Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για επιστροφή στο Δήμο της Λέσχης Αξιωματικών

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 410
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 24/29-10-2012)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για επιστροφή στο Δήμο της Λέσχης Αξιωματικών».
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 10 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 48.030/25.10.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (30) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Χατζής Μιχάλης
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκα Σοφία
10.Γκερζελής Ιωάννης
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Παππάς Αντώνης       
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Σταματάκης Μάριος
17.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Μπάκουλης Δημήτριος
20.Τόγιας Σωκράτης
21.Καρπούζης Γρηγόριος
22.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
    23.Κορδώσης Χρήστος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Ρούκης Βασίλειος
26.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
27.Γιάννου Νικολέττα
28.Χριστάκης Ηλίας
29.Αθανασάκος Θωμάς
30.Γουγάς Αλέξανδρος
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκας Πέτρος
6.      Φόρτης Φώτιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Οικονόμου Γεώργιος
9.      Πούρος Γεώργιος
10.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
11.Τσαρμπού Ευφροσύνη

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
12.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)Πέτρος Λέκκας, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης, 3) Γεώργιος Πούρος, 4) Φώτης Φόρτης και 5) θεμιστοκλής Κουτσογκίλας προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου  εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και Γεώργιος Οικονόμου προσήλθαν στο μέσον  της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 410  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης
                             ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στη συνεδρίαση παρίσταται ο συμπολίτης μας κ. Χαράλαμπος Πρεδάρης, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τη συγκέντρωση αρχείου σε ότι αφορά την ιστορία της πόλης και του Δήμου μας και του απηύθυνε το λόγο, για να μας ενημερώσει σχετικά.
Ο κ. Χαράλαμπος Πρεδάρης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι ο Δήμος Κορίνθου είχε τη νομή και κυριότητα του οικοπέδου, όπου είναι σήμερα η Λέσχη Αξιωματικών, σύμφωνα με το ΦΕΚ 14/17-5-1858 οριζόμενο δυτικά από την Ερμού, νότια από την Δαμασκηνού, ανατολικά από την Γεωργίου Σεφέρη και βόρεια από την Αγίου Νικολάου.
Το οικόπεδο αυτό εδωρήθη προς το Δημόσιο το 1939 με το υπ΄αριθμ. 19384/39 δωρητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Κων/νου Καλλίρη αποκλειστικά και μόνον για την ανέγερση Στρατιωτικής Λέσχης.
Τότε όμως δεν ανηγέρθη το κτίριο και έτσι το οικόπεδο επανήλθε στην κυριότητα του Δήμου και αμέσως μετά επαναδωρήθηκε στο Δημόσιο για τον ίδιο σκοπό. Τα ανωτέρω προκύπτουν από το υπ΄ αριθμ. 2821/2-6-1955 έγγραφο του Δήμου Κορίνθου προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.
Η κατασκευή της λέσχης που άρχισε μετά από αυτό επερατώθη μετά από μία περίπου δεκαετία-καλοκαίρι του 1964- και έκτοτε η λέσχη επί μία πεντηκονταετία έχει επιτελέσει σημαντικό κοινωνικό έργο δικαιώνοντας τους εμπνευστές της δημιουργίας της.
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι η λειτουργία της Λέσχης Αξιωματικών έκλεισε λόγω της μετατροπής του 6ου Συντάγματος Πεζικού σε κέντρο κράτησης παράνομων μεταναστών. Γι΄ αυτό προτείνω να υποβάλλουμε αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την επιστροφή του οικοπέδου με το κατασκευασθέν κτίριο, ως έχει σήμερα, στο Δήμο μας προκειμένου να στεγαστούν πολιτιστικές δραστηριότητες, Στρατιωτικό Μουσείο, Μουσείο Μικρασιατικών κειμηλίων κ.α.
Ο κ. Ηλίας Χριστάκης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα καταψηφίσουμε το θέμα γιατί δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση,  για το τι θέλουμε να κάνουμε στο χώρο αυτό.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση –πρόταση του κ. Δημάρχου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των 1. Ηλία Χριστάκη, 2.Θωμά Αθανασάκου και 3. Αλέξανδρου Γουγά)
Την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για επιστροφή στο Δήμο μας του οικοπέδου μετά του κτιρίου, όπου στεγάζεται και λειτουργεί  σήμερα η Λέσχη Αξιωματικών και ορίζεται δυτικά από την Ερμού, νότια από την Δαμασκηνού, ανατολικά από την Γεωργίου Σεφέρη και βόρεια από την Αγίου Νικολάου, προκειμένου ο Δήμος να συστεγάσει πολιτιστικές δραστηριότητες, Στρατιωτικό Μουσείο, Μουσείο Μικρασιατικών κειμηλίων κ.α.
 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/ 410/ 2012 .
 
  
        Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16-11-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ