Έγκριση της αριθ. 38/2012 απόφασης Δ. Σ. ‘Οργανισμός Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης Δ Άσσου Λεχαίου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 128
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/25-4-2012)
 
ΘΕΜΑ 13ο Η.Δ.: «Έγκριση της αριθ. 38/2012 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ‘‘Οργανισμός Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Άσσου – Λεχαίου’’ περί έγκρισης απολογισμού έτους 2009 »           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 25 – 4 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 14402/20.4.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Λέκκα Σοφία
19.Σταματάκης Μάριος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος      
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Φόρτης Φώτιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
34.Αθανασάκος Θωμάς
35.Γουγάς Αλέξανδρος
36.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος       
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Καμπάς Νικόλαος   
4.      Δασκαλοπούλου Σοφία
5.      Καρπούζης Γρηγόριος       
 

 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
12. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
             Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
7.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
8.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
    
 
 
      
                                              
 
        1)    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 2) Μελέτης Χρήστος, 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 4) Γιάννου Νικολέττα, 5) Αθανασάκος Θωμάς και 6) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
 
1) Τζαναβάρας Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ θέματος, 
2) Γουγάς Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και
3)Φόρτης Φώτιος και Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 128   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                           έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 38/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης» Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, περί απολογισμού έτους 2009 με όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στο έτος και κάλεσε το Συμβούλιο να εγκρίνει την απόφαση.
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 38/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης»Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3643/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με τη λευκή ψήφο των κ.κ.: 1)Κων/νου Γιώτη, 2)Σωκράτη Τόγια, 3)Δημητρίου Μπάκουλη, 4)Βασιλείου Κωνσταντογιάννη, 5)Χρήστου Κορδώση, 6)Γεωργίου Πούρου, 7)Νικολέττας Γιάννου, 8)Νικολάου Κούτουλα, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 10)Βασιλείου Ρούκη, 11)Σπυρίδωνα Ζαχαριά και 12)Θωμά Αθανασάκου)
 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 38/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Άσσου – Λεχαίου» Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου περί απολογισμού έτους 2009, σύμφωνα με την οποία παρουσιάζει:
 
Έσοδα :       Τακτικά        40.041,53 €
                      Έκτακτα        2.762,20 €
                      Χρημ.Υπ.    42.627,95 €
                      ΣΥΝΟΛΟ    85.431,68
 
 Έξοδα:                            48.975,58 €
                     Χρημ. Υπ.    36.456,10 €
                     ΣΥΝΟΛΟ     85.431,68€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 128 / 2012 .
  
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01-06-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ