Συνδιοργάνωση με τους Ν. Ο. Άσσου και Ξυλοκάστρου του 6ου Κορινθιακού Ράλλυ ιστιοπλοϊκών αγώνων

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 213
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/11-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση με τους Ναυτικούς Ομίλους Άσσου και
                             Ξυλοκάστρου του 6ου Κορινθιακού Ράλλυ ιστιοπλοϊκών αγώνων»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 06 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 22.233/07.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Καμπάς Νικόλαος    
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
8.      Φαρμάκης Γεώργιος
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Λέκκα Σοφία
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Ζήμος Κων/νος
18.Λαμπρινός Παναγιώτης
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Σταματάκης Μάριος
21.Βατουσιάδης Νικόλαος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Φόρτης Φώτιος
24.Γιώτης Κων/νος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Πούρος Γεώργιος
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Γιάννου Νικολέττα
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Χριστάκης Ηλίας
38.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Λέκκας Πέτρος
3.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
12.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
9.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
                                              
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και Γιάννου Νικολέττα προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαριάς Σπυρίδων αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. και ο κ. Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της Η.Δ.  Η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος του 7ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 213   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                 ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 21379/31-05-2012 έγγραφο του Ναυτικού Ομίλου Ξυλοκάστρου, οι Ναυτικοί Όμιλοι του Κορινθιακού διοργανώνουν το 6ο Ράλλυ Κορινθιακού που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Ιουλίου έως τις 28 Ιουλίου 2012, προσφέροντας μια εβδομάδα αγωνιστικής ιστιοπλοΐας και θαλασσινής περιπέτειας στους συμμετέχοντες. Η τελετή έναρξης του ιστιοπλοϊκού αγώνα θα γίνει στην Κόρινθο στις 21 Ιουλίου 2012.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Το Ράλλυ Κορινθιακού που διοργανώνεται για 6η φορά, θα ανοίξει φέτος τα πανιά στις 21 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουλίου.
Ο Ιστιοπλοϊκός αυτός αγώνας είναι μέρος του επίσημου προγράμματος αγώνων Ανοικτής θάλασσας της Ε.Ι.Ο.
Μεταξύ των άλλων ένας από τους σταθμούς του αγώνα θα είναι και η Κόρινθος.
Προτείνεται ο Δήμος Κορινθίων να συμμετέχει στη διοργάνωση του αγώνα με την κάλυψη των κάτωθι εξόδων:
·        Αφεψήματα, νερά, αναψυκτικά, χυμοί, πάγος, γλυκά.
·        Αναμνηστικά καπέλα & μπλουζάκια για τους συμμετέχοντες.
Τα ανωτέρω έξοδα θα ανέλθουν συνολικά έως του ποσού των 2.500 € συμπ. ΦΠΑ».
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το αριθ. πρωτ. 21379/31-05-2012 έγγραφο του Ναυτικού Ομίλου Ξυλοκάστρου, την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(δηλούντος του Προέδρου ότι απέχει από τη ψηφοφορία)
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του ιστιοπλοϊκού αγώνα – 6ου Ράλλυ Κορινθιακού από τους Ναυτικούς Ομίλους του Κορινθιακού που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Ιουλίου έως τις 28 Ιουλίου 2012 με το ποσό των 2.500,00 €. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν τα έξοδα για αφεψήματα, νερά, αναψυκτικά, χυμούς, πάγο, γλυκά, αναμνηστικά καπέλα και μπλουζάκια για τους συμμετέχοντες, κατά την τελετή έναρξης του ράλλυ που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο στις 21 Ιουλίου 2012.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012 με ΚΑ 15/6472.0001«έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» ποσού 50.000,00 €.
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 213 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-06-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ