Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής για την πληρωμή των εργαζομένων της καταργηθείσης ΔΗΚΕΚ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 427
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 25/12-11-2012)
 
ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ.: «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής για την πληρωμή των εργαζομένων της καταργηθείσης ΔΗΚΕΚ»
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 11 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 50498/08.11.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (30) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Μελέτης Χρήστος
4.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Δράκος Παναγιώτης
9.      Βατουσιάδης Νικόλαος
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λέκκα Σοφία
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Κολοκούρης Νικόλαος
14.Παππάς Αντώνης       
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Φόρτης Φώτιος
17.Οικονόμου Γεώργιος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Σταματάκης Μάριος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Καρπούζης Γρηγόριος
27.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Γιάννου Νικολέττα
33.Χριστάκης Ηλίας
34.Αθανασάκος Θωμάς
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Τζαναβάρας Δημήτριος
3.      Λέκκας Πέτρος
4.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
5.      Πούρος Γεώργιος
6.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
7.      Γουγάς Αλέξανδρος
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
5.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
6.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
7.      Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
8.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
10.Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
11. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
12.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
6.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης, 3) Μάριος Σταματάκης, 4) Σοφία Λέκκα και 5) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης  προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής για την πληρωμή των εργαζομένων της καταργηθείσης ΔΗΚΕΚ» επειδή πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες λόγω της επερχόμενης λήξης του οικονομικού έτους 2012.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσεις το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.  
 
Απόφαση: 427  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  εκτός ημερήσιας διάτάξης θέμα
                             ενημέρωσε  τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 563/28-12-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσαμε την καταβολή από τον Δήμο των οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2011 μέχρι και 31-12-2011 συνολικού ποσού 67.074,67 € στο προσωπικό της λυθείσας δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Κορινθίων «ΔΗΚΕΚ», που συγχωνεύτηκε στο Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων».
Με την αρ.38/31.10.2012 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών στο ανωτέρω προσωπικό πρέπει να γίνει από το νομικό πρόσωπο «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» στο οποίο πλέον ανήκει  από την 11.6.2011 (ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της σύστασης του Ν.Π.).
 Με δεδομένο ότι καθυστέρησε η καταβολή αποδοχών στο παραπάνω προσωπικό, το χρονικό διάστημα αυξήθηκε κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή από 1-9-2011 μέχρι και 29-2-2012. Συνεπώς και το ύψος του συνολικού ποσού ανέρχεται στα 87.460,00 €, το οποίο προτείνω να δοθεί ως έκτακτη επιχορήγηση στο ανωτέρω νομικό πρόσωπο για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθ. 38/31-10-2012 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 περ.ε του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Την έκτακτη επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» με το ποσό των 87.460,00 € , για την καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2011 μέχρι και 29-2-2012 στο προσωπικό της λυθείσας δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Κορινθίων «ΔΗΚΕΚ», που μεταφέρθηκε στο Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» και αποτελεί αυτοδίκαια προσωπικό αυτού από την 11.6.2011 (ημερομηνία δημοσίευσης της συστατικής πράξης στο ΦΕΚ 1314Β΄/2011).
Το προσωπικό που δικαιούται των ανωτέρω αποδοχών είναι: 1. Γκανά Ειρήνη-Περιστέρα, 2. Κουτσογκίλα Γεωργία, 3.Κωστοπούλου Μαρία, 4.Μπισμπίκη Άννα, 5. Νέγρη Μαρία και 6. Παπαφίλη Π. Κωνσταντίνα.
 
Β.- Τροποποιεί το δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως εξής:
 
Λαμβάνει από το Αποθεματικό με ΚΑ 9111 ποσό 87.460 € και μέσω αυτού εγγράφει την πίστωση με ΚΑ 00/6731.0027 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων για μισθοδοσία προσωπικού» ποσού 87.460,00 €.
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (87.460 €)
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 427 / 2012 .
 
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                     Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22-11-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ