.Γκερζελής Ιωάννης
12.Παππάς Αντώνης       
13.Λέκκας Πέτρος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Οικονόμου Γεώργιος
16.Φόρτης Φώτιος
17.Βατουσιάδης Νικόλαος
18.Περόγαμβρος Μιχάλης
19.Ζήμος Κων/νος
20.Λαμπρινός Παναγιώτης
21.Σταματάκης Μάριος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
27.Καρπούζης Γρηγόριος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Γιάννου Νικολέττα
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Κεφάλας Σταύρος
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Πούρος Γεώργιος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
8.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
10.Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
13.  Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
7.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
8.       Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
9.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χαράλαμπος Καμπούρης, και Δημήτριος Τζαναβάρας, αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ θέματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 24ου θέματος Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 298  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
                           έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  την επιστολή του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στεφανίου που συνυπογράφεται από το τοπικό Αγροτικό Συνεταιρισμό και τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο που έχει ως κατωτέρω:
<< Στην ειδική αυτή συνεδρίαση, παριστάμεθα εκπροσωπώντας το σύνολο των κατοίκων του Στεφανίου του Δήμου Κορινθίων οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη λειτουργία των 2 αιολικών συστημάτων συνολικού αριθμού 33 ανεμογεννητριών, και πιο συγκεκριμένα για το επίπεδο θορύβου και τη δραματική υποβάθμιση του περιβάλλοντος που έχει ήδη συντελεστεί στο χωριό αφού καλούμαστε να διαχειριστούμε μια πρωτοφανή Πανελλαδική πρωτιά λειτουργίας ανεμογεννητριών πάνω από τα «κεφάλια μας».
Για την αποφυγή κάθε πιθανής υπόνοιας ότι αντιτιθέμεθα στη παραγωγή κάθε μορφής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε τα   μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι εμείς εναντιωνόμαστε στη λειτουργία των συγκεκριμένων αιολικών εγκαταστάσεων γιατί στήθηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες και ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας αν και έγκαιρα, αλλά και με επιχειρήματα είχαμε ζητήσει τη ματαίωση της εγκατάστασης των. Δυστυχώς (και γι΄ αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ) οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν με το πλέον δραματικό τρόπο αφού η όχληση από το θόρυβο κατέχει πλέον θέση ακραίου κοινωνικού φαινομένου αν και είναι γνωστό ότι η αιολική βιομηχανία τις διαφήμιζε ως φιλικές στο περιβάλλον και απόλυτα συμβατές για συμβίωση με τους κατοίκους τους χωριού μας.
Σημειώνουμε ότι μέχρι και τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε σειρά χρήσιμων και εποικοδομητικών συναντήσεων με θεσμικούς παράγοντες του Δήμου Κορινθίων, από τις οποίες συμπεραίνουμε ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση, σύμπνοια και απόλυτη κατανόηση των θέσεων μας, γεγονός που μας δίδει βήμα αισιοδοξίας για το μέλλον μας το οποίο διαγράφεται αβέβαιο από το κίνδυνο βίαιου εκτοπισμού από τον ίδιο μας το τόπο για να παραμείνουν τελικά μόνο οι Α/Γ σε πείσμα μια πολιτικής προώθησης των Α.Π.Ε., διαμορφούμενης τυφλά υπέρ μιας μαζικής, στρεβλής και υπέρμετρης εγκατάστασης Α/Γ ακόμη και σε χώρους που απέχουν – όπως στη περίπτωση του Στεφανίου – μόλις μια ανάσα από τα κεφάλια των κατοίκων και, 
Σε αυτή τη κατεύθυνση και λαμβανομένου υπόψη ότι η διαφύλαξη και προώθηση των συμφερόντων των κατοίκων του Στεφανίου αποτελεί πρώτιστο καθήκον και ευθύνη της Τοπικής και ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Θέτουμε σήμερα υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου σειρά δίκαιων αιτημάτων και παρακαλούμε αφ΄ ενός για την υπερψήφιση τους και αφ΄ ετέρου στην μετέπειτα ανάληψη σοβαρών πρωτοβουλιών, έτσι ώστε το αθροιστικό πρόβλημα:
    της όχλησης των κατοίκων από το θόρυβο,
     της δραματικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος,
    της αποδόμησης των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του χωριού η οποία συντελέστηκε ήδη με τη καταστροφή της φυσικής ομορφιάς, των φυσικών χαρισμάτων και την αμαύρωση της εικόνας του ορεινού όγκου από τη βίαιη μετάλλαξη που από το παρθένο σε βιομηχανικό τοπίο και
    κυρίως τα αποτελέσματα της αποθετικής ζημιάς που έχει υποστεί το Στεφάνι
να περιοριστεί στο ελάχιστο.
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΨΗΦΙΣΗ
 
1.      Σύσταση ειδικής επιτροπής υπό την εποπτεία του Δήμου με αποκλειστική αρμοδιότητα τον έλεγχο της νομιμότητας του συνόλου των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων για τα έργα «Προφήτης Ηλίας» και «Χλογός».
2.      Συγκρότηση ομάδας Αυτοψίας με την εποπτεία του Δήμου και αποκλειστική αρμοδιότητα, τον έλεγχο των εγκαταστάσεων στη βάση της τήρησης της νομοθεσίας αλλά και των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων που εκδόθηκαν π.χ. αποστάσεις μεταξύ των ανεμογεννητριών, απόσταση από τα όρια του χωριού, τις μεταξύ των αιολικών εγκαταστάσεων αποστάσεις, τύπος και ισχύς των ανεμογεννητριών που τελικά εγκαταστάθηκαν κ.α.
3.      Δημιουργία παρατηρητηρίου θορύβου με χρήση πιστοποιημένου φορέα/ υπηρεσίας, για όσο χρόνο χρειαστεί και σε επιλεγμένα σημεία του οικισμού για την τελική αξιολόγηση του παραγόμενου θορύβου σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που επιτρέπει η σχετική νομοθεσία.
4.      Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για μελλοντική απαγόρευση κάθε μορφής εγκατάστασης ανεμογεννητριών και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων που μετά βεβαιότητας συμβάλλουν ή ακόμη μπορούν να συμβάλλουν περαιτέρω επιδείνωση του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την ήδη εξαντληθείσα φέρουσα ικανότητα στο Στεφάνι, τη θετική και κυρίως την μόνιμη αποθετική ζημιά που έχει υποστεί το χωριό από την απόφαση εγκατάστασης και λειτουργίας των 33 συνολικά ανεμογεννητριών στα κεφάλια των κατοίκων.
 Σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι σημαντική η λήψη αλλά και η υλοποίηση απόφασης που θα έχει ως σκοπό την άμεση επαναλειτουργία είτε του Δημοτικού Σχολείου, είτε του Νηπιαγωγείου στο Στεφάνι ( με συγκρότηση τάξεων από μαθητές και διπλανών κοινοτήτων) σε αντιστάθμιση της παραγόμενης ακόμη και με αυτό τον τρόπο συνολικής αποθετικής ζημιάς που αποτελειώνει την ύπαρξη του χωριού.
5.      Δικαστική  συνδρομή από τον Δήμο στη περίπτωση που καταφύγουμε σε ένδικα μέσα για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ή και άλλων επιπτώσεων που έχουμε υποστεί από την εγκατάσταση και τη λειτουργία των ανεμογεννητριών.
6.      Συγκρότηση ειδικής επιτροπής με επικεφαλής το κο Δήμαρχο, η οποία θα έχει ως αποκλειστική αποστολή τη διαπραγμάτευση με το φορέα λειτουργίας του έργου για την εισροή ειδικών αντισταθμιστικών τελών, σε αντιστάθμισμα της αποθετικής ζημιάς και της ανακοπής της τροχιάς προς το μαρασμό και την αναπόφευκτη ερήμωση του χωριού.
Επίσης η ίδια επιτροπή οφείλει να διαπραγματευτεί και την «εταιρική κοινωνική ευθύνη», δοθέντος ότι η κάθε επιχείρηση δεν αποτελεί  μόνο μηχανισμό κερδοφορίας και γι αυτό οφείλει και πρέπει να αποδίδει στη τοπική κοινωνία την ωφέλεια που εισπράττει από την λειτουργία της στη συγκεκριμένη περιοχή.
Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις θεσπίζονται κίνητρα για την επιχείρηση που βοηθά την περιοχή  που είναι εγκαταστημένη και αρνητικά κίνητρα για εκείνους τους επιχειρηματίες που δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να προσφέρουν στην πόλη.
Για τη περίπτωση μας – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – ως τέτοια αντισταθμιστικά έργα, προτείνονται τα εξής:
-α) Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης αριθμού μονίμων κατοίκων του χωριού, ο αριθμός των οποίων θα μπορούσε να συμφωνηθεί με την εταιρία λειτουργίας μέσα από θέσπιση συμφώνων απασχόλησης.
-β) Χρηματοδότηση εκπόνησης και εκτέλεσης ειδικής μελέτης για δεντροφύτευση της κορυφογραμμής «Τραχωνίου» με δέντρα ταχείας ανάπτυξης με σκοπό να δημιουργηθεί φυσικό ηχοπέτασμα για την αντιμετώπιση του θορύβου που φθάνει στο χωριό.
-γ) Χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του διανοιχθέντος, για τις ανάγκες των ιδίων έργων, περιφερειακού δρόμου ο οποίος τελικά αφέθηκε ημιτελής από την εταιρεία κατασκευής τους μετά την εκτέλεση των έργων κατασκευής των ανεμογεννητριών.
-δ) Εκπόνηση ειδικής μελέτης και χρηματοδότησης έργων ανάπλασης, όπως το «παλιό σχολείο», η ανάδειξη και αναβάθμιση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών, η ανάδειξη και αναβάθμιση των αρχαίων δρόμων του χωριού, η λιθοδόμηση πέτρινων τοιχίων στην κεντρική πλατεία του χωριού  και η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση κοινοτικού δρόμου 200 περίπου μέτρων προς τη θέση «Αγιάννη».  
7.  Σε ότι αφορά το Δήμο Κορινθίων και στα πλαίσια, είτε του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το επόμενο έτος, είτε στα πλαίσια των ειδικών λογαριασμών του Πράσινου Ταμείου που έχει δημιουργηθεί σε εφαρμογή του Νόμου 4014/2011, είτε ακόμη στα πλαίσια του ειδικού τέλους και παροχή κινήτρων που έχει θεσπιστεί από το Νόμο 3851/2010, άρθρο 7 προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι μελέτες και οι εκτελέσεις των παρακάτω απαραίτητων έργων:
-α) Χρηματοδότηση για την επαναλειτουργία του Αστεροσκοπείου ( η σχετική πρόταση – μελέτη προϋπάρχει).
-β) Ολοκλήρωση του δρόμου σύνδεσης Στεφανίου – Μυκηνών και Στεφανίου – Αγίου Βασιλείου.
-γ) Μελέτη για το όριο ζωής της γεώτρησης από την οποία υδροδοτείται το χωριό, και στη περίπτωση που χρειαστεί, να χρηματοδοτηθεί το έργο εκτέλεσης της εναλλακτικής υδροδότησης του χωριού.
-δ) Ταυτόχρονα  να μελετηθεί και η δυνατότητα υδροδότησης του χωριού με πόσιμο νερό από τη πηγή που βρίσκεται στις ανεμογεννήτριες. Η εκτέλεση ωστόσο του έργου σχετίζεται με τη βασική προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η ποιότητα και η ποσότητα (όριο ζωής) του αντλούμενου νερού.
Στη περίπτωση όμως που η διαπραγμάτευση    με την επιχείρηση του έργου δεν αποδώσει τα αναμενόμενα, τότε η χρηματοδότηση των προαναφερομένων έργων θα μετακυλιστεί στις αρμοδιότητες του Δήμου Κορινθίων>>.
 
 
 
 
 
 
 
Ο κ. Χρήστος Χασικίδης  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι δυστυχώς δικαιωνόμαστε για την αντίρρησή μας στη λειτουργία ανεμογεννητριών στην ανωτέρω περιοχή, όπως είχαμε   αποφασίσει ως πρώην Δήμος Τενέας.
Θεωρώ ότι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων είναι εύλογες και πιστεύω ότι πρέπει ως Δήμος Κορινθίων, να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα – ενέργειες ώστε να προστατευθούν οι κάτοικοι,  και να αποφευχθεί η  καταστροφή του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση και λειτουργία των δύο αιολικών συστημάτων.
Ο κ. Μπαλάφας Δημήτριος  (Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στεφανίου) ανέφερε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός των κατοίκων για την ηχορύπανση που προκαλούν οι ανεμογεννήτριες αλλά και της καταστροφής του περιβάλλοντος,  όπως αναλυτικά περιγράφουμε στο έγγραφο που έχουμε καταθέσει. Ζητάμε την λήψη άμεσων μέτρων επίλυσης των προβλημάτων.
Ο κ. Καλλιμάνης Βασίλειος (Πρόεδρος Τοπικής  Κοινότητας Αγιονορίου) ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλος θόρυβος από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών. Επίσης η λειτουργία του υποσταθμού που έχει κατασκευαστεί κοντά στο χωριό Αγιονορίου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους του χωριού. 
 
Ο κ. Κων/νος Γιώτης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πείθομαι από τις διαμαρτυρίες των φορέων και κατοίκων της περιοχής αλλά και των εμπεριστατωμένων προτάσεων τους. Είμαστε σύμφωνοι με τα μέτρα θα πρέπει να απευθυνθούμε σε αρμόδια όργανα ακόμα και ευρωπαϊκά προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση ή μη της νομιμότητας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών (μέτρηση ήχου κ.λ.π). 
 Ο κ. Χριστάκης Ηλίας  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι  οι κάτοικοι έχουν απόλυτο δίκιο. Όταν κατατέθηκε η ΜΠΕ από την εταιρεία διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις σε αυτήν.  Προτείνω να γίνουν έλεγχοι για την εφαρμογή των όρων λειτουργίας των εν λόγω μονάδων και κυρίως για την ηχορύπανση που δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους. Καλό είναι να γίνει ένα παρατηρητήριο ελέγχου του ήχου σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής.
Επίσης να γίνεί σύσταση επιτροπής από υπηρεσιακούς παράγοντες για την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των αιολικών συγκροτημάτων.
Η κα. Τσαρμπού Ευφροσύνη  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι δεν συμφωνώ με τέτοιες ενέργειες διότι επιφέρει καταστροφή στο φυσικό τοπίο. Τα έργα αυτά εξυπηρετούν τα συμφέροντα εταιρειών και όχι το γενικό συμφέρον των λαϊκών στρωμάτων. Για όλα αυτά θα ψηφίσω λευκό.
 Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να ξεπεραστεί. Έχει γίνει έγγραφο από τον Δήμο στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με προβλήματα ηχορύπανσης που δημιουργούνται από την λειτουργία των αιολικών εγκαταστάσεων.
Είμαι σύμφωνος με τη κατασκευή παρατηρητηρίου με έξοδα της εταιρείας για τον έλεγχο της ηχορύπανσης.
Ο Δήμος είναι δίπλα στους κατοίκους και φροντίζει για την επίλυση των προβλημάτων (υγείας, ήχου κ.λ.π) που δημιουργούνται από την εγκατάσταση και λειτουργία   των ανεμογεννητριών.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις απόψεις των φορέων της περιοχής, τις τοποθετήσεις των συμβούλων   και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( Με λευκή ψήφο της κας Τσαρμού Ευφροσύνης)
 
1.      Τη σύσταση ειδικής επιτροπής υπό την εποπτεία του Δήμου με αποκλειστική αρμοδιότητα τον έλεγχο της νομιμότητας του συνόλου των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων για τα έργα εγκατάστασης 33 ανεμογεννητριών στις θέσεις «Προφήτης Ηλίας» και «Χλογός» Στεφανίου  η οποία θα αποτελείται από τους κατωτέρω:
1) Χασικίδη Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, 2) Χριστάκη Ηλία, Δημοτικό Σύμβουλο, 3) Γκρούτση Φάνη, κάτοικο Στεφανίου, 4) Γκερζελή Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο, 5) Παππά Αντώνιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6) Τσολάκη Ιωάννη, Υπάλληλο του Δήμου (ΤΕ Μηχανικό),  7) Κουτσοδήμου  Σταυρούλα,  Υπάλληλο του Δήμου (ΠΕ Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), 8) Μπαλάφα Δημήτριο, Πρόεδρο Τ.Κ. Στεφανίου και 9) Μιχαλούρο Γεώργιο,  κάτοικο Στεφανίου.
2.      Η ίδια ως άνω επιτροπή θα προβεί ως Ομάδα Αυτοψίας με αρμοδιότητα  τον έλεγχο των εγκαταστάσεων στη βάση της τήρησης της νομοθεσίας αλλά και των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων που εκδόθηκαν π.χ. αποστάσεις μεταξύ των ανεμογεννητριών, απόσταση από τα όρια του χωριού, τις μεταξύ των αιολικών εγκαταστάσεων αποστάσεις, τύπος και ισχύς των ανεμογεννητριών που τελικά εγκαταστάθηκαν κ.α..
3.      Τη δημιουργία παρατηρητηρίου θορύβου με χρήση πιστοποιημένου φορέα/ υπηρεσίας, για όσο χρόνο χρειαστεί και σε επιλεγμένα σημεία του οικισμού για την τελική αξιολόγηση του παραγόμενου θορύβου σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που επιτρέπει η σχετική νομοθεσία.
4.      Την μελλοντική  απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων με ανεμογεννήτριες  που μετά βεβαιότητας συμβάλλουν ή ακόμη μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω επιδείνωση του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την ήδη εξαντληθείσα φέρουσα ικανότητα στο Στεφάνι, τη θετική και κυρίως την μόνιμη αποθετική ζημιά που έχει υποστεί το χωριό από την απόφαση εγκατάστασης και λειτουργίας των 33 συνολικά ανεμογεννητριών στα κεφάλια των κατοίκων.
5.      Τη δικαστική  συνδρομή του  Δήμου σε περίπτωση που καταφύγουν οι φορείς και κάτοικοι  σε ένδικα μέσα για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ή και άλλων επιπτώσεων που έχει υποστεί  η περιοχή από την εγκατάσταση και τη λειτουργία των ανεμογεννητριών.
6.      Την συγκρότηση ειδικής επιτροπής με επικεφαλής το κο Δήμαρχο, η οποία θα έχει ως αποκλειστική αποστολή τη διαπραγμάτευση με το φορέα λειτουργίας του έργου για την εισροή ειδικών αντισταθμιστικών τελών, σε αντιστάθμισμα της αποθετικής ζημιάς και της ανακοπής της τροχιάς προς το μαρασμό και την αναπόφευκτη ερήμωση του χωριού.
Επίσης η ίδια επιτροπή να διαπραγματευτεί και την «εταιρική κοινωνική ευθύνη», δοθέντος ότι η κάθε επιχείρηση δεν αποτελεί  μόνο μηχανισμό κερδοφορίας και γι αυτό οφείλει και πρέπει να αποδίδει στη τοπική κοινωνία την ωφέλεια που εισπράττει από την λειτουργία της στη συγκεκριμένη περιοχή.
Η επιτροπή θα αποτελείται από τους κατωτέρω:
1) Δήμαρχο Κορινθίων, κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, 2) Χασικίδη Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, 3) Χριστάκη Ηλία, Δημοτικό Σύμβουλο, 4) Παπαντωνίου Αντώνιο, κάτοικο και Πρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου Στεφανίου, 5) Μπαλάφα Δημήτριο, Πρόεδρο Τ.Κ. Στεφανίου και 6) Καλλιμάνη Βασίλειο, Πρόεδρο Τ.Κ. Αγιονορίου.
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί,  προς την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τους τοπικούς βουλευτές προκειμένου να κάνουν παρέμβαση στον  Υπουργό ΠΕΚΑ.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/ 298/ 2012 .
  
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11-09-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ